Ε.2183/2021
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη συγχώνευση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» με το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία», βάσει των διατάξεων των παρ. 3 έως και 5 του άρθρου 94 του ν.4714/2020 (Α’ 148)

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: Ε 2183/27-09-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ B’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3375456
E-mail:deaf.b@aade.gr
Url:www.aade.gr

Ε 2183/2021

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη συγχώνευση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» με το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία», βάσει των διατάξεων των παρ. 3 έως και 5 του άρθρου 94 του ν.4714/2020 (Α’ 148)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη συγχώνευση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ιδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» με το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία», βάσει των διατάξεων των παρ. 3 έως και 5 του άρθρου 94 του ν.4714/2020 (Α’ 148).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η ερμηνεία των διατάξεων των παρ. 3 έως και 5 του άρθρου 94 του ν.4714/2020 (Α’ 148).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά τα κοινωφελή ιδρύματα με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου»και «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία».

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.4714/2020 ορίζεται ότι επιτρέπεται η με απόφαση των αντίστοιχων διοικητικών συμβουλίων συγχώνευση του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» (Β.Δ. Α’ 153/1959) με το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία» (Ν.Δ. 208/1973, Α’ 273), χωρίς τη δημιουργία νέου ιδρύματος. Η συμφωνία συγχώνευσης απαιτείται να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. Η συγχώνευση αυτή δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική υπόσταση και τον σκοπό του ιδρύματος «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία» (παρ.3).

Η περιουσία του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» καταγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη της παρ.3 του άρθρου 94 του ν. 4714/2020 και αποτελεί για το Ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία» κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, για την εκτέλεση ίδιων σκοπών του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου». Το κεφάλαιο αυτό διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου», σύμφωνα και με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4182/2013, κατά το μέρος που αναφέρονται ειδικά στην υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών, ισολογισμών και απολογισμών του από το Υπουργείο Οικονομικών. Το Ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία», κατά παρέκκλιση της παρ.2 του άρθρου 50 του ν.4174/2013, ευθύνεται για τις υφιστάμενες κατά την συγχώνευση πάσης φύσεως οφειλές και νομίμως υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της δικής του περιουσίας. Πέραν των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, από το κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης το Ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία» εξοφλεί και τις προς αυτό πάσης φύσεως οφειλές του Ιδρύματος «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου». Σε κάθε περίπτωση από το κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο (παρ.4).

Η συμβολαιογραφική πράξη για τη συμφωνία συγχώνευσης και η μεταγραφή της απαλλάσσεται οποιασδήποτε αμοιβής και οποιωνδήποτε άλλων τελών και φόρων, υποκείμενη και στις δύο περιπτώσεις αποκλειστικώς και μόνο στα προβλεπόμενα πάγια τέλη. Η σύνταξη της συμβολαιογραφικής αυτής πράξης και η μεταγραφή της δεν απαιτούν την έκδοση και επισύναψη οποιουδήποτε άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου, που κατά νόμο απαιτείται για συγχωνεύσεις και για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτές ακίνητα οποιωνδήποτε άλλων νομικών προσώπων ή και περιουσιών (παρ.5).

Στις παραπάνω διατάξεις δεν περιλαμβάνονται φορολογικές ρυθμίσεις.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η περιουσία του «Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου» καταγράφεται στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη ώστε αυτή να διακρίνεται ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης από εκείνη του Ιδρύματος «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία». Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι η περίπτωση αυτή της συγχώνευσης των δύο αυτών κοινωφελών ιδρυμάτων δεν υπάγεται ούτε στις διατάξεις του ν.4601/2019 (Α’ 44) ούτε στις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4172/2013 (Α’167, ΚΦΕ).

3. Ειδικότερα, βάσει των παραπάνω και κυρίως λόγω του ότι:

α) δε δημιουργείται νέο Ίδρυμα αλλά μεταφέρονται στο Ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία» αυτούσια τα περιουσιακά στοιχεία του «Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου» στη λογιστική τους αξία, χωρίς τη διενέργεια οιασδήποτε εκτίμησης αυτών,

β) η μεταφερόμενη αυτή περιουσία θα αποτελεί εφεξής για το Ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία» κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, το οποίο θα παρακολουθείται, από λογιστικής και φορολογικής άποψης, διακριτά και από το οποίο αυτοτελές κεφάλαιο (ήτοι την περιουσία αυτού) θα εξυπηρετούνται οι εκκρεμείς και εκάστοτε πάσης φύσεως οφειλές του «Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου», με προτεραιότητα την εξόφληση αυτών που αφορούν στο Δημόσιο, και συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων οφειλών του προς το Ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία»,

γ) οι όποιες απαιτήσεις του Ιδρύματος «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία» από το «Ιδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» δε συμψηφίζονται με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, ενώ οι όποιες κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή μελλοντικές εξοφλήσεις των απαιτήσεων αυτών αφορούν μόνο το Ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία» και δε συναρτώνται με το εισφερόμενο κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης («Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου»),

δ) δεν επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική υπόσταση και τον σκοπό του «Ιδρύματος Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία» και

ε) κατά τις διατάξεις του προαναφερθέντος ειδικού νόμου, η συγχώνευση συντελείται και το αυτοτελές κεφάλαιο δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των ίδιων κοινωφελών/μη κερδοσκοπικών σκοπών του «Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου», συνάγεται ότι κατ’ ουσίαν η συγχώνευση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη συνένωση των περιουσιών των δύο ιδρυμάτων, καθώς το Ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία» δεν μπορεί να διαθέσει ελεύθερα την περιουσία του ιδρύματος «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται υπεραξία προς όφελος του αποκτώντος ιδρύματος. Συνεπώς, δεν προκύπτει κατά το χρόνο της συγχώνευσης των δυο κοινωφελών ιδρυμάτων οποιαδήποτε υπεραξία υπαγόμενη σε φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ