Ε.2050/2022
Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. Ε. 2230/09.12.2021 Εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 4-7-2022
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2050/04-07-2022

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Β.Τερζής
Τηλέφωνο:210.69.87. 503
E-Mail:ddtheka@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2050/2022

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. Ε. 2230/09.12.2021 Εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Σχετ: (α) Η αριθ Α.1205/2021 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4040)
(β) Η αριθ. Ε.2230/2021 Εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Κοινοποίηση της αριθ. Α.1205/2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. « Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 4040) – Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του άρθρου 19 της αριθ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. Ε.2230/2021 Εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διευκρινίσεις σχετικά με τα παραστατικά πώλησης που γίνονται αποδεκτά από τα αρμόδια Τελωνεία για την επιστροφή ΕΦΚ για την περίοδο 1-1-2022 έως 31-3-2022

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής αφορά:
1. Τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων πρόσωπα.
2. Τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εφοδιασμού και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Κατόπιν αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από δικαιούχα επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων πρόσωπα σχετικά με τα υποβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία (τιμολογίων ή τιμολογίων – δελτίων αποστολής) ως δικαιολογητικά για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της (α) σχετικής Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ που έχει κοινοποιηθεί και έχουν δοθεί περαιτέρω οδηγίες με τη (β) σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ, σας γνωρίζουμε ότι:

Για τις περιπτώσεις χονδρικών πωλήσεων καυσίμων από οντότητες-εκμεταλλαυτές πρατήριων καυσίμων, προς άλλες οντότητες (πχ αλιείς), στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου, της περίπτωσης αα της παραγράφου 1 της (β) σχετικής Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ, γίνονται αποδεκτά στις αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων του μηνός Ιουλίου 2022 και τα δελτία αποστολής, συγκεντρωτικά τιμολόγια που αφορούν αγορές καυσίμων για την περίοδο από 1/1/2022 μέχρι 31/3/2022, υπό την προϋπόθεση υποβολής των σχετικών αποδεικτικών εξόφλησής τους με τραπεζικό μέσο πληρωμής.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ