Ε. 2048/2022
Κοινοποίηση του αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παροχή οδηγιών για την αναγραφή επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης στη διάθεση προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α” 129), όπως ισχύει.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022

Ε. 2048

Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ A’

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’

Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε

Tαχ. Δ/νση : : Φανδρή 1 & Θεσ/νικης

Tαχ. Κώδικας 18346 Μοσχάτο
Tηλ. :  210-4802154

Url : www.aade.gr

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Θέμα: Κοινοποίηση του αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παροχή οδηγιών για την αναγραφή επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης στη διάθεση προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α” 129), όπως ισχύει.

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση του αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α’129) όπως ισχύει.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα εγκύκλιος παρέχει οδηγίες για την αναγραφή του τέλους ανακύκλωσης, που επιβάλλεται από την 01/06/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’129), επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων στα πλαστικά μπουκάλια, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), που διατίθενται κατά την πώληση τους.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τις οντότητες οι οποίες πωλούν πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα κοινοποιείται για ενημέρωσή σας η αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΥΠΤ/55470/1322/31.05.2022 έγγραφη διευκρίνιση της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα που υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4819/2021, επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης από 1ης Ιουνίου 2022 για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώληση τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Για τον προσδιορισμό των εν λόγω προϊόντων εξεδόθη το κοινοποιούμενο με την παρούσα αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΥΠΤ/55470/1322/31.05.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η καταβολή του τέλους ανακύκλωσης επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

Σχετικά με την αναγραφή της αξίας του ως άνω τέλους στα παραστατικά πωλήσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του υπόψη άρθρου και νόμου καθορίζεται η υποχρέωση αναγραφής της αξίας του τέλους ανακύκλωσης, η οποία ανέρχεται σε οκτώ (8) λεπτά προ του Φ.Π.Α., με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 1η Ιουνίου 2022, στα παραστατικά πωλήσεων (τιμολόγια πώλησης και στοιχεία λιανικής πώλησης) στα οποία αποτυπώνεται διακριτά η διάθεση των εν λόγω προϊόντων, πέραν των στοιχείων του υποχρεωτικού περιεχομένου των παραστατικών βάσει των διατάξεων των άρθρων 9 και 12 του ν. 4308/2014, κατά περίπτωση, αναγράφεται, κατά τα οριζόμενα με τις υπόψη διατάξεις επιπλέον η αξία του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης προ του Φ.Π.Α., με κάθε πρόσφορο, αλλά σε κάθε περίπτωση διακριτό και ευανάγνωστο τρόπο.

3. Ειδικά για την αναγραφή του τέλους ανακύκλωσης στα στοιχεία λιανικής πώλησης, τα οποία υποχρεωτικά, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Α. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης με χρήση ΕΑΦΔΣΣ, κατά την διάθεση προϊόντων, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το τέλος ανακύκλωσης να εμφανίζεται διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.) και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων προϊόντων.

Προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, σκόπιμο είναι να γίνουν κατάλληλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που εκδίδει τα παραστατικά, ώστε όταν διατίθεται προϊόντα, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, να εμφανίζεται αυτόματα, ως παρελκόμενο είδος, το τέλος ανακύκλωσης για τα εν λόγω προϊόντα, με συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Β. Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το τέλος ανακύκλωσης για προϊόντα, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» με όνομα «ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».

Κατά την διάθεση των προϊόντων, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το τέλος ανακύκλωσης να εμφανίζεται διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.) και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων προϊόντων.

Ειδικά στην εξαιρετική περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, που έχουν διαχείριση παρελκόμενων ειδών και προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία, σκόπιμο είναι να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το τέλος ανακύκλωσης προϊόντων, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «TΜΗΜΑ» με όνομα «TΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και επιπλέον αυτό το είδος θα είναι παρελκόμενο με ξεχωριστή τιμή, των εν λόγω προϊόντων. Με αυτές τις ρυθμίσεις, κατά την διάθεση προϊόντων, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, αυτόματα θα εμφανίζεται ως πωληθέν είδος και το τέλος ανακύκλωσης για τα εν λόγω προϊόντα.

4. Τέλος, προκειμένου να παρασχεθεί εύλογος χρόνος για τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, δύναται για την χρέωση του εν λόγω τέλους να χρησιμοποιείται το ήδη υπάρχον «ΤΜΗΜΑ» με το όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ» έως και την 29.07.2022.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Γεώργιος Πιτσιλής