Ε.2161/2019

Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν

Αθήνα, 2-09-2019
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2161/2-9-2019

(ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Βενιζέλου
Τηλέφωνο : 210 6987 401
Fax : 210 6987 424
E-Mail : finexcis@otenet.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2161/2019

ΘΕΜΑ: «Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν»

ΣΧΕΤ.: (α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1127532 ΕΞ 2018 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ
(β) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016/18.7.2016 ΕΔΥΟ
(γ) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1127845 ΕΞ 2016/31.8.2016 ΕΔΥΟ
(δ) Το αρ. πρωτ. οικ. 35778/1967/7-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σε συνέχεια των (α), (β), (γ) σχετικών εγκυκλίων και κατόπιν του (δ) σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές στα απαιτούμενα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων (Euro) από 1-9-2019, για την 1η ταξινόμηση, των οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 (κλάση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Ν2, N3, καθώς και των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως προκύπτει από την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1832, ο πίνακας του οποίου τροποποιεί το σχετικό προσάρτημα του παραρτήματος του κανονισμού 692/2008, σε συνδυασμό με τους ακριβώς προηγούμενους πίνακες του κανονισμού 2017/1347, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 1/9/2019

→ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ1 και Ν1 Κλάση Ι

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (δ) σχετικό έγγραφο και σε συνδυασμό με τους συνημμένους Πίνακες, από 1-9-2019 και μέχρι 31-12-2020, τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων που πρέπει να πληρούν τα επιβατικά οχήματα κατηγορίας Μ1 και φορτηγά οχήματα κατηγορίας N1 κλάση Ι, για την 1η ταξινόμηση ως καινούργια, είναι το Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) και το Euro 6d-ISC (Euro 6-2) με χαρακτήρες DG και AM αντίστοιχα.

Επόμενα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων, από 1-1-2021, τα οποία επίσης γίνονται δεκτά είναι το Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) με χαρακτήρα AP.

Τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων από 1-9-2019, για όλες τις ως άνω κατηγορίες οχημάτων είναι : Euro 6c (Euro 6-2) με χαρακτήρα AD και το Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα AG, το Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτήρα BG, το Euro 6d-TEMP-ISC (Euro 6-2) με χαρακτήρα CG και το Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα AJ.

→ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Ν1 κλάση ΙΙ

Σύμφωνα με το (δ) σχετικό έγγραφο και σε συνδυασμό με τους συνημμένους Πίνακες, από 1-9-2019 και μέχρι 31-8-2020, τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων που πρέπει να πληρούν τα οχήματα κατηγορίας Ν1 κλάση ΙΙ είναι: Euro 6c- EVAP (Euro 6-2) με χαρακτήρα ΑΕ και Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα ΑΚ.

Επόμενα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων, (έως 31-12-2021), τα οποία επίσης γίνονται δεκτά είναι, το Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) με χαρακτήρα CH και Euro 6d-ISC (Euro 6-2) με χαρακτήρα AN και επόμενα ισχύοντα (από 1-1-2022) που γίνονται επίσης δεκτά είναι το Euro 6d-ISCFCM (Euro 6-2) με χαρακτήρα AQ.

Τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων από 1-9-2019, είναι: Euro 6b-1 με χαρακτήρα Χ, το Euro 6c-1 με χαρακτήρα ΖΒ, το Euro 6c-2 με χαρακτήρα ΖΕ, το Euro 6d-TEMP-2 με χαρακτήρα ΖΗ, το Euro 6d-2 με χαρακτήρα ΖΚ, το Euro 6c (Euro 6-1) με χαρακτήρα AB, το Euro 6b (Euro 6-1) με χαρακτήρα BB, το Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα AH, το Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτήρα BH.

→ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Ν1 κλάση ΙΙΙ και Ν2

Τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων που πρέπει να πληρούν τα οχήματα κατηγορίας Ν1 κλάση ΙΙΙ και Ν2 είναι: το Euro 6c-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτήρα AF και το Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα AL.

Τα επόμενα ισχύοντα που γίνονται δεκτά (έως 31-12-2021) είναι: το Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) με χαρακτήρα CΙ και το Euro 6d-ISC (Euro 6-2) με χαρακτήρα ΑΟ. Επόμενα ισχύοντα που επίσης γίνονται δεκτά (από 1-1-2022), είναι το Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) με χαρακτήρα AR.

Τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων από 1-9-2019, είναι τα: Euro 6b-1 με χαρακτήρα Υ, Euro 6c-1 με χαρακτήρα ZC, Euro 6c-2 με χαρακτήρα ZF, Euro 6d-TEMP-2 με χαρακτήρα ZI, Euro 6d-2 με χαρακτήρα PLN, Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZL, Euro 6c (Euro 6-1) με χαρακτήρα AC, Euro 6b (Euro 6-1) με χαρακτήρα BC, Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα ΑΙ, Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτήρα ΒΙ.

Όλα τα παραπάνω αφορούν ελαφρά οχήματα (ομάδα κανονισμού 715/2007) με κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα, με υγραέριο, κ.λπ.)

→ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών ρύπων για τα ηλεκτρικά οχήματα (ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν, ως ανωτέρω) από 1-9-2019 είναι αυτά που φέρουν τους χαρακτήρες ΑΧ, ΑΥ, χωρίς καθορισμένη ονομασία προτύπου (Άνευ Αντικειμένου) και αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών ρύπων είναι αυτά που φέρουν τους χαρακτήρες ΖΧ και ΖΥ, χωρίς καθορισμένη ονομασία προτύπου (Άνευ Αντικειμένου).

Διευκρινίζεται ότι οι χαρακτήρες ΑΧ και ΖΧ, αφορούν σε οχήματα πλήρως ηλεκτρικά (συσσωρευτής), ενώ οι χαρακτήρες ΑΥ και ΖΥ αφορούν σε οχήματα πλήρως ηλεκτρικά (κυψελών καυσίμου), όπως μνημονεύτηκε και στην αρ. ΔΕΦΚΦ Δ 1127532 ΕΞ 2018 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ.

→ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ της ομάδας κανονισμού 595/2009

Από 1-9-2019, για τα βαρέα φορτηγά της ομάδας κανονισμού 595/2009, ήτοι για τα φορτηγά Ν3 (άνω των 12 τόνων), αλλά και για τα επιβατικά οχήματα Μ1 και φορτηγά Ν1 και Ν2 με μάζα αναφοράς άνω των 2.840 κιλών, τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών ρύπων, είναι αυτά που φέρουν το χαρακτήρα D και τα αμέσως προηγούμενα είναι αυτά που φέρουν το χαρακτήρα C.

2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, οι συντελεστές για την επιβολή τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων, των φορτηγών αυτοκινήτων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και των βάσεων αυτών της περίπτωσης (δ), καθώς και των αυτοκινήτων οχημάτων της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 123, υπάγονται στα ειδικότερα οριζόμενα των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, όπως ισχύει.

Ειδικότερα:

→ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Τα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Σ.Ο., που πληρούν εκ κατασκευής, τις προδιαγραφές του ισχύοντος και του επόμενου, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), υποβάλλονται στους συντελεστές των περ. (α) έως και (ε) της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), οι συντελεστές των περιπτώσεων (α) έως και (ε) της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, αυξάνονται κατά 50%, ενώ για όσα επιβατικά αυτοκίνητα δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση και του αμέσως προηγούμενου ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, οι συντελεστές των ως άνω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 200%. Τέλος, για τις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων που δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας οι συντελεστές των ως άνω περιπτώσεων, αυξάνονται κατά 500%, σε συνδυασμό με την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3, του άρθρου 121, του ιδίου ως άνω νόμου.

→ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ι. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περιπτώσεων (β), (γ) και των βάσεων αυτών, της περίπτωσης (δ), καθώς και τα αυτοκίνητα οχήματα της περίπτωσης (ε), της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, των κατηγοριών: κλάση Ν1 κλάση Ι, με μάζα αναφοράς μέχρι 1.305 κιλά και Ν1 κλάση ΙΙ (1.305<m≤1.760 κιλά), κλάση Ν1 κλάση ΙΙΙ (1.760<m≤2.610 κιλά) και Ν1 κλάση ΙΙΙ (2.610<m≤2.840 κιλά), Ν1 κλάση ΙΙΙ (m>2.840 κιλά), τα ισχύοντα και τα αμέσως προηγούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων (Euro) που πρέπει να πληρούν εκ κατασκευής, παρατίθενται στους συνημμένους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2.

Τα ως άνω φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, όπως αναγράφονται στους συνημμένους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2, υποβάλλονται στους, κατά τα οριζόμενα, στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, της παρ. 1 του άρθρου 123, συντελεστές τέλους ταξινόμησης.

Οι συντελεστές των περιπτώσεων (β), (γ), (δ) και (ε) της παρ. 1 του άρθρου 123, προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου.

ΙΙ. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περιπτώσεων (α) και των βάσεων αυτών, της περίπτωσης (δ), της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων των κατηγοριών Ν2, με μάζα αναφοράς (m≤2.610 κιλά), Ν2 με μάζα αναφοράς (2.610<m≤2.840 κιλά) και Ν2 (m>2.840 κιλά) και Ν3, τα ισχύοντα και τα αμέσως προηγούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων (Euro) που πρέπει να πληρούν εκ κατασκευής, παρατίθενται στους συνημμένους ΠΙΝΑΚΕΣ 3 και 4.

Τα ως άνω φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, όπως αναγράφονται στους συνημμένους ΠΙΝΑΚΕΣ 3 και 4, υποβάλλονται στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των προαναφερόμενων περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001.

Οι συντελεστές των περιπτώσεων (α) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 123, προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 715/2007 της Επιτροπής, ως μάζα αναφοράς (m), νοείται «η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας χωρίς την ενιαία μάζα των 75 kg του οδηγού και προσαυξημένη κατά μία ενιαία μάζα 100 kg».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1230/2012, ως μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος («μικτό βάρος»), νοείται η μέγιστη μάζα οχήματος που καθορίζεται με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του και τις επιδόσεις, σύμφωνα με το σχεδιασμό του.

3. ΚΩΔΙΚΟΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Παράρτημα 3 «Κατηγορίες εκπομπών ρύπων (Euro)» της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ και το παράρτημα 8 της αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ, τροποποιούνται από 1/9/2019, ως προς τους κωδικούς 1001, 1002, 1003 και 1006, ως εξής:

Επισημαίνεται ότι ειδικά για τις περιπτώσεις των φορτηγών αυτοκινήτων που πληρούν έως 31-8-2019 εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των ΄αμέσως προηγούμενων΄ προτύπων και από 1-9-2019, παύουν να πληρούν τα ΄αμέσως προηγούμενα΄ πρότυπα, ο συντελεστής του τέλους ταξινόμησης, προσαυξάνεται κατά 30%, σύμφωνα με την περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001 και στα παραστατικά για τα υπό κρίση οχήματα, δεν θα συμπληρώνεται ο κωδικός 1006.

Τέλος και κατόπιν των επερχόμενων αλλαγών από 1/9/2019, λόγω έναρξης εφαρμογής επικαιροποιημένων εκπομπών καυσαερίων, βάσει των οποίων καθορίζονται οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης, εφιστούμε την προσοχή για την ορθή, ως άνω, συμπλήρωση και επαλήθευση των κωδικών στα σχετικά παραστατικά, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα λάθη στη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και επισημαίνονται τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, για τις περιπτώσεις, όπου κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν τυχόν διαφορές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ