Ε/414/21-02-2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε/234/08-02-2024 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών» (Β’ 938)

Αριθμ. Ε/414/2024

(ΦΕΚ Β’ 1254/21-02-2024)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53),
2. του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α’ 32),
3. του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 236),
4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως του άρθρου 28 αυτού,
5. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
6. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ιδίως του άρθρου 1 αυτού,
7. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184),
8. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
9. των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
10. του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L της 15.12.2023),
11. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
12. του άρθρου 3 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
13. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
14. του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236),
15. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
16. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
17. της υπ’ αρ. 24206/19.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών» (Β’3058),
18. της υπό στοιχεία Υ3/05.01.2024 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Παύλο Μαρινάκη» (Β’ 67),
19. της υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10-07-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441),
20. της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ) και
21. της υπό στοιχεία Ε/234/08-02-2024 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών» (Β’ 938).

II. Την υπό στοιχεία 11767 ΕΞ 2024/2024 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

ΙΙΙ. Την ανάγκη συμπλήρωσης των ρυθμίσεων της υπό στοιχεία Ε/234/08-02-2024 (Β’ 938) κοινής υπουργικής απόφασης και της επέκτασης της οριζόμενης με την απόφαση αυτή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών.

ΙV. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

V. Την υπ αρ. 1967/20.02.2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων, της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε/234/08-02-2024 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών» (Β’ 938) και συγκεκριμένα:

Α) Στο άρθρο 5 «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων», το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 19 Φεβρουαρίου 2024 μέχρι και την 8η Μαρτίου 2024».

Β) Στο άρθρο 6 «Προϋποθέσεις υπαγωγής Επιλέξιμες επιχειρήσεις», η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Να έχουν κάνει αναγγελία της επιχείρησης ως πρακτορείου στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 24206/19.11.2012 (Β’ 3058) απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2024».

Γ) Στο άρθρο 10 «Έλεγχος προϋποθέσεων-Απόφαση υπαγωγής», η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: 2. «Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής ή μη στο πρόγραμμα εκδίδονται το αργότερο μέχρι την 5η Απριλίου 2024. Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής δημοσιεύονται αμελλητί».

Δ) Στο άρθρο 12 «Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης», η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση ή οι αποφάσεις υπαγωγής του άρθρου 10 αποστέλλονται στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το αργότερο μέχρι την 8η Απριλίου 2024».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Ε/234/08-02-2024 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών» (Β’ 938).

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ