Ε/726/21-07-2023
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. Ε/118/ 24-02-2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β’ 1146)

Αριθμ. Ε/726/2023

(ΦΕΚ Β’ 4682/21-07-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών Μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις (Α’ 236)» και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του νόμου αυτού.
2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
4. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
5. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
6. Του άρθρου 3 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
7. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
9. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).
10. Της υπό στοιχεία Υ9/29.06.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Μπρατάκο» (Β’ 4249).
11. Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
12. Της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

ΙΙ. Την υπό στοιχεία Ε/118/24-02-2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β’ 1146).

Ill. Την υπ’ αρ. 7043/18-07-2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε/118/24-02-2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με την προσθήκη δύο εδαφίων ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου εδαφίου της παρούσας και των οποίων η εγγραφή στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) δεν έχει πιστοποιηθεί έως την 31 Ιουλίου 2023, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής από 1 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν πιστοποιηθεί στο Μ.Ε.Τ. έως την 31 Ιουλίου 2023 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Υπομητρώο από 1 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023».

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπό στοιχεία Ε/118/24-02-2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2023

Ο Υπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ