Ε/369/8.10.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου» (Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση.

(ΦΕΚ Β’ 4675/09.10.2021)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού.

7. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 6 και των άρθρων 13-15 αυτού.

8. Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Του άρθρου 5 του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

13. Του Π.Δ.98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).

14. Του Π.Δ.55/2021 «Αποδοχή Παραίτησης Υφυπουργών» (Α’ 141).

15. Του Π.Δ.56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

16. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

17. Της υπό στοιχεία Υ6/13.08.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788).

18. Των διατάξεων του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

19. Του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

20. Του υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

21. Της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

22. Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

ΙΙ. Το Υπόδειγμα Πίνακα, που περιλαμβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της υπ’ αρ. 165/28-07-2021 (Β 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, με την αναλυτική καταγραφή των δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, προσδιορισμό των δικαιούμενων ποσών ανά δικαιούχο όσο και του αποδοτέου στον ΕΔΟΕΑΠ ποσού, ο οποίος (Πίνακας) θα συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως στα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και θα αποσταλεί από τον ΕΔΟΕΑΠ στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης το αργότερο έως 25/10/2021.

IΙΙ. Την υπ’ αρ. CM/Rec (2018) 1 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης «Πολυφωνία στα Μέσα και Διαφάνεια στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς των Μέσων», που υιοθετήθηκε στις 7 Μαρτίου 2018, και τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. σχετικά με τη διασφάλιση ενός ελεύθερου και πολυφωνικού συστήματος μέσων ενημέρωσης (2020/C 422/08). ΙV. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και των αντίστοιχων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου καθώς και των ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης επειδή προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.

V. Το γεγονός ότι οι ως άνω επιχειρήσεις επλήγησαν ιδιαιτέρως κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση και τις δυσχερείς συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του COVID-19, καθώς και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που προκύπτει από συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού.

VI. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται στις ως άνω επιχειρήσεις, της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης και της αποτροπής επιδείνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στο ως άνω πεδίο οικονομικής δραστηριότητας, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία.

VII. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020, η οποία πρέπει να λάβει χώρα με αντικειμενικά και ισότιμα κριτήρια. Υπό την έννοια αυτή, αντικειμενικό κριτήριο για τη διαμόρφωση προγράμματος στήριξης δύναται να αποτελέσει η συνολική ή μερική κάλυψη της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243) για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ίδια για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, προκειμένου να διασφαλιστούν η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία και η συνέχιση παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν σε όλη τη διάρκεια των συνθηκών της πανδημίας.

VIIΙ. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας, ως προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης.

IX. Την ανάγκη συγκρότησης της ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

X. Την υπό στοιχεία Λ 2896/6.10.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη η οποία περιλαμβάνεται στο ποσό που προϋπολογίστηκε κατά την έκδοση της τροποποιούμενης απόφασης και η οποία συνεπώς δεν θα ξεπεράσει συνολικώς το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης τρέχοντος οικονομικού έτους και των εγγεγραμμένων πιστώσεων του ΑΛΕ 2310889001,

αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται το εξής: «και των ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης».

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται: «ν: ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης».

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 (Β΄ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο β’ ως εξής: «Ήδη υποβληθείσες στον ΕΔΟΕΑΠ αιτήσεις δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και ως ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης με αντίστοιχη κατάσταση ενεργούς δραστηριότητας (ΚΑΔ), λογίζονται ως αφορώσες και την εν λόγω δραστηριότητα».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται το εξής: «Ειδικά για τις αμιγείς ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με ενιαίο ΑΦΜ σε περισσότερες της μίας κατηγορίας Μ.Μ.Ε., εκ των οποίων η μία κατηγορία είναι ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και η άλλη είναι κατηγορία που δεν ανήκει στις περιπτώσεις i, ii, iii και iv του άρθρου 1 της παρούσας, ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ορίζεται η 15/10/2021. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Ανάρτηση της παρούσας απόφασης θα πραγματοποιηθεί και στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 4, της παρ. 5, της παρ. 6 και της παρ. 7 του άρθρου 4 της παρούσας».

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται το εξής: «με την επιφύλαξη του εδαφίου δ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας».

6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο δ’ ως εξής: «Εξαιρείται ειδικώς το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, το οποίο δύναται να υποβληθεί έως τη διατύπωση της εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του άρθρου 10 της παρούσας».

7. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, οι φράσεις «με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό» και «της απόφασης του παρόντος», αντικαθίστανται με τις φράσεις «με αποφάσεις του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό» και «των αποφάσεων του παρόντος» αντίστοιχα.

8. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 11 της υπ΄αρ. 165/28.07.2021 (Β΄ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τους δικαιούχους της περ. v της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 165/28-07-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3449), οι αποφάσεις του άρθρου 10 θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης έως την 30/10/2021.

9. Στο τέλος του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται παρ. 6, ως εξής: «Δεν θα χορηγηθούν οικονομικές ενισχύσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, πριν από την απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

10. Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/28.07.2021 (Β’ 3449) κοινή υπουργική απόφαση.

11. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ