Ε.2067/2023
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χρησιμοποίηση από 1.11.2023 της βεβαίωσης που έχει χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή της Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β 236), για την απόκτηση επενδυτικών αγαθών, για τα οποία μειώθηκε δυνάμει του άρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α’ 164) ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην παράδοση ή εισαγωγή αυτών

Αθήνα, 21.11.2023
Ε 2067/21-11-2023

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κώδικας :106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
Email : deef.a@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Ε 2067/2023

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χρησιμοποίηση από 1.11.2023 της βεβαίωσης που έχει χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή της Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β 236), για την απόκτηση επενδυτικών αγαθών, για τα οποία μειώθηκε δυνάμει του άρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α’ 164) ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην παράδοση ή εισαγωγή αυτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της εγκυκλίου αποτελεί η παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χρησιμοποίηση από 1.11.2023 της βεβαίωσης που έχει χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή της Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β 236).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι αντικαθίστανται και δεν χρησιμοποιούνται οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί έως 31/10/2023 για την απόκτηση ειδών για τα οποία τροποποιήθηκε ο εφαρμοζόμενος συντελεστής ΦΠΑ, υπό τον όρο ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως την έκδοση της παρούσας.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά επενδυτές οι οποίοι σκοπεύουν να προβούν στην απόκτηση ή εισαγωγή επενδυτικών αγαθών σύμφωνα με την διαδικασία της ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης από 1ης.11.2023 και εφεξής βεβαίωσης που έχει ήδη χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 της Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β’236, εφεξής Π.2869/2389/1987) στην περίπτωση που έχει τροποποιηθεί ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο υπολογίζεται ο φόρος και ο οποίος αναγράφεται επί της χορηγηθείσας βεβαίωσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την Π.2869/2389/1987 η οποία κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α’ 90), ορίζεται η «Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγαθών».

2. Από τις διατάξεις της παρ. 1 της Π.2869/2389/1987, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν. 2093/1992 (Α’ 181) και την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2948/2001 (Α’ 262), προκύπτει ότι, στη διαδικασία αναστολής καταβολής του ΦΠΑ για την απόκτηση (αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή εισαγωγή) καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού, μπορούν να υπαχθούν μόνο οι περιοριστικά αναφερόμενες σ’ αυτή κατηγορίες επιχειρήσεων, δηλαδή, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α., όταν σε κάθε μεμονωμένη συναλλαγή για απόκτηση καινούργιων επενδυτικών αγαθών αναλογεί φόρος ίσος ή μεγαλύτερος του ποσού των 2.934,70 ευρώ.

3. Στην παρ. 3 της Π.2869/1987, ορίζεται ότι ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για επιχείρηση της παραγράφου 1 της εν θέματι απόφασης χορηγεί στον υποκείμενο στον φόρο βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων παράδοσης σε αυτόν των αγαθών που αναγράφονται στο πίνακα που συνοδεύει την αίτησή του.

4. Περαιτέρω στην παρ. 4 της ίδιας απόφασης προβλέπεται ότι το αρμόδιο τελωνείο στο οικείο παραστατικό θα χρεώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον οποίο όμως δε θα εισπράξει, αναγράφοντας σ’ αυτό την ένδειξη «Ο αναλογών ΦΠΑ θα καταβληθεί με την προσωρινή δήλωση του επενδυτή, βάσει της απόφασης Π.2869/2389/4.5.1987» και αντίγραφο αυτού αποστέλλει στην Υπηρεσία η οποία έχει εκδόσει την ανωτέρω βεβαίωση.
Αντίστοιχα, η προμηθεύτρια επιχείρηση θα εκδώσει τιμολόγιο ή τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής στο οποίο θα χρεώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον οποίο δε θα εισπράξει, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «Δεν εισπράττεται ΦΠΑ – υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής με την προσωρινή δήλωση, βάσει της απόφασης Π.2869/2389/4.5.1987».

5. Τέλος στις παραγράφους 5 και 6 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι ο αγοραστής – επενδυτής υποχρεούται να προσκομίσει στον προϊστάμενο της ΔΟΥ, που έχει εκδόσει την ανωτέρω βεβαίωση, αντίγραφο του τιμολογίου που εξέδωσε η προμηθεύτρια επιχείρηση εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσής του και η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή επενδυτικών αγαθών, προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών, όσο και των εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία αποκτήθηκαν και συναφώς ο αναλογών ΦΠΑ προσαυξάνει τόσο τον φόρο εκροών όσο και τον φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου.

6. Με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 5057/2023 (Α’164) προστέθηκε παρ. 55 στο Κεφάλαιο Α’ ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), το οποίο περιλαμβάνει τα αγαθά τα οποία υπάγονται σε μειωμένους συντελεστές. Με την προσθήκη αυτή, από 1.11.2023 και εφεξής, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% σε ορισμένα είδη όπως γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (ΔΚ ΕΧ 8701), γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία (ΔΚ ΕΧ 8201, ΕΧ 8413, ΕΧ 8419, ΕΧ 8424, ΕΧ 8432, ΕΧ 8433, ΕΧ 8434, ΕΧ 8435, ΕΧ 8436, ΕΧ 8437), αντλίες για υγρά (ΔΚ ΕΧ 8413), αεραντλίες και αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8414), κινητά σιλό (ΔΚ ΕΧ 8716), θερμοκήπια (ΔΚ ΕΧ 9406), δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020), κελύφη συσσωρευτών (ΔΚ ΕΧ 8479), πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8907), τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία.

7. Με αφορμή τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ που επήλθε στα ανωτέρω αναφερόμενα αγαθά και την εκ του λόγου αυτού αναντιστοιχία του συντελεστή ΦΠΑ με τον συντελεστή ΦΠΑ που αναγράφεται στις ήδη εκδοθείσες έως 31.10.2023 βεβαιώσεις συνδρομής των προϋποθέσεων για παράδοση στον υποκείμενο στον φόρο αγαθών που αναγράφονται στο πίνακα που συνοδεύει την αίτησή του, σύμφωνα με την Π.2869/2389/1987, διευκρινίζεται ότι:
• Οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί έως 31.10.2023 και αφορούν την απόκτηση ειδών για τα οποία από 1.11.2023 τροποποιήθηκε ο εφαρμοζόμενος συντελεστής ΦΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για την απόκτηση των αγαθών αυτών χωρίς την καταβολή ΦΠΑ στην περίπτωση που, έως την έκδοση της παρούσας, δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Ο υποκείμενος στο φόρο, στην περίπτωση που επιθυμεί την απόκτηση των αγαθών αυτών, υποβάλει στην ΔΟΥ που έχει χορηγήσει τη βεβαίωση νέο αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης στην οποία ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τον ορθό συντελεστή. Στο ίδιο αίτημα θα περιλαμβάνεται και αίτημα ανάκλησης της χορηγηθείσας βεβαίωσης το οποίο θα συνοδεύεται από την πρωτότυπη χορηγηθείσα βεβαίωση.
• Οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί έως 31.10.2023 και αφορούν την απόκτηση ειδών για τα οποία από 1.11.2023 τροποποιήθηκε ο εφαρμοζόμενος συντελεστής ΦΠΑ γίνονται δεκτές στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί από 1.11.2023 έως και την έκδοση της παρούσας υπό την προϋπόθεση ότι με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ο αναλογών φόρος εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 2.934,70 ευρώ.

8. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ο αναλογών φόρος στο επενδυτικό αγαθό είναι μικρότερος από 2.934,70 ευρώ δεν χορηγείται η βεβαίωση που προβλέπεται από την Π.2869/2389/1987.

9. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις οι οποίες αποκτούν ή εισάγουν επενδυτικά αγαθά και δεν επιλέγουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία της ΚΥΑ Π.2869/2389/1987, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ που προέρχεται από την αγορά ή εισαγωγή των επενδυτικών αγαθών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1104/2020.

10. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι κατά την παράδοση των ειδών του πρώτου εδαφίου της παρ. 55 του Κεφαλαίου Α’ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% χωρίς να εξετάζεται η ιδιότητα του αγοραστή αυτών.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ