Ε.2210/2021
Απαλλαγή από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ – IAMD CoE), που εδρεύει στα Χανιά ως διαπιστευμένη Νατοϊκή Στρατιωτική Οντότητα (ΝΑΤΟ Military Body, ν. 4833/2021, (Α’174) και 4834/2021, (Α’ 175)) σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/1993 (Β’ 408) «Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ»

Αθήνα, 12/11/2021
Ε 2210/12.11.2021

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α’ Φ.Π.Α.
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε – Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ.Κώδικας: 10676 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
E-Mail: deef.a@aade.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2210/2021

Θέμα: Απαλλαγή από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ – IAMD CoE), που εδρεύει στα Χανιά ως διαπιστευμένη Νατοϊκή Στρατιωτική Οντότητα (ΝΑΤΟ Military Body, ν. 4833/2021, (Α’174) και 4834/2021, (Α’ 175)) σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/1993 (Β’ 408) «Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/93 (Β’ 408) με τίτλο «Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ» στο Κέντρο Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ – IAMD CoE) που εδρεύει στα Χανιά.
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι κατόπιν της ψήφισης του ν. 4833/2021 (Α’ 174) και του ν.4834/2021 (Α’ 175), το Κέντρο Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ – IAMD CoE), δύναται να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών από ΦΠΑ που ορίζονται στις διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/93 (Β’ 408).
Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η εγκύκλιος παρέχει απαραίτητες διευκρινίσεις στους υποκείμενους που εφαρμόζουν την ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/93 (Β’ 408) που αφορά στην απαλλαγή από Φ.Π.Α. των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ώστε να χορηγούν την εν λόγω απαλλαγή με τους ίδιους όρους και στο Κέντρο Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ – IAMD CoE).

Με την ψήφιση του ν. 4833/2021 (Α’ 174) και του ν. 4834/2021 (Α’ 175), κυρώθηκαν τα Μνημόνια Κατανόησης αναφορικά με τη σύσταση και ίδρυση του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ – IAMD CoE), που εδρεύει στα Χανιά και έχει διαπιστευτεί ως Νατοϊκή Στρατιωτική Οντότητα (ΝΑΤΟ Military Body) βάσει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Κατόπιν της ψήφισης των ανωτέρω νόμων, η εν λόγω οντότητα του ΝΑΤΟ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών από ΦΠΑ που ορίζονται στις διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης σττης παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 και συνακόλουθα εφαρμόζονται οι διαδικασίες που ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1196/1993 (ΦΕΚ Β’ 408) «Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ».

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ