Ε.2172/2021
Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1208/01.09.2021 (ΦΕΚ 4026/Β/01.09.2021, ΑΔΑ 61ΓΑ46ΜΠ3Ζ-4Φ7)Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος

Αθήνα, 01.09.2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2172/01-09-2021

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Δ’
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
E-Mail:dtd@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2172/2021

Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1208/01.09.2021 (ΦΕΚ 4026/Β/01.09.2021, ΑΔΑ 61ΓΑ46ΜΠ3Ζ-4Φ7)Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος».

Σχετ. : Η αριθμ. Ε.2134/2021 (ΑΔΑ 6ΞΑΒ46ΜΠ3Ζ-ΩΑ0) Εγκύκλιος με την οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στο Υποσύστημα «Εισαγωγών» του ICISnet στις 1/7/2021 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων/εγκρίσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός του ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή και του τελωνειακού καταστήματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1208/2021 (ΦΕΚ 4026/Β/01.09.2021, ΑΔΑ 61ΓΑ46ΜΠ3Ζ-4Φ7) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος » (ΦΕΚ 4026/Β/01.09.2021).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο της απλούστευσης και ηλεκτρονικοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για τις περιπτώσεις που οι συναλλασσόμενοι με τις τελωνειακές αρχές οικονομικοί φορείς ή ιδιώτες επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος και της μετάβασης σε ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί εκδόθηκε η κοινοποιούμενη απόφαση με την οποία καθιερώνεται υποχρεωτικά από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

α) η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από ιδιώτες και οικονομικούς φορείς που επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός του τελωνειακού καταστήματος,

β) η υποχρεωτική ηλεκτρονική διαχείριση της αποδοχής/απόρριψης της αίτησης για την παροχή τελωνειακών εργασιών από τις τελωνειακές αρχές εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος,

γ) οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Με την κοινοποίηση της απόφασης παρέχονται οδηγίες ως προς τον τρόπο υποβολής της e- Αίτησης, τη συμπλήρωση των επιμέρους πεδίων της, την ηλεκτρονική διαχείρισή της από τις τελωνειακές αρχές, τη διόρθωση και την ακύρωσή της, την ανάκτηση, τον υπολογισμό και τον τρόπο πληρωμής των αναλογουσών οικονομικών επιβαρύνσεων. Παρέχονται επίσης οδηγίες για την περίπτωση της υποβολής μίας ηλεκτρονικής e-Αίτησης για πλήθος παρεχόμενων τελωνειακών εργασιών. Δίνονται οδηγίες για την αντιμετώπιση των εξαιρέσεων, περιγράφεται η εφεδρική διαδικασία στις περιπτώσεις που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, τα διοικητικά μέτρα που λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές στις περιπτώσεις μη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός των εξαιρέσεων και της μη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων και παρέχεται ενημέρωση για τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επίλυση των προβλημάτων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κοινοποιούμενη απόφαση εφαρμόζεται από τους συναλλασσόμενους με τις τελωνειακές αρχές οικονομικούς φορείς ή ιδιώτες που επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος και από το προσωπικό των Τελωνείων, Προϊστάμενος του τελωνείου ή ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί συστημικά ο συγκεκριμένος ρόλος από τον Προϊστάμενο του τελωνείου, ως αρμόδιος για την αξιολόγηση της Αίτησης καθώς και για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος παροχής τελωνειακών εργασιών, και υπάλληλος στον οποίο ο Προϊστάμενος του τελωνείου αναθέτει την εκτέλεση της αιτούμενης εργασίας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής με την οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στο Υποσύστημα «Εισαγωγών» του ICISnet η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους συναλλασσόμενους με τις τελωνειακές αρχές οικονομικούς φορείς ή ιδιώτες που επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός του ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός του τελωνειακού καταστήματος, καθώς και η ηλεκτρονική πληρωμή των επιβαλλόμενων ποσών για την παροχή των εργασιών αυτών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την ανωτέρω Απόφαση Διοικητή διευκρινίζοντας επί των ειδικότερων άρθρων της τα ακόλουθα :

Ως προς το άρθρο 1 «Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής»

Με την κοινοποιούμενη απόφαση καθιερώνονται :

Α. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών από ιδιώτες και οικονομικούς φορείς που επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων

i) εκτός των επίσημων ωρών λειτουργίας των τελωνείων,

ii) εκτός τελωνειακού καταστήματος,

iii) εκτός των επίσημων ωρών λειτουργίας των τελωνείων και εκτός του τελωνειακού καταστήματος.

Ειδικότερα και με στόχο την απλοποίηση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικονομικών φορέων για την παροχή των κατωτέρω τελωνειακών εργασιών που παρέχονται εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος επιβάλλονται κατ’ αποκοπή επιβαρύνσεις, ως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω:
> έκδοση Δελτίου Κίνησης/παράταση ισχύος αυτού/αλλαγή στοιχείων για πλοία αναψυχής,
> εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων (ελευθεροκοινωνίες)
> εξυπηρέτηση πτήσεων charters τρίτων χωρών σε Αερολιμένες που δε λειτουργεί τελωνειακό κατάστημα,
> έκδοση/ανανέωση ΤΕΚΑ και ΔΙΠΕΝΑΚ,
> σφράγιση/αποσφράγιση αυτοκινήτων,
> έκδοση ΔΕΠΕ
> επιβατικά αυτοκίνητα (καινούργια/μεταχειρισμένα)
> επιβατικά τετράκυκλα ή τρίκυκλα (καινούργια/μεταχειρισμένα)
> επιβατικά αυτοκίνητα με ατέλεια (καινούργια/μεταχειρισμένα)
> φορτηγά (καινούργια/μεταχειρισμένα)
> μοτοσικλέτες (καινούργιες/μεταχειρισμένες)
> μοτοποδήλατα (καινούργια/μεταχειρισμένα)
> ειδικές χρήσεις (καινούργια/μεταχειρισμένα)
> αποχαρακτηρισμοί-λήψη στοιχείων-αλλαγή χρήσης-έκδοση πιστοποιητικών ΟΔΔΥ κλπ
> έκδοση προσωρινών πινακίδων

iv) με πρωτοβουλία των τελωνειακών αρχών, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων στις εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων ν) για αναλύσεις ή εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τα εμπορεύματα και ταχυδρομικά τέλη για την επιστροφή των εμπορευμάτων στον αιτούντα, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, ή παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του ιδίου κώδικα.

vi) για εξέταση ή δειγματοληψία εμπορευμάτων για λόγους επαλήθευσης, ή καταστροφή εμπορευμάτων, εφόσον υπεισέρχονται άλλα έξοδα εκτός από αυτά που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση του τελωνειακού προσωπικού,

vii) για έκτακτα μέτρα ελέγχου, εφόσον είναι απαραίτητα λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων ή λόγω πιθανού κινδύνου.

Για διευκόλυνσή σας παρατίθενται στο Παράρτημα Ι Πίνακας με τις συνηθέστερες τελωνειακές εργασίες για τις οποίες επιβάλλονται οικονομικές επιβαρύνσεις -ΔΕΤΕ εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος και στο Παράρτημα ΙΙ Πίνακας με τις χρεώσεις (ωριαία χρέωση-κατ’ αποκοπή) ανά περίπτωση παροχής τελωνειακών εργασιών, σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Β. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική διαχείριση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών από τις τελωνειακές αρχές, τις οποίες οι εν λόγω τελωνειακές αρχές αξιολογούν και, κατά περίπτωση, τις αποδέχονται ή τις απορρίπτουν.

Γ. Επιπλέον στην κοινοποιούμενη απόφαση αποτυπώνεται η δυνατότητα καταβολής/εξόφλησης με ηλεκτρονική πληρωμή των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων από τους ιδιώτες και τους οικονομικούς φορείς στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων.

Δ. Τέλος με την κοινοποιούμενη απόφαση και συγκεκριμένα το άρθρο 4 αυτής, καθορίζονται οι εξαιρέσεις της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για την παροχή τελωνειακών εργασιών.

Ως προς το άρθρο 2 «Τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών και διαχείριση αυτών (αποδοχή ή απόρριψή τους) από τις τελωνειακές αρχές»

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από ιδιώτες ή οικονομικούς φορείς για την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων.

Ροή Διαδικασίας – Υποβολή e-Αίτησης

Οι συναλλασσόμενοι με τις τελωνειακές αρχές ιδιώτες ή οικονομικοί φορείς που επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την παροχή των εργασιών αυτών στο Υποσύστημα Εισαγωγών του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet), επιλέγοντας τη λειτουργία με την ονομασία «e-Αίτηση» συμπληρώνοντας τα ακόλουθα πεδία της «e-Αίτησης» :
Τελωνείο Υποβολής : Συμπληρώνεται το αρμόδιο τελωνείο ή ο κωδικός του εφόσον είναι γνωστός.

Παρατηρήσεις : πεδίο ελεύθερου κειμένου, το οποίο συμπληρώνεται από το συναλλασσόμενο με τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την ώρα που αιτείται την παροχή των εργασιών αυτών και τον τόπο παροχής των υπηρεσιών (εκτός τελωνειακού καταστήματος) από τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Συμπληρώνεται ο κωδικός 16 από τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ : ελευθεροκοινωνία έως 5 ώρες /Συμπληρώνεται ο κωδικός 02 από τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ :εντός τελωνειακού καταστήματος 22:00-06:00 / Συμπληρώνεται ο κωδικός 08 από τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ : εκτός τελωνειακού καταστήματος Κυρ/Εξαιρ/Αργίες 06:00-22:00 κλπ.
Είδη : Συμπληρώνεται με την περιγραφή του είδους, τον κωδικό εμπορευμάτων και τη Στατιστική αξία, εφόσον υπάρχουν.
Υποβάλλων :συμπληρώνεται με τα στοιχεία του συναλλασσόμενου στον οποίο θα χρεωθούν οι οικονομικές επιβαρύνσεις, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο/e-mail).
Εκτελωνιστής: συμπληρώνονται τα στοιχεία του τελωνειακού αντιπροσώπου (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και αριθμό πτυχίου), εφόσον το αίτημα υποβάλλεται από τελωνειακό αντιπρόσωπο.
Αναφερόμενα παραστατικά: συμπληρώνονται τα MRN των συνδεόμενων τελωνειακών παραστατικών, εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά κατά τη στιγμή της αίτησης.
Εργασίες : επιλέγεται το είδος της εργασίας από το συναλλασσόμενο μέσω του σχετικού Πίνακα του Παραρτήματος Ι, στον οποίο απαριθμούνται οι συνηθέστερες τελωνειακές εργασίες για τις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Συμπληρώνεται ο κωδικός 26 από τον Πίνακα του Παραρτήματος Ι : Κατάπλους/ελευθεροκοινωνία εμπορικών, κρουαζιερόπλοιων, επαγγελματικών τουριστικών.
Τρόπος πληρωμής : επιλέγεται ο τρόπος της πληρωμής (φυσικά ή ηλεκτρονικά).
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής επισυναπτομένων αρχείων με τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα από το μενού Ενέργειες «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα – Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων».
Υποβολή μίας ηλεκτρονικής e-Αίτησης για πλήθος παρεχόμενων τελωνειακών εργασιών

Με σκοπό τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων που αιτούνται την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων εκτός τελωνειακού καταστήματος ή/και εκτός ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου σε επαναλαμβανόμενη βάση, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής μίας ηλεκτρονικής e-Αίτησης για το σύνολο των παρεχόμενων τελωνειακών εργασιών που παρέχεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως ενός μήνα.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής e-Αίτησης θα επιλέγεται το είδος ή τα είδη των αιτούμενων εργασιών και στο πεδίο Παρατηρήσεις θα συμπληρώνεται από το συναλλασσόμενο όσες από τις πληροφορίες σχετικά με την ώρα που αιτείται την παροχή των εργασιών αυτών και τον τόπο παροχής των υπηρεσιών έχει στη διάθεσή του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την εξυπηρέτηση πτήσεων, τους εφοδιασμούς πλοίων/αεροσκαφών με καύσιμα και εφόδια, τις φορτώσεις/εκφορτώσεις δεξαμενοπλοίων, φορολογικές αποθήκες είσοδος/έξοδος ενεργειακών προϊόντων, την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων (ελευθεροκοινωνίες), ως εργασίες για τις οποίες δύναται να υποβληθεί μια ηλεκτρονική e- Αίτηση.

Η «e-Αίτηση» μετά τους ελέγχους εγκυρότητας, και εφόσον δεν υπάρχουν σφάλματα, λαμβάνει μοναδικό αριθμό MRN, και βρίσκεται σε κατάσταση (status) «Καταχωρημένη».

i) Διόρθωση – Ακύρωση της e-Αίτησης

Όταν η αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση (status) «Καταχωρημένη» επιτρέπεται η διόρθωσή της (όλα τα πεδία) ή η ακύρωσή της από το συναλλασσόμενο.

Αν το αίτημα διόρθωσης γίνει δεκτό πραγματοποιούνται οι απαραίτητες αλλαγές και δημιουργείται καινούρια εκδοχή, επιτρέποντας στο σύστημα να διατηρεί ιστορικό των καταστάσεων που έχει περιέλθει η e-Αίτηση.

Αν το αίτημα μεταβολής δεν γίνει δεκτό δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή και η e-Αίτηση θα επιστρέψει σε κατάσταση «Καταχωρημένη».

Το ίδιο ισχύει και για το αίτημα ακύρωσης της e-Αίτησης, αν είναι αποδεκτό η e-Αίτηση θα πηγαίνει στην κατάσταση «Ακυρωμένη» τόσο στο περιβάλλον του trader όσο και στο περιβάλλον του τελωνείου, αλλιώς η e-Αίτηση θα επιστρέψει σε κατάσταση «Καταχωρημένη».

Στην κατάσταση «Καταχωρημένη», ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος θα μπορεί να πραγματοποιήσει τις ακόλουθες λειτουργίες: «Αποδοχή», «Απόρριψη» και «Εκτύπωση». Με την απόφαση του αρμόδιου τελωνειακού υπαλλήλου (αποδοχή ή απόρριψη), η e-Αίτηση θα πηγαίνει σε κατάσταση «Αποδεκτή» ή «Απορριπτέα» αντίστοιχα.

Μετά την αποδοχή της αίτησης από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο, ο συναλλασσόμενος μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτημα «Διόρθωσης» ή «Ακύρωσης» το οποίο είτε θα γίνεται αποδεκτό είτε θα απορρίπτεται από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο.

Στην περίπτωση της υποβολής μίας ηλεκτρονικής e-Αίτησης για πλήθος παρεχόμενων τελωνειακών εργασιών μετά την αποδοχή της αίτησης από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο, και ενώ η αίτηση βρίσκεται στην κατάσταση «Αποδεκτή», ο συναλλασσόμενος στο τέλος του μήνα αναφοράς θα υποβάλλει αίτημα «Διόρθωσης» και στο πεδίο Παρατηρήσεις θα συμπληρώνει τα κατάλληλα στοιχεία, σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση πραγματοποιηθεισών εργασιών που θα έχει συντάξει και την οποία θα υποβάλει ως επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να ανακτά την e-Αίτηση μέσω των ακόλουθων κριτηρίων αναζήτησης:
– το MRN του συνδεόμενου παραστατικού
– τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου
– τον Α.Φ.Μ. του εκτελωνιστή
– την ημερομηνία υποβολής της e-Αίτησης με μορφή «από/έως»
– την κατάσταση (status) της e-Αίτησης
Σημειώνεται ότι με κάθε μεταβολή της κατάστασης της e-Αίτησης θα ενημερώνεται η αντίστοιχη e-Αίτηση στο περιβάλλον του i-trader.

ii) Διαχείριση της e-Αίτησης από το τελωνείο – αποδοχή/απόρριψη

Ο Προϊστάμενος του τελωνείου ή ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί συστημικά ο συγκεκριμένος ρόλος από τον Προϊστάμενο του τελωνείου, ως αρμόδιος για την αξιολόγηση της e-Αίτησης καθώς και για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος παροχής τελωνειακών εργασιών, ανακτά την e-Αίτηση και αναλόγως την αποδέχεται, οπότε η e-Αίτηση αποκτά status «Αποδεκτή» ή την απορρίπτει οπότε η e-Αίτηση αποκτά status «Απορριπτέα» και ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος μέσω του status της e-Αίτησης.

Όταν η e-Αίτηση γίνει αποδεκτή (αποκτά status «Αποδεκτή»), ο Προϊστάμενος του τελωνείου αναθέτει την εκτέλεση της αιτούμενης εργασίας σε αρμόδιο υπάλληλο.

Ως προς το άρθρο 3 «Υπολογισμός- Βεβαίωση- Είσπραξη των αναλογούντων οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων – ΔΕΤΕ»

Μετά την ολοκλήρωση της παρεχόμενης τελωνειακής εργασίας, ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος ανακτά την e-Αίτηση, ως ανωτέρω, επιλέγει το πεδίο «Προσθήκη επιπλέον πληροφοριών» και συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία με τις πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, ενώ αν έχουν υλοποιηθεί επιπλέον εργασίες πέραν αυτών που αιτήθηκε ο συναλλασσόμενος, τις προσθέτει μαζί με τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη χρέωσή τους.

Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πληροφοριών υπολογίζεται το ποσό των αναλογουσών οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων – ΔΕΤΕ μέσω σχετικού «Πίνακα Χρεώσεων ανά περίπτωση παροχής τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου ή/και εκτός καταστήματος» με τις κατά περίπτωση χρεώσεις (ωριαία χρέωση εκτός ωραρίου ή και εκτός καταστήματος και κατ’ αποκοπή χρεώσεις).

Στη συνέχεια επιλέγεται από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο η ενέργεια «Αποθήκευση», με την οποία πραγματοποιείται βεβαίωση των αναλογουσών οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων-ΔΕΤΕ, και η e-Αίτηση λαμβάνει την κατάσταση «Οριστικοποιημένη» στην οποία κατάσταση δεν επιδέχεται καμία μεταβολή.

Παράλληλα δημιουργείται αυτόματα ένα Λογιστικό Σημείωμα Είσπραξης για την είσπραξη των βεβαιωθέντων οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων-ΔΕΤΕ στο Υποσύστημα Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης.

Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται e-Αίτηση για την παροχή τελωνειακών εργασιών στη συνήθη διαδικασία εισαγωγής εμπορευμάτων, ο συναλλασσόμενος με τις τελωνειακές αρχές συμπληρώνει υποχρεωτικά τη θέση 44-1 της διασάφησης εισαγωγής με τον τετραψήφιο κωδικό 1993 (Αίτηση-Εγκριση ΔΕΤΕ) και το MRN της e-Αίτησης. Με την καταβολή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και των αναλογουσών οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων ΔΕΤΕ ολοκληρώνεται η διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων.

Ανάλογα με την επιλογή του τρόπου πληρωμής από τους ιδιώτες/οικονομικούς φορείς κατά την υποβολή της e-Αίτησης, καταβάλλονται οι οικονομικές επιβαρύνσεις και έξοδα – ΔΕΤΕ ως ακολούθως :
– με ηλεκτρονική πληρωμή (ηλεκτρονικός τρόπος είσπραξης) ή
– με τη χρήση καρτών πληρωμών (φυσικός τρόπος είσπραξης /είσπραξη με τη χρήση τερματικού POS στο φυσικό ταμείο των Τελωνείων).

Η είσπραξη δύναται να πραγματοποιείται με μετρητά ή επιταγές (φυσικός τρόπος είσπραξης στο φυσικό ταμείο των Τελωνείων), εφόσον το προς καταβολή ποσό της σχετικής με αυτήν απόφασης δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι
• Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης, έχει δηλωθεί ότι η πληρωμή θα γίνει φυσικά (φυσικός τρόπος είσπραξης), ο συναλλασσόμενος καταβάλει το ποσό των βεβαιωθέντων οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων – ΔΕΤΕ στο ταμείο του τελωνείου.
• Αν έχει δηλωθεί ότι η πληρωμή των ποσών αυτών θα γίνει ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικός τρόπος είσπραξης), τότε ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει ταυτότητα πληρωμής και να την πληρώσει, κατά τα ισχύοντα στις ηλεκτρονικές πληρωμές των τελωνειακών οφειλών.

Με την επιτυχημένη πληρωμή του σχετικού Λογιστικού Σημειώματος Είσπραξης, η κατάσταση της e-Αίτησης θα ενημερώνεται σε «Πληρωμένη».

Οι πληρωμές των Λογιστικών Σημειωμάτων Είσπραξης εμφανίζονται στην τακτική ταμειακή διαχείριση και, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής (φυσικός ή ηλεκτρονικός τρόπος είσπραξης), είτε στο ημερολόγιο των φυσικών εισπράξεων, είτε στο ημερολόγιο των ηλεκτρονικών εισπράξεων.

Οι εισπράξεις αποδίδονται στον ΑΛΕ 1420401001 «Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών» του Κρατικού Προϋπολογισμού (κωδ. μηχ/σης 642 «Εισπράξεις από αιτήσεις Δ.Ε.Τ.Ε.»).

Τέλος επισημαίνεται στις τελωνειακές αρχές ότι η λειτουργία της οθόνης «Διαχείριση αίτησης ΔΕΤΕ – GL 1070» του Υποσυστήματος Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης θα χρησιμοποιείται μόνο για ανάκτηση και προβολή παλαιών χειρόγραφων αιτήσεων ΔΕΤΕ που υποβλήθηκαν στα Τελωνεία πριν από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ημερομηνία εφαρμογής της κοινοποιηθείσας Απόφασης), καθώς και την περαιτέρω πληρωμή των αναλογούντων οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων φυσικά (φυσικός τρόπος είσπραξης) κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η εμφάνιση των εισπραχθέντων αυτών των ποσών στην τακτική ταμειακή διαχείριση θα πραγματοποιείται με την υφιστάμενη και εφαρμοζόμενη έως σήμερα διαδικασία.

Ως προς το άρθρο 4 «Εξαιρέσεις»

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για την παροχή τελωνειακών εργασιών οι περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

Στις περιπτώσεις αυτές πραγματοποιείται η κατά τις ισχύουσες διατάξεις έντυπη υποβολή της «Αίτησης Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών» για την παροχή τελωνειακών εργασιών, στην οποία συμπληρώνεται από τον αιτούντα ο τρόπος πληρωμής των αναλογουσών οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων-ΔΕΤΕ, καθώς και η πληρωμή τους με την καταχώριση Λογιστικού Σημειώματος Είσπραξης.

Οι συναλλασσόμενοι με τις τελωνειακές αρχές ιδιώτες και οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου αυτού, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την παροχή τελωνειακών εργασιών.

Ως προς το άρθρο 5 «Εφεδρική Διαδικασία»

Στις περιπτώσεις που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICISnet), εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία με την υποβολή της έντυπης «Αίτησης Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών» και την πληρωμή κατά τις ισχύουσες διατάξεις των οφειλών αυτών φυσικά (φυσικός τρόπος είσπραξης).

Ενδεικτικά ακολουθούνται διαδοχικά τα ακόλουθα βήματα
> Συμπλήρωση της έντυπης αίτησης από τον συναλλασσόμενο με τις τελωνειακές αρχές για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός των επισήμων ωρών λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός του τελωνειακού καταστήματος και υποβολή προς το αρμόδιο Τελωνείο,
> Αξιολόγηση του αιτήματος από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου και αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης παροχής τελωνειακών εργασιών,
> Μετά την παροχή των τελωνειακών εργασιών ο υπολογισμός και η βεβαίωση των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων που αναλογούν, σύμφωνα με τον Πίνακα των χρεώσεων του Παραρτήματος ΙΙ, και
> Είσπραξη των βεβαιωθέντων οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων φυσικά (φυσικός τρόπος είσπραξης).

Ως προς το άρθρο 6 «Τελικές Διατάξεις»

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης Απόφασης, αλλά και την περίπτωση της εφεδρικής διαδικασίας του άρθρου 5 αυτής, η ηλεκτρονική υποβολή είναι ο μόνος αποδεκτός τρόπος υποβολής της αίτησης για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός των επίσημων ωρών λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός του τελωνειακού καταστήματος και, ως εκ τούτου, από την έναρξη εφαρμογής της Απόφασης αυτής δεν θα γίνονται αποδεκτές από τις τελωνειακές αρχές αιτήσεις για την παροχή τελωνειακών εργασιών που υποβάλλονται χειρόγραφα με έντυπη αίτηση και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ρητές εξαιρέσεις της Απόφασης.

Τέλος διευκρινίζουμε ότι, η αλλαγή που επέρχεται με την κοινοποιούμενη απόφαση αφορά αποκλειστικά στην καθιέρωση ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής της αίτησης για την παροχή τελωνειακών εργασιών και των δυνατοτήτων πληρωμής των βεβαιωθέντων επί τη βάσει αυτής οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων-ΔΕΤΕ, ενώ παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο γενικότερο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (περιπτώσεις επιβολής, χρεώσεις).

Οι Προϊστάμενοι των τελωνειακών αρχών παρακαλούνται για την ουσιαστική συμβολή τους στην εφαρμογή των ανωτέρω και την αποτύπωση και αποστολή ενδεχόμενων δυσχερειών ή προβλημάτων προς επίλυση στα e-mail: diepidi@aade.gr ή dtd@aade.gr.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της κοινοποιούμενης απόφασης θα παρέχονται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας ως αρμόδιες να επιλαμβάνονται και επιλύουν τα προβλήματα που αναφύονται από την εφαρμογή της νομοθεσίας.
– Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής: e-mail: telp.attikis@aade.gr,
Τηλέφωνα: 210-4511032, 210-4284475
– Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: e-mail: telp.thessalonikis@aade.gr
Τηλέφωνo: 2313-334226
-S Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας: e-mail : telp.achaias@aade.gr
Τηλέφωνα: 2613-622 167, , 2613-622 166, 2613-622 169

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ