Ε/234/08-02-2024
Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών

Αριθμ. Ε/234/2024

(ΦΕΚ Β’ 938/08-02-2024)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).
2. Του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α’ 32).
3. Του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 236).
4. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως του άρθρου 28 αυτού.
5. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
6. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ιδίως του άρθρου 1 αυτού.
7. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
8. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
9. Των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
10. Του υπ’ αρ. 2023/2831 Κανονισμού (ΕΕ) της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L της 15.12.2023) της Επιτροπής.
11. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
12. Του άρθρου 3 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
13. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» Α’ 2).
14. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).
15. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
16. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
17. Της υπ’ αρ. 24206/19.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών» (Β’ 3058).
18. Της υπό στοιχεία Υ3/05.01.2024 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Παύλο Μαρινάκη» (Β’ 67).
19. Της υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10-07-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).
20. Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους έως 1.500.000 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς του Φ.-Ε.Φ. 1004-204-0000000 “Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης”».

IΙ. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, οι οποίες πραγματοποιούν τον εφοδιασμό των σημείων διάθεσης του έντυπου τύπου στην ελληνική επικράτεια της χώρας και ειδικότερα σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην παρούσα, καθώς η δραστηριοποίησή τους συνιστά αναγκαία προϋπόθεση της διανομής του έντυπου τύπου στην ελληνική επικράτεια, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην προαγωγή της πολυφωνίας, του πλουραλισμού και της ποιότητας στην ενημέρωση και τον δημόσιο διάλογο.

ΙII. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020.

ΙV. Το Υπόδειγμα Υ/Δ από τους δυνητικούς δικαιούχους, που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα I, σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει την τελευταία τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού de minimis, η οποία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

V. To Υπόδειγμα Υ/Δ το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, προς τον σκοπό βεβαίωσης της πραγματοποίησης επιλέξιμων προς χρηματοδότηση διαδρομών εντός της ελληνικής επικράτειας από τους ανωτέρω δυνητικούς δικαιούχους

VΙ. To Υπόδειγμα Υ/Δ το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, προς τον σκοπό βεβαίωσης της πραγματοποίησης επιλέξιμων προς χρηματοδότηση διαδρομών εντός της ελληνικής επικράτειας από τους αντισυμβαλλομένους των ανωτέρω δυνητικών δικαιούχων.

VΙΙ. Την υπό στοιχεία 11767 ΕΞ 2024/2024 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

VIII. Την υπ’ αρ. 912/26.1.2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης, για τους δικαιούχους του άρθρου 2, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, με την επιφύλαξη των ορίων σώρευσης του άρθρου 7.

2. Η ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται με βάση τον υπ’ αρ. 2023/2831 Κανονισμό (ΕΕ) της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L της 15.12.2023).

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ως Πράκτορες κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 3 και πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τον σκοπό της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ενιαία επιχείρηση: Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 2023/2831 «ενιαία επιχείρηση» νοείται ότι συνιστούν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού
της τελευταίας,
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιπλέον των ανωτέρω περ. α έως δ, που έχουν εφαρμογή στο πλαίσιο της παρούσας, για τους σκοπούς της παρούσας ως ενιαία επιχείρηση, νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν και τις ακόλουθες σχέσεις:
ε) Μία επιχείρηση, ή μέτοχος ή εταίρος αυτής κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 35% των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων ή του κεφαλαίου άλλης επιχείρησης και
στ) μία επιχείρηση, η οποία έχει τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο με άλλη επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης, ενιαία επιχείρηση.

2. Έντυπος τύπος έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην περ. α του άρθρου 3 του ν. 5005/2022 (Α’ 236).

3. Πράκτορας σημαίνει η επιχείρηση η οποία έχει λάβει βεβαίωση αναγγελίας ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 24206/19.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών» (Β’ 3058) και η οποία, δυνάμει συμβατικής σχέσης με άλλη επιχείρηση, αναλαμβάνει να διανέμει για λογαριασμό της επιχείρησης αυτής έντυπο τύπο σε σημεία πώλησής του προς το κοινό.

4. Επιλέξιμη Διαδρομή σημαίνει οποιαδήποτε διαδρομή πραγματοποιεί Πράκτορας χωρίς τη χρήση υπεργολάβων ή άλλων βοηθών εκπλήρωσης, προς τον σκοπό διανομής έντυπου Τύπου εντός της ελληνικής επικράτειας, εκτός των διαδρομών που το Τερματικό Σημείο τους αποτελεί δημοτική ενότητα με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών που το Τερματικό Σημείο τους αποτελεί νησιωτική δημοτική ενότητα. Ως πληθυσμός νοείται ο μόνιμος πληθυσμός της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4804/2021 (Α’ 90).

5. Τερματικό Σημείο είναι το καταληκτικό σημείο ορισμένης Επιλέξιμης Διαδρομής.

6. Καθορισμένη Χιλιομετρική Απόσταση είναι η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του σημείου εκκίνησης κάθε Επιλέξιμης Διαδρομής και του αντίστοιχου Τερματικού Σημείου, όπως η χιλιομετρική απόσταση αυτή προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ακόλουθης εφαρμογής του δικτυακού τόπου Gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ekloges/upologismos-khiliometrikon-apostaseon.

7. Χιλιομετρική Αποζημίωση σημαίνει το σταθερό ποσό 0,30 Ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Άρθρο 4
Διάρκεια προγράμματος-Χρηματοδότηση-Καθεστώς Ενίσχυσης

1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το έτος 2024.

2. Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.500.000,00 € και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.

3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα, χορηγούνται βάσει της παρούσας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2023/2831 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής Κανονισμός de minimis). Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μια επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, βάσει της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της έχουν χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του άρθρου 10, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού de minimis 2023/2831.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 19η Φεβρουαρίου 2024 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις υπαγωγής-Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις του άρθρου 2, πρέπει να πληρούν σωρευτικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis αριθμ. ΕΚ 2023/2831. Ιδίως, δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2023/2831. Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) γ) ή δ) της ανωτέρω παρ. 1 και ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 2023/2831 ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του εν λόγω Κανονισμού.

2. Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

3. Να έχουν κάνει αναγγελία της επιχείρησης ως πρακτορείου στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 24206/19.11.2012 (Β’ 3058) απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της παρούσας.

4. Να έχουν πραγματοποιήσει Επιλέξιμες Διαδρομές εντός του έτους 2022.

Άρθρο 7
Έλεγχος σώρευσης

1. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Καν. (ΕΕ) 2023/2831, του Καν. (ΕΕ) 1408/2013 και του Καν. (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής, που επιχείρηση έχει λάβει σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της παρούσας. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων είναι ακαθάριστο, πριν την αφαίρεση τυχόν φόρων ή επιβαρύνσεων.

2. Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η οποία υποβάλλει αίτηση υπαγωγής για ένταξη στο πρόγραμμα, αποτελεί ενιαία επιχείρηση με άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις, τότε στον έλεγχο της σώρευσης κατά το παρόν άρθρο αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί, καθώς και όσες χορηγούνται δυνάμει της παρούσας, και στις επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν ενιαία επιχείρηση με την αιτούσα.

3. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει της παρούσας και του Καν. (ΕΕ) 2023/2831 μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Καν. (ΕΕ) 2023/2832.

4. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει της παρούσας και του Καν. (ΕΕ) 2023/2831 μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 717/2014 μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 2023/2831.

5. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα και τον Καν. (ΕΕ) 2023/2831 με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

6. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει ο δικαιούχος κατά την αίτηση και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια της παρούσας, το ύψος της ενίσχυσης κάθε μίας από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.

7. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Άρθρο 8
Υποχρέωση διαφάνειας και άλλες υποχρεώσεις

1. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή όποια άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλη αρμόδια ελεγκτική αρχή διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση της δικαιούχου επιχείρησης, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 9
Δικαιολογητικά

Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών υποχρεούνται, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης, να συνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Εκτύπωση πρόσφατης εικόνας στοιχείων της επιχείρησης από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του τελευταίου τριμήνου.

2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Αντίγραφο εν ισχύ σύμβασης, νόμιμα κοινοποιημένης σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, του δυνητικού δικαιούχου Πράκτορα με επιχείρηση δυνάμει της οποίας ο Πράκτορας αναλαμβάνει να διανέμει για λογαριασμό της επιχείρησης αυτής έντυπο Τύπο σε σημεία πώλησής του προς το κοινό, η ισχύς της οποίας (σύμβασης) θα καταλαμβάνει ολόκληρο ή μέρος του έτους 2022.

4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δυνητικού δικαιούχου σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής με την οποία βεβαιώνεται ανά επικαλούμενη Επιλέξιμη Διαδρομή που ο δυνητικός δικαιούχος πραγματοποίησε εντός του έτους 2022:
(α) Το σημείο εκκίνησης, ενδιάμεσα εξυπηρετούμενα σημεία και το Τερματικό Σημείο κάθε Επιλέξιμης Διαδρομής.
(β) Η Καθορισμένη Χιλιομετρική Απόσταση, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του δικτυακού τόπου Gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ekloges/upologismos-khiliometrikon-apostaseon. Ως σημεία εκκίνησης και Τερματικά Σημεία, εισάγονται στην εφαρμογή οι αντίστοιχες δημοτικές ενότητες χωρίς προσδιορισμό της ακριβούς διεύθυνσης (κέντρο της πόλης).
(γ) Το πλήθος των ημερήσιων παραδόσεων έντυπου τύπου για κάθε Τερματικό Σημείο που εκτελέστηκαν από τον δυνητικό δικαιούχο.

5. Υπεύθυνη δήλωση του αντισυμβαλλομένου του δυνητικού δικαιούχου στη σύμβαση της παρ. 3, σύμφωνα με το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, με την οποία βεβαιώνονται:
(α) Οι Επιλέξιμες Διαδρομές που ο δυνητικός δικαιούχος πραγματοποίησε εντός του έτους 2022.
(β) Το πλήθος των ημερήσιων παραδόσεων έντυπου τύπου για κάθε Τερματικό Σημείο που εκτελέστηκαν από τον δυνητικό δικαιούχο εντός του έτους 2022.

6. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δυνητικού δικαιούχου Πράκτορα στην οποία δηλώνονται:
(α) Διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
(β) Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) του Πράκτορα, στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση τράπεζας με το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου ή αντίγραφο φύλλου κίνησης του λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου).

Άρθρο 10
Έλεγχος προϋποθέσεων-Απόφαση υπαγωγής

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ελέγχει ότι ο δυνητικός δικαιούχος Πράκτορας έχει λάβει Βεβαίωση Αναγγελίας ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 24206/19.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών» (Β’ 3058), και ότι έχει υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας. Επιπλέον, έχει δικαίωμα να κάνει οποιοδήποτε έλεγχο ή επαλήθευση κρίνει αναγκαίο. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών προς τον αιτούντα Πράκτορα προκειμένου να τις παράσχει.
Μετά τον ως άνω έλεγχο, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., υποβάλλει την εισήγησή της, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ή οι αποφάσεις υπαγωγής των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρούσας ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης ή αιτήσεων. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με την παρούσα χορηγείται μόνο αφού εξακριβωθεί ότι η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση σε επίπεδο που υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας και ότι τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 2023/2831.

2. Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής ή μη στο πρόγραμμα εκδίδονται το αργότερο μέχρι την 29η Μαρτίου 2024. Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής δημοσιεύονται αμελλητί.

3. Οι δικαιούχοι του άρθρου 2 της παρούσας υπάγονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με απόφαση κάθε φορά του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η εν λόγω απόφαση ή αποφάσεις αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Σε αυτές αναφέρονται οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Άρθρο 11
Τρόπος υπολογισμού ποσού ενίσχυσης

Κάθε Πράκτορας που δικαιούται ενίσχυσης με βάση την παρούσα, λαμβάνει ποσό ενίσχυσης που προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης με βάση τα κάτωθι:
Το άθροισμα των ποσών ενίσχυσης όλων των Επιλέξιμων Διαδρομών που αυτός πραγματοποιεί εντός του έτους 2022. Το ποσό ενίσχυσης κάθε Επιλέξιμης Διαδρομής ισούται με το γινόμενο της Χιλιομετρικής Αποζημίωσης επί το διπλάσιο της Καθορισμένης Χιλιομετρικής Απόστασης, επί τον αριθμό των ημερήσιων παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει εντός του έτους 2022 στο Τερματικό Σημείο της, όπως ο αριθμός αυτός απορρέει από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 5 του άρθρου 9, δηλαδή,
α) Ποσό Ενίσχυσης Επιλέξιμης Διαδρομής (Ευρώ) = 0,30 Χ (2 Χ Καθορισμένη Χιλιομετρική Απόσταση) Χ Αριθμός Παραδόσεων Τερματικού Σημείου.
β) Ποσό Ενίσχυσης Δικαιούχου = Άθροισμα ποσών ενίσχυσης Επιλέξιμων Διαδρομών του.

Άρθρο 12
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται απευθείας στη δικαιούχο επιχείρηση.

2. Η καταβολή των αναφερομένων στην παρούσα χρηματικών ποσών προς τους δικαιούχους, διενεργείται με τακτικό χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης.
ii. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον διατάκτη.
iii. Αντίγραφο απόφασης του άρθρου 10.
iv. Αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ από το ηλεκτρονικό σύστημα της τράπεζας του δικαιούχου ή από την εφαρμογή taxisnet.
v. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής. Επίσης, στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου.
vi. Πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να αναζητείται κάθε άλλο σχετικό παραστατικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

3. Η Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης δύναται να πραγματοποιεί οποιαδήποτε κατά την κρίση της αναγκαία επαλήθευση προκειμένου να προβεί στην απευθείας καταβολή των ποσών, όπως προκύπτουν από την απόφαση ή τις αποφάσεις του άρθρου 10, στους δικαιούχους της χρηματοδότησης, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αναζητούνται κατά τη διαδικασία πληρωμής.

4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση ή οι αποφάσεις υπαγωγής του άρθρου 10 αποστέλλονται στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου 2024.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2024

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ