ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.18607/31-03-2022
Τροποποίηση (2η) και συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού» (Β’ 1286)

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 18607/2022

(ΦΕΚ Β’ 1607/05-04-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

11. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-3-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού» (Β’ 1286, ΑΔΑ: 69ΑΤ465ΦΥΟ-ΗΘΖ), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67770/29-10-2021 (Β’ 5117, ΑΔΑ: ΨΟ10465ΦΥΟ-8ΒΜ) όμοια απόφαση.

12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 13302/03-03-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών (απόφαση δέσμευσης της πίστωσης ΑΑΥ Μ111/24-01-22), μέσω έκτακτης επιχορήγησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και διάθεσης αυτής στον φορέα,

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται και συμπληρώνεται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, ως προς τα ακολούθως αναφερόμενα σημεία:

Άρθρο 1Α
Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού

Η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) ορίζεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά ΑΜΚΑ ενδιαφερόμενου προσώπου, αρχής γενομένης από την 14η Σεπτεμβρίου 2021.

Άρθρο 2
Υποβολή
Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ξεχωριστό φάκελο μαζί με την υποβολή των λογαριασμών φαρμάκων, διακριτό τιμολόγιο που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό για τις προγραμματισμένες ημερομηνίες εμβολιασμού (πρώτης ή αναμνηστικής δόσης) κατά τον προηγούμενο μήνα. Οι καταστάσεις των προγραμματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού (πρώτης ή αναμνηστικής δόσης) αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να γίνει αντιστοίχιση με το αιτούμενο ποσό του τιμολογίου.
Μαζί με την πρώτη υποβολή από την δημοσίευση της παρούσας, οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτό τιμολόγιο με το αιτούμενο ποσό για τις προγραμματισμένες ημερομηνίες αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί στο φαρμακείο τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 14η Σεπτεμβρίου 2021.

Άρθρο 3
Καταβολή

Η καταβολή της αμοιβής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους φαρμακοποιούς θα λαμβάνει χώρα εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου.
Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί, ανάλογα με την περίπτωση που αφορά, η πρώτη ή η αναμνηστική δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε.
Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-3-2021 (Β’ 1286, ΑΔΑ: 69ΑΤ465ΦΥΟ-ΗΘΖ) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67770/29-10-2021 (Β’ 5117, ΑΔΑ: ΨΟ10465ΦΥΟ-8ΒΜ) όμοια απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ