Ε.2237/2021
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕC 2021/9852 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2022

Αθήνα, 29/12/2021
Αριθμ. Πρωτ.:Ε 2237/29-12-2021

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ – α) ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ β) ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε’ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Χρονά- Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.502 – 407
E-Mail:ddtheka@aade.gr
finexcis@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2237/2021

Θέμα: «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕC 2021/9852 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2022»

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Ε.2045/2020 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:Ψ1ΩΝ46ΜΠ3Ζ-Μ9Ο) «Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής για την εισαγωγή στη χώρα μας με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών που προορίζονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID – 19»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) C2021/9852 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2022.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση (ΕΕ)02021/9852 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2021 χορηγείται απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/132/ΕΚ στις εισαγωγές εμπορευμάτων που είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 και πραγματοποιούνται από 01/01 έως 30/06/2022.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης εγκυκλίου αφορά:
α) τους κρατικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων, δημόσιων φορέων και άλλων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο ή οργανισμούς που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές της χώρας
β) τα πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν εισαγωγές για λογαριασμό των ανωτέρω
γ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν εισαγωγές με σκοπό τη δωρεάν
διάθεση σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα και
δ) τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εισαγωγής.

Κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση (ΕΕ) 02021/9852 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2021 που εκδόθηκε δυνάμει των άρθρων 76 του Κανονισμού (ΕΕ) 1186/2009 και 53 της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου. Με την εν λόγω Απόφαση παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη στα οποία απευθύνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 να εισάγουν με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 χορηγείται απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. στις εισαγωγές κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/132/ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα εμπορεύματα προορίζονται για μία από τις ακόλουθες χρήσεις:
i) δωρεάν διανομή από τους φορείς και τους οργανισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19
ii) δωρεάν διάθεση στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19, ενώ τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα των φορέων και των οργανισμών που αναφέρονται στο στοιχείο γ)
β) τα εμπορεύματα πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 75, 78, 79 και 80 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1186/2009 και στα άρθρα 52, 55, 56 και 57 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ γ) τα εμπορεύματα εισάγονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από κρατικούς οργανισμούς ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων, δημόσιων φορέων και άλλων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο ή από οργανισμούς που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή για λογαριασμό των οργανισμών αυτών.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 χορηγείται, επίσης, απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις εισαγωγές κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/132, όταν αυτά εισάγονται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία από μονάδες παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών ή για λογαριασμό τους για την κάλυψη των αναγκών τους κατά το χρονικό διάστημα της παροχής βοήθειας στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τις ποσότητες των διαφόρων εμπορευμάτων που εισάγονται με απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 1 της Απόφασης, σε μηνιαία βάση, τη δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς.

Επιπλέον, έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 το αργότερο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) κατάλογο των οργανισμών που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
β) ενοποιημένες πληροφορίες που αφορούν τη φύση και τις ποσότητες των διαφόρων εμπορευμάτων που εισάγονται με απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 1
γ) μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τα άρθρα 78, 79 και 80 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και με τα άρθρα 55, 56 και 57 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ, όσον αφορά τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στα πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης απόφασης

Στο άρθρο 3 της Απόφασης προβλέπεται ότι το άρθρο 1 εφαρμόζεται στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται από την 01 Ιανουαρίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2022 στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Κροατία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, την Τσεχία και τη Φινλανδία.

Στο άρθρο 4 της Απόφασης ορίζονται τα κράτη στα οποία απευθύνεται η εν λόγω Απόφαση στα οποία δεν περιλαμβάνονται η Κύπρος, η Γαλλία, η Σλοβακία και η Λιθουανία.

Τέλος, ως προς την εφαρμογή της Απόφασης και ειδικότερα τους όρους χορήγησης απαλλαγής από δασμό και ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ειδών για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα αλλά και τις απαιτούμενες τελωνειακές διατυπώσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στην α) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο Διαταγή του Διοικητή ΑΑΔΕ.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ