Ε.2041/2023
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης αλλοδαπής προέλευσης, που εισπράττει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας. Παροχή οδηγιών για τον τρόπο αναγραφής στο έντυπο Ε1, την βεβαίωση και την απόδοση του φόρου εισοδήματος που αναλογεί
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2023
Αρ. Πρωτ: Ε 2041/15-06-2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375317-8
Email: deaf@aade.gr
Url: www.aade.gr

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ε 2041/2023

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης αλλοδαπής προέλευσης, που εισπράττει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας. Παροχή οδηγιών για τον τρόπο αναγραφής στο έντυπο Ε1, την βεβαίωση και την απόδοση του φόρου εισοδήματος που αναλογεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στη συμπληρωματική ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ΚΦΕ και στον τρόπο εφαρμογής τους όταν το εισόδημα αυτό προκύπτει στην αλλοδαπή.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η αποσαφήνιση του τρόπου φορολόγησης της αποζημίωσης, λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας, που προκύπτει στην αλλοδαπή, για φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και η παροχή οδηγιών για τον τρόπο αναγραφής στο έντυπο Ε1, την βεβαίωση και την απόδοση του φόρου εισοδήματος.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά στα φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος, που εισπράττουν αποζημίωση λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας για μισθωτή εργασία παρασχεθείσα στην αλλοδαπή .

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους (άρθρο 3 του ν. 4172/2013, εφεξής ΚΦΕ) και υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε έγχαρτη μορφή (άρθρο 67 του ΚΦΕ). Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δηλώσεων που υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται, μέσω μηνύματος, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (σχετ. η Α. 1042/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον Τύπο και Περιεχόμενο των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων – έντυπο Ε1).

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται, με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής
< 60.0000%
60.000,01 – 100.00010%
100.000,01 – 150.00020%
> 150.00030%

 

Ε.2041/2023
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης αλλοδαπής προέλευσης, που εισπράττει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας. Παροχή οδηγιών για τον τρόπο αναγραφής στο έντυπο Ε1, την βεβαίωση και την απόδοση του φόρου εισοδήματος που αναλογεί
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2023
Αρ. Πρωτ: Ε 2041/15-06-2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375317-8
Email: deaf@aade.gr
Url: www.aade.gr

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ε 2041/2023

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης αλλοδαπής προέλευσης, που εισπράττει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας. Παροχή οδηγιών για τον τρόπο αναγραφής στο έντυπο Ε1, την βεβαίωση και την απόδοση του φόρου εισοδήματος που αναλογεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στη συμπληρωματική ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ΚΦΕ και στον τρόπο εφαρμογής τους όταν το εισόδημα αυτό προκύπτει στην αλλοδαπή.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η αποσαφήνιση του τρόπου φορολόγησης της αποζημίωσης, λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας, που προκύπτει στην αλλοδαπή, για φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και η παροχή οδηγιών για τον τρόπο αναγραφής στο έντυπο Ε1, την βεβαίωση και την απόδοση του φόρου εισοδήματος.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά στα φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος, που εισπράττουν αποζημίωση λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας για μισθωτή εργασία παρασχεθείσα στην αλλοδαπή .

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους (άρθρο 3 του ν. 4172/2013, εφεξής ΚΦΕ) και υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε έγχαρτη μορφή (άρθρο 67 του ΚΦΕ). Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δηλώσεων που υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται, μέσω μηνύματος, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (σχετ. η Α. 1042/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον Τύπο και Περιεχόμενο των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων – έντυπο Ε1).

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται, με την ακόλουθη κλίμακα:

Αύξων αριθμόςΧώραΝόμοςΆρθρο
1Άγιος Μαρίνος4243/201415
2Αζερμπαϊτζάν3826/201015
3Αίγυπτος3484/200615
4Αλβανία2755/199915
5Αρμενία3014/200215
6Αυστρία3724/200815
7Βέλγιο3407/200515
8Βοσνία Ερζεγοβίνη3795/200915
9Βουλγαρία2255/199415
10ΓαλλίαΝ.Δ.4386/196413
11ΓερμανίαΑΝ 52/196711
12Γεωργία3045/200215
13Δανία1986/199115
14Ελβετία1502/198415
15Εσθονία3682/200815
16Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα4234/201415
17Ηνωμένες Πολιτείες (της Αμερικής)Ν.Δ.2548/1953XI
18Ηνωμένο Βασίλειο
(της Μ. Βρετανίας & Β. Ιρλανδίας)
Ν.Δ.2732/1953IX
19ΙνδίαΝ.Δ. 4580/1966XIV
20Ιρλανδία3300/200415
21Ισλανδία3684/200815
22Ισπανία3015/200215
23Ισραήλ2572/199815
24Ιταλία1927/199115
25Καναδάς3824/201015
26Κατάρ3823/201015
27Κίνα3331/200515
28Κορέα2571/199815
29Κουβέιτ3330/200515
30Κροατία2571/199815
31Κύπρος573/196814
32Λετονία3318/200515
33Λιθουανία3356/200515
34Λουξεμβούργο2319/199515
35Μάλτα3681/200815
36Μαρόκο3820/201015
37Μεξικό3406/200515
38Μολδαβία3357/200515
39Νορβηγία1924/199115
40Νότια Αφρική3085/200215
41Ολλανδία1455/198416
42Ουγγαρία1496/198415
43Ουζμπεκιστάν2659/199815
44Ουκρανία3046/200215
45Πολωνία1939/199115
46Πορτογαλία3009/200215
47Ρουμανία2279/199516
48Ρωσία3047/2002 3679/200815
49Σαουδική Αραβία3821/201015
50Σερβία3825/201015
51Σιγκαπούρη4879/202214
52Σλοβακία1838/198915
53Σλοβενία3084/200215
54Τουρκία3228/200415
55Τσεχία1838/198915
56Τυνησία3742/200915
57Φινλανδία1191/198115