Ε.2097/2021
1. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις», Α’44/26.3.2021. – 2. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου είκοσι επτά του Ν.4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση», Α’66/23.4.2021

Αθήνα, 10.5.2021
Ε. 2097/10.5.2021

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ Φ.Π.Α.

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
2106987417
E-Mail: deef.a@aade.gr
vat-customs@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: 1. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις», Α’44/26.3.2021.
2. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου είκοσι επτά του Ν.4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση», Α’66/23.4.2021.

Α. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021, και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις του δέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και παρατείνεται έως και την 31η.12.2021 η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) στα είδη της παραγράφου 50 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000).

2. Με τις διατάξεις του ενδέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 αντικαθίσταται εκ νέου η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4728/2020 (Α’ 186), και παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021 η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ :

• στα είδη της παραγράφου 51 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ,

• στις υπηρεσίες των παραγράφων 1, 1 α και 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ σημειώνεται ότι η παράταση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% έως και την 30η.9.2021 εφαρμόζεται μόνο στα εισιτήρια των κινη ματογράφων.

Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους Ε.2080/2020 και ΔΕΦΚ Ε 1123676 ΕΞ 2020/15.10.2020 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κοινοποίηση των ν. 4690/2020 και ν. 4728/2020 αντίστοιχα, συνεχίζουν να ισχύουν, πλην της αναφερόμενης σε αυτές λήξη της διάρκειας εφαρμογής η οποία με τον παρόντα νόμο ορίζεται ότι είναι η 30η.9.2021.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της οποίας ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 30.9.2021 τα όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά και αναφέρονται στις ανωτέρω αναφερόμενες εγκυκλίους.

Β. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις άρθρου είκοσι επτά του ν. 4797/2021, και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι επτά του ν.4797/2021 τροποποιείται η παράγραφος 47 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000) και υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% τα φίλτρα και οι γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. Η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και την 31η.12.2021 ενώ μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.»

 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ