Ε.2073/2023
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Παροχή οδηγιών για τη διασφάλιση της απαγόρευσης εισαγωγής στην Ε.Ε προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που μεταποιούνται σε τρίτη χώρα και περιέχουν προϊόντα σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Ρωσίας

«Προδημοσίευση – Απαιτείται λήψη ΑΔΑ»

Αθήνα, 23.11.2023
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2073/23.11.2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β – Γ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Πολυτσάκης
Τηλέφωνο: 210 6987443
E-Mail: dtd@aade.gr,
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Παροχή οδηγιών για τη διασφάλιση της απαγόρευσης εισαγωγής στην Ε.Ε προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που μεταποιούνται σε τρίτη χώρα και περιέχουν προϊόντα σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Ρωσίας.

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1093117 ΕΞ 2023/18.7.2023 (ΑΔΑ:9ΞΜΨ46ΜΠ3Ζ-ΒΟ9) εγκύκλιό μας.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών, σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, για την διασφάλιση της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που μεταποιούνται σε τρίτη χώρα και περιέχουν προϊόντα σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Ρωσίας, στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για τη διασφάλιση της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που μεταποιούνται σε τρίτη χώρα και περιέχουν προϊόντα σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Ρωσίας με στόχο την ορθή εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν, λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση

«Προδημοσίευση – Απαιτείται λήψη ΑΔΑ στην Ουκρανία. Επισημαίνεται ότι τα μέτρα εισαγωγών είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC και συνδεδεμένα με τους κωδικούς εμπορευμάτων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου και επιβολής των απαγορεύσεων-περιορισμών, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών και στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές αρχές.

 

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2023/1214 του Συμβουλίου, για την τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. Ειδικότερα, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3ζ του Καν. 833/2014 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 2023/1214 του Συμβουλίου, απαγορεύεται η εισαγωγή ή η αγορά, από τις 30/09/2023, άμεσα ή έμμεσα, προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XVII, όταν μεταποιούνται σε τρίτη χώρα και περιέχουν προϊόντα σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Ρωσίας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XVII (προϊόντα των κλάσεων 7206-7229 του κεφαλαίου 72 και του κεφαλαίου 73 του Δασμολογίου). Ειδικότερα, για τον κωδικό ΣΟ 7207 11 η απαγόρευση αυτή εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2024, ενώ για τους κωδικούς ΣΟ 7207 12 10 και 7224 90 από την 1η Οκτωβρίου 2024.

Για την εφαρμογή της απαγόρευσης, κατά την εισαγωγή, οι εισαγωγείς παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για τη χώρα καταγωγής των εισροών σιδήρου και χάλυβα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταποίηση του προϊόντος σε τρίτη χώρα.

Το εν λόγω μέτρο απαγόρευσης έχει ενσωματωθεί στο υποσύστημα TARIC κατά την εισαγωγή και εφαρμόζεται με την συμπλήρωση της θέσης 44-1 της διασάφησης με τον κάτωθι κωδικό πιστοποιητικού:

Υ824: Αποδεικτικά στοιχεία της χώρας καταγωγής των εισροών σιδήρου και χάλυβα που χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση του προϊόντος σε τρίτη χώρα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 31.10.2023 νέα ενοποιημένη έκδοση του κειμένου των απαντήσεων σε συχνά ερωτήματα για την εφαρμογή των Καν. (ΕΕ) αριθ. 833/2014 και 269/2014 του Συμβουλίου, στην αγγλική γλώσσα, («COMMISSION CONSLIDATED FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014») όπου σε ειδικότερο κεφάλαιο (σελ. 172-177) παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της περ. δ) της παρ.1 του άρθρου 3ζ του Καν. 833/2014 του Συμβουλίου. Στο κεφάλαιο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται και τα έγγραφα που μπορούν να θεωρηθούν ως επαρκής απόδειξη της χώρας καταγωγής των εισροών σιδήρου και χάλυβα που χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση του προϊόντος σε τρίτη χώρα. Το εν λόγω κείμενο μπορεί να αναζητηθεί μέσω του συνδέσμου:

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-10/faqs-sanctions-russia-consolidated en 3.pdf

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των διαλαμβανομένων κατά τη διενέργεια των ελέγχων, στα προς εισαγωγή, εμπορεύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ