Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 12/2023
Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης εργαζομένων λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους σε επιχειρήσεις /εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δραστηριοποιούμενες στον κλάδο της γουνοποιίας, που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία

Αθήνα, 15.02.2023
Αριθμ. Πρωτ. 76407

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Βασίλειος Τσίτουρας
Τηλέφωνο : 210 5285 639

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Μαριάνα Προδρομίδου
Τηλέφωνο : 210 52 85 581, – 583

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας : 104 32 ΑΘΗΝΑ
Email : d.eisf.misth@efka.qov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης εργαζομένων λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους σε επιχειρήσεις /εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δραστηριοποιούμενες στον κλάδο της γουνοποιίας, που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 79 του ν. 4949/2022 (Φ.Ε.Κ.126 Α’) και των υπ’ αριθμό Δ.15/Δ’/116685/06-12-2022 (Φ.Ε.Κ. 6248 Β’) & 121267/14.12.2022 (Φ.Ε.Κ. 6355 Β’) Κ.Υ.Α., με τις οποίες προσδιορίστηκε, μεταξύ άλλων, η διαδικασία κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναλογούν στο Δώρο Χριστουγέννων 2022 – Δ.Χ./2022) λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις/εργοδότες δραστηριοποιούμενες στον κλάδο της γουνοποιίας, που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, στις επιχειρήσεις/εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες, την 30ή.4.2022, είχαν κύριο ή δευτερεύοντα Κ.Α.Δ., με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 31.12.2021, έναν από τους κάτωθι (σε περίπτωση τετραψήφιου Κ.Α.Δ., συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων Κ.Α.Δ. και, σε περίπτωση πενταψήφιου Κ.Α.Δ. συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων) Κ.Α.Δ.:
α) 01.49.19.02 «Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)»,
β) 01.49.3 «Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων»,
γ) 14.20 «Κατασκευή γούνινων ειδών»,
δ) 15.11 «Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατεργασία και βαφή γουναρικών»,
ε) 46.42.11.27 «Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων»,
στ) 46.42.11.29 «Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»,
ζ) 46.42.11.36 «Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»,
η) 46.42.11.40 «Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών» και
θ) 46.42.11.58 «Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών», παρασχέθηκε δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο του έτους 2022 τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, που είχαν προσληφθεί μέχρι και τις 31.05.2022

Οι εν λόγω επιχειρήσεις/εργοδότες υποχρεώθηκαν να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστημα που θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή, κατέστησαν δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά μήνα, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης των εν λόγω εργαζομένων, κατά την περίοδο αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, πρέπει να χρησιμοποιείται ο Τύπος Αποδοχών (Τ.Α.) 018 αντί του Τ.Α. 001, ενώ για την απεικόνιση του Δώρου Χριστουγέννων 2022 (Δ.Χ./2022) – που αναλογεί στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας (από κάθε αιτία) – χρησιμοποιείται ο Τ.Α. 116 (σχετικό το με αριθμό πρωτ.58522/17.02.2021 Γεν. Έγγραφο e – Ε.Φ.Κ.Α.)

Το σύνολο των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου & εργοδότη) καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τυχόν υποβληθείσες Α.Π.Δ. χωρίς την προαναφερθείσα κωδικοποίηση, ως προς τον Τύπο Αποδοχών, δύναται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.)

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης – εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ