Ε.2062/2023
Συνηθέστερες πράξεις υπαγόμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ανά συντελεστή τέλους χαρτοσήμου, ανά είδος πράξης και σχέσης συμβαλλομένων, βάσει της σχετικής διάταξης του Κώδικα των νόμων περί τελών χαρτοσήμου (ΚΝΤΧ)
Αθήνα, 20/10/2023
Ε 2062/20.10.2023
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Τηλ.: 2132122400

Ε 2062/2023

Θέμα: Συνηθέστερες πράξεις υπαγόμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ανά συντελεστή τέλους χαρτοσήμου, ανά είδος πράξης και σχέσης συμβαλλομένων, βάσει της σχετικής διάταξης του Κώδικα των νόμων περί τελών χαρτοσήμου (ΚΝΤΧ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παράθεση των συνηθέστερων πράξεων υπαγόμενων σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, καθώς και του ποσοστού του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου ανά συντελεστή, ανά είδος πράξης και σχέσης, βάσει της σχετικής διάταξης του ΚΝΤΧ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρατίθενται προς διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, σε μορφή πίνακα, οι υπαγόμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου πράξεις ανά συντελεστή τέλους χαρτοσήμου και σχέσης συμβαλλομένων, βάσει της σχετικής διάταξης του ΚΝΤΧ.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα/οντότητες, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς και λοιπούς λειτουργούς που εμπλέκονται στην κατάρτιση πράξεων και στην είσπραξη των τελών χαρτοσήμου καθώς και στις υπηρεσίες της φορολογικής αρχής.

Με την παρούσα κοινοποιείται πίνακας με παράθεση, με αλφαβητική σειρά, των συνηθέστερων πράξεων υπαγόμενων σε χαρτόσημο, με ποσοστό του αναλογούντος τέλους ανά είδος πράξης και σχέσης και τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.Χ.Τ. που διέπουν κάθε μια από αυτές.

Α. Γενικά

1. Τα τέλη χαρτοσήμου επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28 της 28.7.1931 (Α’ 239) «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (ΚΝΤΧ) και διέπονται από τις αρχές της τυπικότητας, της εδαφικότητας των συναλλαγών, της αυτοτέλειας και της μη διπλής επιβάρυνσης.

2. Ειδικότερα, τα τέλη χαρτοσήμου επιβάλλονται στα συντασσόμενα έγγραφα τα οποία καταρτίζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υφίστανται υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα (πχ εγγραφή υποθήκης, μεταφορά χρημάτων από δάνειο στην Ελλάδα, εξόφληση δανείου από την Ελλάδα κλπ).

Περαιτέρω, κάθε συναλλαγή ή πράξη ή σχέση κλπ αντιμετωπίζεται αυτοτελώς, ανεξάρτητα αν εμφανίζεται καταρτιζόμενη σε ένα έγγραφο μαζί με άλλες συναλλαγές, ενώ δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου δύο φορές για την ίδια αιτία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του ν.δ 3717/1957 (Α’ 131) ορίζεται ότι η αληθής έννοια των διατάξεων της νομοθεσίας των τελών χαρτοσήμου είναι ότι ως έγγραφο το οποίο αποδεικνύει τη σύμβαση, πράξη κλπ που υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου, λογίζεται και κάθε εγγραφή στα βιβλία, η οποία υποβάλλεται στο κατά περίπτωση οφειλόμενο τέλος.

3. Η επιβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων ή του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών αποκλείει την επιβολή τελών χαρτοσήμου. Επισημαίνεται ότι, για τις πράξεις στις οποίες επιβαλλόταν Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών ακόμα και μετά την κατάργησή του με την παρ.3 του άρθρου 8 του ν.2459/1997 (Α’ 17) δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου.

Τα τέλη χαρτοσήμου προσαυξάνονται κατά 20% με την εισφορά ΟΓΑ σύμφωνα με το εδάφιο Γ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4169/1961 (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4435/1964 (Α’ 217).

Β. Υποχρέωση επιβολής τελών χαρτοσήμου σε παρεπόμενα σύμφωνα

4. Σε περίπτωση κατάρτισης παρεπόμενου συμφώνου για ασφάλιση κύριας σχέσης, δηλαδή συμφωνίας η οποία δεν είναι αυθύπαρκτη αλλά εξαρτάται από κύρια συμφωνία όπως υποθήκη, ενέχυρο, εγγύηση, ποινική ρήτρα, για την υπαγωγή της ή μη σε τέλος χαρτοσήμου, ελέγχεται αν η κύρια σχέση που ασφαλίζει εμπίπτει στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων ή του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών, αν είναι απαλλασσόμενη από τέλος χαρτοσήμου ή αν η κύρια σχέση υπήχθη στο προσήκον τέλος χαρτοσήμου.

Εφόσον τα παρεπόμενα σύμφωνα ασφαλίζουν απαιτήσεις που προέρχονται από σχέσεις που υπόκεινται στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων ή του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών ή απαλλάσσεται η κύρια σχέση από το τέλος χαρτοσήμου ή η κύρια σχέση έχει υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου 3,6% , το παρεπόμενο σύμφωνο δεν υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου.

5. Σε περίπτωση που η κύρια σχέση υπήχθη σε ελαφρύτερο τέλος χαρτοσήμου, για το παρεπόμενο σύμφωνο προς ασφάλιση της κύριας σχέσης καταβάλλεται η διαφορά.

Σε περίπτωση που η κύρια σχέση υπεβλήθη στο κατά το άρθρο 12 του ΚΝΤΧ (3,6%) και το παρεπόμενο σύμφωνο συμφωνείται με το ίδιο έγγραφο τότε το παρεπόμενο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου (περ. ε, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝΤΧ).

6. Ειδικά, η εγγραφή υποθήκης που προκύπτει από νόμο ή δικαστική απόφαση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου εκτός κι αν ισχύει ειδική απαλλακτική διάταξη (παρ.2 αρ.12 του Ν. 1111/1943 (Α’10/1944)).

Γ. Υπόχρεο πρόσωπο και τρόπος απόδοσης τελών χαρτοσήμου

7. Υπόχρεος απόδοσης των τελών χαρτοσήμου έναντι του Δημοσίου, καθίσταται εις ολόκληρο έκαστος των συμβαλλομένων, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις όπου από τις διατάξεις ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο όπως για παράδειγμα επί μισθωμάτων ακινήτων (περ. ζ και η, της παρ.2 του άρθρου 13 του ΚΝΤΧ).

8. Το βαρυνόμενο πρόσωπο με το τέλος χαρτοσήμου ορίζεται κατά κανόνα κατόπιν της συμφωνίας των συμβαλλομένων με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά στις διατάξεις του ΚΝΤΧ. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 425 και 527). Ο υπόχρεος απόδοσης δεν συμπίπτει απαραίτητα με το πρόσωπο που θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη των τελών χαρτοσήμου.

9. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ένα εκ των συμβαλλομένων προσώπων είναι απαλλασσόμενο από τα τέλη χαρτοσήμου (υποκειμενική απαλλαγή), το βάρος της δαπάνης του τέλους χαρτοσήμου τη φέρει εξ ολοκλήρου ο αντισυμβαλλόμενος, εφόσον δεν απαλλάσσεται και αυτός. Στην περίπτωση που απαλλάσσονται και οι δυο υποκειμενικά ή απαλλάσσεται η σχέση, δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου.

10. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Δημόσιο, Δήμοι /Κοινότητες, ΝΠΔΔ, η σχέση υπάγεται πάντα στο τέλος 3,6% σύμφωνα με την περ. δ της παρ.1 του άρθρου 13 του ΚΝΤΧ. Σε περίπτωση που συμβάλλεται Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. με οποιονδήποτε πλην των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, η σχέση υπάγεται στο αναλογικό τέλος 2,4% σύμφωνα με την διάταξη της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ.

11. Το τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται:

α. με το έντυπο Α 200, συνυποβάλλοντας το έγγραφο το οποίο πρόκειται να χαρτοσημανθεί, στη Φορολογική Διοίκηση από τα υπόχρεα πρόσωπα, ψηφιακά, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr) σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1054/2022 (Β’ 2154) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

β. μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Παράβολο για τα πάγια και τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ ‘αριθ. Ε.2044/2023 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Δ. Πίνακας τελών χαρτοσήμου των κυριότερων εγγράφων

12. Προς διευκόλυνση ανάγνωσης του πίνακα:

Αστική σχέση: όταν συμβάλλονται κυρίως αστικές μη κερδοσκοπικές, ιδιώτες, οποιοσδήποτε με Δημόσιο, Δήμοι/Κοινότητες, ΝΠΔΔ, εμπορικές εταιρείες για πράξεις που δεν αφορούν την ασκούμενη από αυτούς εμπορία.

Εμπορική σχέση:  όταν συμβάλλονται κυρίως εμπορικές εταιρείες αποκλειστικά για την ασκούμενη από αυτούς εμπορία, καθώς και Α.Ε., Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. με οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση το Δημόσιο, Δήμοι/Κοινότητες, ΝΠΔΔ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
1Αμοιβές
1.1Αμοιβές προσώπων που δεν είναι υποκείμενα στον ΦΠΑ και δεν δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 15ε παρ.6
1.2Για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, διοικήσεις ή διευθύνσεις εταιρειών κ.λπ., καταβαλλόμενες από το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, ΝΠΔΔ, ιδρύματα, σωματεία, επιτροπές, Α.Ε. κ.λπ.1,00%1,20%ΚΝΤΧ, άρθρο 15ε παρ.7
1.3Μελών Δ.Σ. Α.Ε.1,00%1,20%ΚΝΤΧ, άρθρο 15ε παρ.7
1.4Συγγραφέων, δημόσιων υπαλλήλων για πώληση των βιβλίων τους που οι ίδιοι εκδίδουν
1.4.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α,δ
1.4.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
2Αναγνώριση χρέους
(Εφόσον η σχέση στην οποία αναφέρεται δεν υπήχθη στο προσήκον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ή δεν απαλλάσσεται ή η αναγνώριση είναι αναιτιώδης, δηλαδή δεν αναφέρεται σε τι αφορά το χρέος)
2.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
2.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
3Αναδοχή χρέους
3.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
3.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
3.4Αναδοχή χρέους που εμπίπτει στο καθεστώς του ΦΠΑ (όταν γίνεται από επιτηδευματία με αντάλλαγμα)ΚΦΠΑ(Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ν. 2859/2000, Α’ 248), άρθρο 63 παρ. 1β’
4Αναλήψεις – καταθέσεις
4.1Χρημάτων από εταίρους ή μετόχους ή από εμπορικές εν γένει εταιρείες ή επιχειρήσεις, εφόσον δεν ανάγονται σε σύμβαση, πράξη κ.λπ. που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε των τελών αυτών1,00%1,20%ΚΤΧ, άρθρο 15 παρ. 5γ
Απολήψεις εταίρου μεγαλύτερες των αναλογούντων σε αυτόν κερδών υπόκεινται κατά τη διαφορά σε τέλος1,00%1,20%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 5γ
4.2Ποσών από εταίρους έναντι κερδών, κατά το μέρος που τελικά υπερβαίνει τα αναλογούντα κέρδη1,00%1,20%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 5γ
5Απόγραφα εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων
5.1Που επιδικάζουν απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις ή σχέσεις ιδιωτικού δικαίου3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1γ
5.2Που απορρέουν από συμβάσεις και σχέσεις εμπορικής φύσης2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
5.3Που επιδικάζουν απαιτήσεις από ποινικό αδίκημα3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 28 παρ. 9
6Αποδείξεις
6.1Πληρωμής ασφαλίστρων οδικής βοήθειας2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 16α
6.2Καταβολής διατροφής3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
6.3Πληρωμής υποτροφιών3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3 &4
6.4Που αφορούν υποτροφίες που καταβάλλονται από κληροδοτήματα2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 11
6.5Που δίδονται σε δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά ταμεία και ταμεία ΝΠΔΔ3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
6.6Που εκδίδονται από δημόσια ταμεία για την είσπραξη εσόδων τους2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 19
6.7Που εκδίδονται από δημόσια ταμεία για είσπραξη αυτοτελών προστίμων (π.χ. ΚΦΔ, ΚΕΔΕ)2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 19
6.8Που εκδίδονται από ταμεία ΝΠΔΔ για την είσπραξη εσόδων τους2,00%2,40%ν.187/1943(Α’ 15

6)

6.9Που εκδίδονται από Ιερούς Ναούς για την είσπραξη εσόδων από ιεροτελεστίες2,00%2,40%ν.187/1943 (Α 156)
6.10Πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών2,00%2,40%ν.δ.60/1946 (Α’ 257)
6.11Εξόφλησης κληρονομιών και κληροδοτημάτων2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 11
7Αποζημιώσεις
7.1Που καταβάλλονται σε δικηγόρους λόγω καταγγελίας σύμβασης3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
7.2Που καταβάλλονται για όλες τις επιτάξεις από όλες τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές1,50%1,80%α.ν.2914/1941, άρθρο 1 παρ.1 ν.δ.1033/1942 (Α’ 32), άρθρο 4 παρ.

1

7.3Που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε τρίτους κατόπιν δικαστικής απόφασης για ατυχήματα ή ζημιές3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
7.4Που καταβάλλονται για αυθαίρετη κατάληψη και χρήση ακινήτου3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
7.5Που καταβάλλονται από τον εκμισθωτή ακινήτου σε μισθωτή που αποχωρεί από το μίσθιο ή αντίστροφα (ανεξάρτητα από το είδος της μίσθωσης):
7.5.1Εάν καταβάλλονται εκ του νόμου3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3&4
7.5.2Εάν καταβάλλονται συμβατικά
7.5.2.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α & 1δ
7.5.2.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
7.5.2.3Που δίνονται λόγω λύσης του γάμου3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
7.5.2.4Για παράλειψη προαγωγής ή πρόσληψης στο Δημόσιο3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
7.5.2.5Που καταβάλλονται για πρακτική άσκηση μισθωτών στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
7.5.2.6Που καταβάλλονται για πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
7.5.2.7Που καταβάλλονται λόγω μείωσης της αξίας εναπομείναντος τιμήματος ακινήτου3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
7.5.2.8Που καταβάλλονται σε αγρότες για την καταστροφή της σοδειάς τους από την εκτέλεση δημόσιων έργων3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
7.5.2.9Που καταβάλλονται από επιτηδευματία σε τρίτον για την αναπλήρωση της αξίας απολεσθέντος, κλαπέντος ή καταστραφέντος επενδυτικού αγαθού3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
7.5.2.10Που καταβάλλονται από τον μισθωτή ακινήτου στον εκμισθωτή για αυθαίρετη παρακράτηση του μισθίου3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
7.5.2.11Δημοτικών συμβούλων1,00%1,20%ΚΝΤΧ, άρθρο 15ε παρ. 7
7.5.2.12Που καταβάλλει εταιρεία σε πελάτες της για αποκατάσταση ζημίας που τους προξένησε από υπαιτιότητά της3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
7.5.2.13Λόγω ηθικής βλάβης3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
8Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικές (δεν εμπίπτουν στο Φ.Σ.Κ)
8.1Σύσταση – Αύξηση Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικής3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
9 

 

Άφεση χρέους
(Εφόσον η σχέση στην οποία αναφέρεται δεν υπήχθη στο προσήκον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ή δεν απαλλάσσεται ή η αναγνώριση είναι αναιτιώδης, δηλαδή δεν αναφέρεται σε τι αφορά το χρέος)
9.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
9.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
10Αφηρημένη υπόσχεση χρέους
10.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
10.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11Δάνεια (συμπεριλαμβανομένου τα δάνεια σε είδος)
11.1Αστικής φύσεως3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α, δ
11.2Εμπορικής φύσεως2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
11.3Μεταξύ εμπόρου και ιδιώτη3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.4Μεταξύ εμπόρων εφόσον δεν αφορούν την, από αυτούς, ασκουμένη εμπορία3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.5Μεταξύ ιδιωτών3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.6Μεταξύ Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
11.7Μεταξύ Ν.Π.Δ.Δ.3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
11.8Μεταξύ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ. και οιουδήποτε τρίτου, έστω και Α.Ε. ή ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε.3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
11.9Ετερόρρυθμων Εταίρων ή μελών ΕΠΕ από ή προς οιονδήποτε πλην, ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
11.10Μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών, εφόσον αφορούν την ασκουμένη, από τα πρόσωπα, αυτά εμπορία2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.11Μεταξύ Α.Ε., ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε. και οιουδήποτε τρίτου, πλην του Δημοσίου, Δήμων/ Κοινοτήτων Ν.Π.Δ.Δ.2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.12Προς υπαλλήλους υπό μορφή προκαταβολών οι οποίες εξοφλούνται με μηνιαίες κρατήσεις από τις αποδοχές
11.12.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.12.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.13Απλά ή χρεωλυτικά ή σε ανοιχτό λογαριασμό με υποθήκη ασφαλιζόμενα3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1στ
11.14Επί ασφαλιστηρίων ζωής χορηγούμενα από ασφαλιστική εταιρεία1,00%1,20%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 16β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
11.15Συναπτόμενα στην αλλοδαπή, εφόσον υπάρχουν πράξεις εκτελεστέες στην Ελλάδα
11.15.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.15.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.16Η εξόφληση τόκων στην ημεδαπή δανείου συναφθέντος στην αλλοδαπή
11.16.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.16.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.17
11.18Δανειακοί τρεχούμενοι δοσοληπτικοί λογαριασμοί, στο μεγαλύτερο χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο ή στο άνοιγμα (άθροισμα) των μεγαλύτερων αυτών υπολοίπων σε περίπτωση εναλλαγής:
11.18.1Ομόρρυθμων εταίρων2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1 α και 5γ
11.18.2Ετερορρύθμων εταίρων3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α άρθρο 15 παρ. 5γ
11.18.3Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α&5γ
11.18.4Στις λοιπές περιπτώσεις (ανάλογα με την ιδιότητα των συναλλασσόμενων)
11.18.4.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.18.4.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.18Χορηγούμενα από το ενεχυροδανειστήρι ο επ’ ενεχύρω τιμαλφών αντικειμένων3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
11.20Χορηγούμενα από τα μετοχικά ταμεία και ταμεία αλληλοβοήθειας των πολεμικών υπουργείων προς τους μετόχους τους2,00%2,40%ν.δ.1938/1942 (Α’ 32),άρθρο 17 παρ. 2
12Διανομή
12.1Κληρονομιάς, κληροδοσίας και οποιοσδήποτε κοινής περιουσίας που αφορά κινητά πράγματα2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 11
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
13Έγγραφα σε διαταγή
13.1Εγγραφα σε διαταγή πλην τραπεζιτικών επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 9
14Εγγραφές στα βιβλία των επιτηδευματιών
14.1Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από ομόρρυθμο εταίρο σε Ο.Ε. ή αντίστροφα2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.2Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από ομόρρυθμο εταίρο σε Ε.Ε. ή αντίστροφα2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.3Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από τρίτο πρόσωπο (έμπορο) σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αντίστροφα2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.4Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από τρίτο πρόσωπο (μη έμπορο) σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αντίστροφα3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
14.5Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από μέλος Ε.Π.Ε. ή μέτοχο Α.Ε. στην Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή αντίστροφα2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.6Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από τρίτο πρόσωπο (όχι Δημόσιο ή ΝΠΔΔ) σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή αντίστροφα2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.7Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από τρίτο πρόσωπο (Δημόσιο ή ΝΠΔΔ) σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή αντίστροφα3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
14.8Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από μέλος κοινοπραξίας (έμπορο) ή από άλλο πρόσωπο έμπορο, εφόσον όλα τα μέλη της είναι έμποροι, στην κοινοπραξία ή αντίστροφα2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
14.9Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. σε κοινοπραξία ή αντίστροφα2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.10Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από ιδιώτη (όχι έμπορο)σε κοινοπραξία ή αντίστροφα, πλην της περίπτωσης που όλα τα μέλη της κοινοπραξίας είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
14.11Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από ιδιώτη (έμπορο)σε κοινοπραξία, εφόσον όλα τα μέλη της είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή άλλοι έμποροι2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.12Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο σε ατομική επιχείρηση (έμπορο) από Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή άλλο έμπορο ή αντίστροφα2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.13Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο σε ατομική επιχείρηση από φυσικό πρόσωπο μη έμπορο ή αντίστροφα3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
15Εκχώρηση απαίτησης
15.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
15.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
15.3Για εξασφάλιση άλλης σχέσης (κύριας)Αντιμετωπίζεται ως παρεπόμενο σύμφωνο
16Ενέγγυος πίστωση
16.1Γενικά1,00%1,20%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α (περ.Β’ των εξαιρέσεων)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
16.2Αφορώσα σιτηρά, καπνά και σταφίδες0,50%0,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α (περ.Β’ των εξαιρέσεων)
17Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις
17.1Που καταβάλλονται σε εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3&4
17.2Που καταβάλλονται από το Δημόσιο γενικά, εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο του ΦΠΑ ή δεν απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου με ειδική διάταξη3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
18Επιταγές τραπεζικές
18.1Πινάκια2,5%00,30%ν.1957/1991 (Α’ 114), άρθρο 11 παρ. 1
19Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής
19.1Υπερ του Ελληνικού Δημοσίου2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 19
19.2Υπερ τρίτων3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
20Κοινωνίες κερδοσκοπικές
20.1Λογοδοσία επιτρόπων, κηδεμόνων, δικαστικών, αντιληπτόρων ή προσωρινών διαχειριστών και εντολοδόχων προς τον εντολέα ή η εξόφληση αυτών, με την προϋπόθεση ότι για τα δαπανηθέντα ή τα εισπραχθέντα από τον εντολοδόχο χρηματικά ποσά δεν υπάρχουν δικαιολογητικά (π.χ. εξοφλητικές αποδείξεις σημανθέντα κατά την έκδοσή τους με το προσήκον αναλογικό τέλος ή υπαχθέντα στο καθεστώς του ΦΠΑ)2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 12
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
21Μεταγραφές
21.1Μεταγραφή πράξης υποκείμενης σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου1,00%1,20%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 13
22Μίσθωση
22.1Ακινήτων (μισθώματα) πλην κατοικιών3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 2
22.2Πράγματος κινητού από εκμισθωτή που δεν είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ
22.2.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
22.2.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
22.3Πλωτών μέσων από εκμισθωτή που δεν είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 10
23Παρεπόμενα σύμφωνα (εγγύηση κ.λπ.) που ασφαλίζουν συμβάσεις υποκείμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σε περίπτωση κατάπτωσης
23.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
23.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
24Παροχή υπηρεσιών από Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες και ΝΠΔΔ ενεργούμενων στα πλαίσια της αποστολής τους
24.1Παροχή υπηρεσιών από Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες και ΝΠΔΔ ενεργούμενων στα πλαίσια της αποστολής τους3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 15ε παρ. 2
25Προκαταβολές χρημάτων που χορηγούνται από τους εργοδότες ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους υπαλλήλους ή τους ασφαλισμένους τους έναντι των αποδοχών τους αν εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων εκ των αποδοχών
25.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
25.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
26Προσύμφωνα
26.1Εάν κατά τη συνομολόγηση του προσυμφώνου λαμβάνει χώρα καταβολή ποσού ιδίως λόγω αρραβώνα, εφόσον η οριστική σύμβαση υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου:
26.1.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1ζ
26.1.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1β
26.2Ακύρωση προσυμφώνου με κοινή συναίνεση των συμβαλλόμενων και επιστροφή τού, κατά την κατάρτιση του προσυμφώνου, καταβληθέντος αρραβώνα επί του επιστρεφόμενου ποσού:
26.2.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
26.2.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
27Πώληση
27.1Κινητού πράγματος από ιδιώτη σε άλλους ιδιώτες ή έμπορους3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
27.2Κινητού πράγματος από ιδιώτη σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
27.3Κινητού πράγματος από ιδιώτη στο Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες ή ΝΠΔΔ3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
27.4Πλωτών μέσων από ιδιώτη σε οποιονδήποτε που δεν εμπίπτει σε φόρο μεταβίβασης2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 10
27.5Πλοίου από ιδιώτη που δεν υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 10
27.6Επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
28Συμβάσεις ποδοσφαιριστών με ΠΑΕ και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία
28.1λόγω μεταγραφής ή λόγω ανανέωσης του συμβολαίου συνεργασίας1,00%1,20%ν.1160/1981 (Α’ 147), άρθρο 5 παρ. 15
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
29Συμβάσεις υπό αίρεση
29.1Υπό αίρεσηΤο κατά περίπτωση οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου για την χωρίς αίρεση αντίστοιχη σύμβασηΗ κατά περίπτωση προβλέπουσα τη χαρτοσήμανση της χωρίς αίρεση αντίστοιχης σύμβασης
30Συμβιβασμός
30.1Αστικής φύσεως3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α, άρθρο

όγδοο του β.δ.6/7.6.1951 (Α’ 168)

30.2Εμπορικής φύσεως2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α, άρθρο όγδοο του β.δ.. 6/7.6.1951 (Α 168)
30.2.2Επί συμβιβασμών μετά του Δημοσίου, των Δήμων, Κοινοτήτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ιερών Ναών, των Ιερών Μονών, των θρησκευτικών, εθνωφελών, κοινωφελών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή οργανισμών, των ημεδαπών τραπεζών και των εγκαταστημένων στην Ελλάδα αλλοδαπών τραπεζών το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται στο ποσό, που καταβάλλεται τελικά στον συμβιβαστικά ικανοποιούμενο2,40% ή 3,60%Άρθρο όγδοο του β.δ.. 6/7.6.1951
31Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
31.1Οι εξοφλήσεις χρηματικών ενταλμάτων ή παρακαταθηκών οποιονδήποτε και κάθε συναλλαγή του ΤΠΚΔ μετά τρίτων, εφόσον εκ της φύσεως της σχέσης που εξοφλείται εν όλω ή εν μέρει δια του ποσού του εντάλματος ή της παρακαταθήκης δεν προβλέπεται βαρύτερο τέλος ή ελαφρύτερο ή ατέλεια.2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 17
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
32Τόκοι
32.1Υπερημερίας (ανεξαρτήτως της σχέσης από την οποία απορρέουν εκτός και αν υπάρχει ειδική απαλλακτική διάταξη)3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
32.2Συμβατικοί τόκοι
32.2.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
32.2.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
33Τρεχούμενοι δοσοληπτικοί λογαριασμοί (δανειακοί)
33.1Ομόρρυθμων εταίρων2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
33.2Ετερόρρυθμων εταίρων3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
33.3Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
33.4Λοιπών περιπτώσεων ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων
33.4.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
33.4.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
34Υποθήκη
34.1Προς ασφάλεια συμβάσεων για τις οποίες δεν θεσπίζεται ατέλεια από τα τέλη χαρτοσήμου με ειδική διάταξη νόμου3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1δ
34.2Προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων χορηγούμενων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε ανώνυμες βιομηχανικές εταιρείες2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1ε
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΑ/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑΔΙΑΤΑΞΗ
35Υποσχετικές επιστολές
35.1Εάν αποτελούν έγγραφα εις διαταγή εκτός από συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές επιταγές2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 9
35.2Εάν αποτελούν συμβάσεις αφηρημένες
35.2.1Αστική σχέση3,00%3,60%ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
35.2.2Εμπορική σχέση2,00%2,40%ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ