Ε.2211/2021
Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 98/2021 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της εκμετάλλευσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε σταθμό Μετρό

Αθήνα, 11.11.2021
Ε 2211/11-11-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ Φ.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72, Αθήνα
Τηλέφωνο:213 2122400
E-Mail:deef.a@aade.gr
Url:www.aade.gr

Ε 2211/2021

Θέμα: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 98/2021 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της εκμετάλλευσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε σταθμό Μετρό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 98/2021 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εν θέματι γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και αναφέρεται στην φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ, της εκμετάλλευσης από μέρους της Σ ΑΕ, χώρου πολλαπλών χρήσεων σε σταθμό Μετρό, καθώς και στην περαιτέρω εκμίσθωση (υπομίσθωση) του χώρου αυτού από τους μισθωτές, σύμφωνα με τους όρους εκμετάλλευσης αυτού.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η γνωμοδότηση αφορά την εν λόγω μίσθωση και η απαλλαγή ή μη από τον φόρο προστιθέμενης αξίας της μίσθωσης ακινήτου και δη βάσει της περ. κστ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) πρέπει να εξετάζεται κατά συγκεκριμένη περίπτωση.

Κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 98/2021 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ, της εκμετάλλευσης από μέρους της Σ ΑΕ, χώρου πολλαπλών χρήσεων σε σταθμό Μετρό, καθώς της περαιτέρω εκμίσθωσης (υπομίσθωση) του χώρου αυτού από τους μισθωτές, σύμφωνα με τους όρους εκμετάλλευσης αυτού.

Με την ως άνω γνωμοδότηση έγινε ομόφωνα δεκτό ότι «η εκμετάλλευση του Χώρου Πολλαπλών Χρήσεων στο σταθμό του Μετρό …, εκ μέρους της εταιρείας «Σ Α.Ε.», εφόσον συνίσταται μόνο στην παραχώρηση (εκμίσθωση) του χώρου αυτού για τη διοργάνωση εκθέσεων, σύμφωνα με τα τεθέντα υπόψη μας μισθωτήρια, αποτελεί μίσθωση, που απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας»

Επιπλέον έγινε κατά πλειοψηφία δεκτό ότι: «η εκμετάλλευση του ίδιου ως άνω χώρου, εκ μέρους των διοργανωτών εκθέσεων (υπεκμισθωτές), εφόσον συνίσταται μόνον στην υπεκμίσθωσή του σε εκθέτες – πελάτες τους (υπομισθωτές), αποτελεί μίσθωση, που επίσης απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας.»

Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι η απαλλαγή ή μη από τον φόρο προστιθέμενης αξίας της μίσθωσης ακινήτου και δη βάσει της περ. κστ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) πρέπει να εξετάζεται κατά συγκεκριμένη περίπτωση βάσει των συμβατικών όρων των συναφθέντων ιδιωτικών συμφωνητικών.

Η εν θέματι γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και επισυνάπτεται ως έχει προς ενημέρωσή σας.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ