ΕΑΛΕ/Γ.Π.23721/29-04-2024
Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 5102/2024 (ΦΕΚ Α’ 55/13-04-2024)

Αθήνα,  29 / 04 / 2024
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 23721
Σχετ. 23753,23756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6-8
104 33, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2108208810, 818
Ε-mail : teal_eopyy@moh.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 5102/2024 (ΦΕΚ Α’ 55/13-04-2024)

Σχετ.: 1. Το άρθρο 25 του ν. 5102/2024 «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 55/13- 04-2024)».
2. Το υπό στοιχεία ΔΒ3Ε/οικ. 10938/22-04-2024 εγγράφου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3. Το υπό στοιχεία ΔΒ3Ε/887/ 24-04-2024 εγγράφου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών (2) και (3) αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 5102/2024 (ΦΕΚ Α’ 55/13-04-2024) διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Ως προς τη διαδικασία υποβολής δαπάνης από τους παρόχους:

1. Η απομείωση του ποσού που καταβάλλεται από τους δικαιούχους υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζεται στην υποβαλλόμενη δαπάνη του εκάστοτε ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας, αφού προηγουμένως εφαρμοστεί η κλιμακωτή έκπτωση (Rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’167).

2. Στο υποβαλλόμενο τιμολόγιο θα αναγράφεται αθροιστικά το ποσό του ενός (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τριών (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων.

Ως προς τον κανόνα καθορισμού του ποσού της καταβολής υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Σε περίπτωση που σε ένα παραπεμπτικό συνυπάρχουν διαγνωστικές εξετάσεις/ιατρικές πράξεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικά ποσά καταβολής (0€ ή 1€ ή 3€), η καταβολή που θα εφαρμόζεται θα είναι αυτή της διαγνωστικής εξέτασης/ιατρικής πράξης που αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσό.

Ως προς την εκτέλεση των παραπεμπτικών:

Στα παραπεμπτικά που εκδόθηκαν πριν την 01.05.2024 αλλά εκτελούνται από αυτή την ημερομηνία και μετά η καταβολή ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ εφαρμόζεται κανονικά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ενδεχόμενες ειδικότερες οδηγίες δύναται να παρασχεθούν εκ μέρους του Οργανισμού σας αναφορικά με την αντιστοίχιση διαθέσιμων κατηγοριών εξετάσεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το ποσό καταβολής υπέρ ΕΟΠΥΥ που αντιστοιχεί στα παραπεμπτικά που τις περιλαμβάνουν καθώς και τις τυχόν εξαιρέσεις σε επίπεδο διαγνωστικής εξέτασης/ιατρικής πράξης.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ