Ε/731/13-03-2024
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία E297/21.4.2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας» (Β’ 2670)

Αριθμ. Ε/731

(ΦΕΚ Β 1667/13.03.2024)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53),

2. του 2023/2831 Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 13 ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, 3. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως το άρθρο 28 αυτού,

4. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

5. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

6. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ιδίως το άρθρο 1 αυτού,

7. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) και ιδίως το άρθρο 6 και τα άρθρα 13-15 αυτού, 8. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

9. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

10. του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

11. των Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

12. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

13. του Π.Δ.2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

14. του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

15. του Π.Δ.98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236),

16. της υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441),

17. της υπό στοιχεία Υ3/05.01.2024 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Παύλο Μαρινάκη» (Β’ 67),

18. των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

19. της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417).

II. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, καθώς προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.

III. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020.

IV. Την υπ’ αρ. 033/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

V. Την υπ’ αρ. 2611/7.3.2024 απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

VI. Την υπ’ αρ. 1618/09.02.2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

VII. Την υπό στοιχεία Ε297/21.4.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας» (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Ε/1038/20-9-2023 (Β’ 5576) όμοια απόφαση,

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία E297/21.04.2023 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας» (Β’ 2670), ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 «Σκοπός του προγράμματος» αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται με βάση τον υπ’ αρ. 2023/2831 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 «Ορισμοί» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για το σκοπό του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 7, ενιαία επιχείρηση νοείται ως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 2023/2831 και περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 «Διάρκεια Προγράμματος -Χρηματοδότηση – Καθεστώς Ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του του Καν. (ΕΕ) 2023/2831 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής Κανονισμός de minimis). Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μια επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της έχουν χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του άρθρου 10, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού de minimis 2023/2831. Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η οποία υποβάλλει αίτηση υπαγωγής για την ένταξη στο πρόγραμμα, αποτελεί ενιαία επιχείρηση με άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις, τότε στον έλεγχο της σώρευσης κατά το άρθρο 7 της παρούσας αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί και στις επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν ενιαία επιχείρηση με την αιτούσα.».

4. Η παρ. 6 του άρθρου 4 «Διάρκεια Προγράμματος -Χρηματοδότηση – Καθεστώς Ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού de minimis 2023/2831. Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της ανωτέρω παρ. 1 και ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού de minimis 2023/2831 ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του εν λόγω Κανονισμού.».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 6 «Προϋποθέσεις υπαγωγής -Επιλέξιμες επιχειρήσεις» αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis 2023/2831.».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 7 «Έλεγχος σώρευσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της παρούσας. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων είναι ακαθάριστο, πριν την αφαίρεση τυχόν φόρων ή επιβαρύνσεων.».

7. Η παρ. 3 του άρθρου 7 «Έλεγχος σώρευσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.».

8. Η παρ. 9 του άρθρου 9 «Δικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.».

9. Η παρ. 2 του άρθρου 11 «Τρόπος υπολογισμού ποσού ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που δύναται να λάβει μια επιχείρηση ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 4 και των οριζομένων στο άρθρο 7».

Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία Ε297/21.04.2023 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας» (Β’ 2670), παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Παράρτημα Ι αντικαθίσταται ως εξής:

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2024

Οι Υφυπουργοί

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ