Ε.2173/2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 194 και 198 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136/03.08.2021)

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2021
Ε 2173/03-09-2021

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3375314-316
Email : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Ε 2173/2021

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 194 και 198 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136/03.08.2021)

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 194 και 198 του  ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄136), ως ακολούθως:

1. Άρθρο 194 «Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου — Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020»
Με τη διάταξη του άρθρου 194 προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4737/2020 (Α’ 204) ως προς τον χρόνο ισχύος. Ειδικότερα, επεκτείνεται, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η δυνατότητα χορήγησης από τα Α.Ε.Ι. ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου, στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του ανωτέρω άρθρου όπως διαμορφώθηκε και ισχύει, οι κατά τα ανωτέρω χορηγούμενες υποτροφίες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα, με την παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

2. Άρθρο 198 «Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας – Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 4816/2021»
Με τη διάταξη του άρθρου 198 προβλέπεται η αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) και η προσθήκη τρίτου εδαφίου στην παρ. 1, με το οποίο επεκτείνεται η καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των 400 ευρώ του πρώτου εδαφίου του άρθρου και στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ ειδικότητας αναισθησιολογίας, στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την έναρξη ισχύος του ν. 4816/2021 (9.7.2021) με τον οποίο θεσπίστηκε (άρθρο 32). Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 το ανωτέρω επίδομα, μεταξύ άλλων είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος, εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ