ΕΑΛΕ/Γ.Π. 56631/29-10-2021
Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμών και διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης.

 

(ΦΕΚ Β 5117/4.11.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 52Α του 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 23) και ειδικότερα την παρ. 4 αυτού.

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (A’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (B’ 4805).

11. Τη υπ’αρ. 728 απόφαση της υπ’αρ. 789ης/27.08.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 54344/07-09-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία, από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) για τη συμμετοχή τους στη διενέργεια εμβολιασμών κατ’ οίκον ή στο ιατρείο.

Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) για τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), όπως ορίΖεται στην παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 23), καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών δεν απαιτείται η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο 2

Υποβολή αιτήματος αποζημίωσης

Εντός των δέκα (10) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι ιδιώτες ιατροί, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία διενέργειας εμβολιασμών, θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεντρωτική κατάσταση διακριτά των εμβολιασμών που έχουν διενεργήσει κατ’ οίκον και των εμβολιασμών που έχουν διενεργήσει στο ιατρείο κατά τον προηγούμενο μήνα, εξαγόμενη εκ της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, με διακριτό τιμολόγιο, που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό. Ο ιατρός θα υποβάλει το τιμολόγιο ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του στο e-dapy, ενώ παράλληλα θα αποστέλλει και το φυσικό παραστατικό.

Αντίστοιχες καταστάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων υποβολής. Μαζί με την πρώτη υποβολή από τη δημοσίευση της παρούσας, οι ιδιώτες ιατροί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεντρωτική κατάσταση που περιλαμβάνει διακριτά τους εμβολιασμούς που έχουν διενεργήσει κατ’ οίκον και τους εμβολιασμούς που έχουν διενεργήσει στο ιατρείο τους μαζί με τιμολόγιο που περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος φορέα υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), ο φορέας υποβάλλει τιμολόγιο με αιτούμενο ποσό που αφορά τον συνολικό αριθμό των εμβολίων που έχουν εκτελέσει οι σε αυτόν εργαζόμενοι ιατροί μαζί με τις ανά ιατρό καταστάσεις εκτέλεσης εμβολιασμών.

Άρθρο 3

Εκκαθάριση

Η διαδικασία εκκαθάρισης της υποβολής του τιμολογίου αφορά την αντιστοίχιση του αιτούμενου ποσού με αυτό που θα γνωστοποιείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διενέργειας Εμβολιασμών. Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό του τιμολογίου είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την κατάσταση εμβολιασμών αποζημιώνεται η αιτουμένη αξία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αποζημιώνεται στο ύψος της αξίας που προκύπτει από τις καταστάσεις εμβολιασμών, μετά την προσκόμιση πιστωτικού τιμολογίου.

Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).

Άρθρο 4

Καταβολή αποζημίωσης

Μετά τον έλεγχο των τιμολογίων και την εκκαθάριση του αιτήματος αποζημίωσης, η καταβολή της αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους ιδιώτες ιατρούς θα λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερών από την παραλαβή της συγκεντρωτικής κατάστασης των διενεργηθέντων εμβολιασμών.

Σε περίπτωση συμμετοχής φορέων υλοποίησης (π.χ. Πολυϊατρεία), θα αποστέλλεται δήλωση με τα στοιχεία των ιατρών που λειτουργούν στον εν λόγο φορέα. Η αποζημίωση του φορέα θα προκύπτει από το άθροισμα των εμβολίων που έχουν εκτελέσει οι δηλωμένοι σε αυτόν ιατροί και η πληρωμή θα πιστώνεται στους φορείς.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ