Ε.2165/2021
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1154/30-06-2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 2969) με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ516/Β’)»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2165/5-8-2021

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες Β. Τερζής
Τηλέφωνο 210.69.87.503
E-Mail d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1154/30-06-2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 2969) με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα “Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ516/Β’)”

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την με αριθ. πρωτ. Α.1154/30-06-2021 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 2969, Τεύχος Β’ στις 30-06-2021 και αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 62ΚΣ46ΜΠ3Ζ-ΩΟΓ προς ενημέρωση και εφαρμογή γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα:

1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης αντικαταστάθηκαν οι περιπτώσεις ε) της παραγράφου Α.2. και δ) της παραγράφου Β.2 του άρθρου 2 της αριθμ. πρωτ. Α.1293/23.12.2020 Απόφασης.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις όπου από το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά ως δικαιολογητικό σχετικά με τη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, είτε βεβαίωση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο οργανισμό σύμφωνα με τις αριθμ. 4113.311/01/2013 (Β’ 3049) ή 4113.297/01/2012 (Β’ 334) Αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είτε βεβαίωση που εκδίδεται από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό σύμφωνα με το Π.Δ.99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.» Σε περίπτωση υποβολής των ως άνω βεβαιώσεων οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλλουν αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου γενικής διάταξης του πλοίου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση των δεξαμενών.

2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης, η βεβαίωση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, από την οποία προκύπτει η επαγγελματική αλιευτική δραστηριότητα του πλοίου, καταργείται από τα δικαιολογητικά θεώρησης του βιβλίου ατελείας αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας.

3. Με την κοινοποιούμενη Απόφαση η θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας διενεργείται σε ετήσια βάση από την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εκάστου έτους και το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Η θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας είναι σε ισχύ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση και πιστή τήρηση όσων ορίζονται στην παρούσα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ