Ε.2093/2022
Κοινοποίηση α) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (Α’ 206)) με πλαγιότιτλους και β) επικαιροποιημένου παραρτήματος με τις συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού

Αθήνα, 30.12.2022
Ε 2093/30-12-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2093/2022

Θέμα: Κοινοποίηση α) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (Α’ 206)) με πλαγιότιτλους και β) επικαιροποιημένου παραρτήματος με τις συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού

Σας κοινοποιούμε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει μετά την κύρωσή του με τον ν. 4987/2022 (Α’ 206) καθώς και τις κατ’ άρθρον συναφείς κανονιστικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους ή οδηγίες που εκδόθηκαν έως 30.12.2022 και παρατίθενται ως παράρτημα αυτού.

Επισημαίνεται ότι με τον ν. 4987/2022 (Α’ 206) κυρώθηκε σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος ισχύει από 4.11.2022. Με την παρ. 4 του άρθρου 71 του νόμου αυτού καταργήθηκαν οι κωδικοποιούμενες διατάξεις του Μέρους Α’ και το Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

Ο ν. 4987/2022, ο οποίος αναφέρεται πλέον ως ΚΦΔ, περιλαμβάνει 71 άρθρα κατανεμημένα σε δεκατρία (13) Τμήματα, (ορισμένα από τα οποία υποδιαιρούνται σε Κεφάλαια) καθώς και Παράρτημα.

Για την ευχερέστερη ανάγνωση η παρούσα εγκύκλιος φέρει θεματικούς πλαγιότιτλους και εντός αγκύλης γίνεται αναφορά των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται με τον ΚΦΔ σε σύγκριση με τον καταργηθέντα ν. 4174/2013.

 

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
Γεώργιος Πιτσιλής