Ε.2038/2022
Κοινοποίηση διατάξεων των Κεφαλαίων Α Β ‘ και Δ του Μέρους Γ και του Μέρους Η του ν. 4916/2022 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α 65) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022
Αριθ. πρωτ.: Ε 2038/15-04-2022

 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β’ Φορολογίας Αλκοολούχων προϊόντων
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Φλώρου, Ε.Κερασιώτη, Μ Ανδρούτσου

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521- Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Καραγιάννης, Σ.Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 6479231
Fax : 210 6468272
E-Mail : dat.gcsl@aade.gr

Url : www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων των Κεφαλαίων Α Β ‘ και Δ του Μέρους Γ και του Μέρους Η του ν. 4916/2022 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α 65) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση των άρθρων 27 – 36 και 38 – 39 των Κεφαλαίων Α, Β’ και Δ’ του Μέρους Γ’, καθώς και του άρθρου 92 του Μέρους Η’ του ν. 4916/2022, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α’65)

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 27-36 και 38-39 των Κεφαλαίων Α , Β και Δ” του μέρους Γ του ν. 4916/2022 (Α 65) που αφορούν:

α) στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της χώρας (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας -ν.2960/2001, Α’265) διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 με την οποία έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε ορισμένα άρθρα της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τα άρθρα 79 έως και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/01, Α’265) και

β) στην τροποποίηση διατάξεων του ν. 2969/2001, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σφράγιση των αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και στη λειτουργία των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών

Ειδικότερα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις των άρθρων 27 – 33 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Γ’ του κοινοποιούμενου νόμου επήλθε τροποποίηση των άρθρων 82, 83, 87, 89, 90, και 92 του ν.2960/2001 και προστέθηκε νέο άρθρο 93Γ, ενώ με τα άρθρα 34 – 36 του Κεφαλαίου Β’του Μέρους Γ του ως άνω νόμουεπήλθε τροποποίηση των άρθρων 4, 7 (παρ. Ε ) και 11 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’281).

 

 

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά α) στο σύνολο των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, στα οποία επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού

Τελωνειακού Κώδικα, β) στους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους), όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281) και γ) στις τελωνειακές αρχές και τις Χημικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν.2960/2001, των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), καθώς και των τελωνειακών αρχών και των Χημικών Υπηρεσιών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Σας κοινοποιούμε τον ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 65/28-3-2022.

Ειδικότερα, επί των άρθρων 27 – 36 και 38 – 39 των Κεφαλαίων Α’, Β’ και Δ’ του Μέρους Γ και του άρθρου 92 του Μέρους Η’ του ανωτέρω νόμου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Επί του Κεφαλαίου Αζ του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου:

Α.1. Διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020) του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου:

1. Άρθρο 27: «Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών – Αντικατάσταση του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)»

Με το άρθρο 27 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 82 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και οι διατάξεις της περ. β) της παραγράφου 2 του αναθεωρημένου άρθρου 23 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ [παρ. 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151] ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο με τρόπο, ώστε να προβλέπεται ρητά και να προκύπτει σαφώς η πλήρης ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του αναθεωρημένου άρθρου 23 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.

Ειδικότερα με το αναθεωρημένο άρθρο 82 του ν.2960/2001 προβλέπεται η εφαρμογή μειωμένου έως και 85% συντελεστή Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2969/2001 (Αζ281), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. στο προϊόν απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της ετήσιας παραγωγής των εν λόγω επιτηδευματιών, ορίζονται τα 5 εκατόλιτρα καθαρής αιθυλικής αλκοόλης (δηλ. 500 λίτρα άνυδρης αλκοόλης) και οι οκτώ (8) ημέρες.

Επισημαίνεται ότι με την εν λόγω τροποποίηση του άρθρου 82 αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης του προϊόντος που παράγεται από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους), καθώς ο μειωμένος συντελεστής Ε.Φ.Κ. θα υπολογίζεται πλέον επί των εκατόλιτρων άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, όπως ορίζεται στην οδηγία και όχι επί του χιλιόγραμμου (κιλού) ετοίμου προϊόντος που επιβάλλονταν με την προϊσχύουσα νομοθεσία (ήτοι 0,59 € ανά χιλιόγραμμο τελικού προϊόντος). Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε 370 € ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και εφαρμόζεται εφ’ άπαξ και κατ’ αποκοπή.

Επιπλέον, στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 82 καθορίζεται ότι κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία πραγματοποιείται κατά την έκδοση της άδειας απόσταξης της υποπαρ. 3 της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α’281), το εν λόγω προϊόν δεν επιβαρύνεται με το δικαίωμα υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) της περ. β. της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2127/1993 (Α’48) και δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής του Φ.Π.Α., ο οποίος αποδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’248). Με τη διάθεση του προϊόντος απόσταξης στην κατανάλωση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α’281). αποδίδεται ο αναλογών Φ.Π.Α..

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Κεφαλαίου Δζ του κοινοποιούμενου νόμου για την τρέχουσα και μόνο αποστακτική περίοδο, ήτοι από 1-08-2021 έως 31-07-2022, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το άρθρο 82, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του. Συνεπώς, για την περίοδο αυτή και μόνο εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. που προβλέπονταν στο άρθρο αυτό.

Διευκρινίζεται ότι για τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του νέου συντελεστή Ε.Φ.Κ. θα εκδοθεί απόφαση, που θα έχει εφαρμογή για τη νέα αποστακτική περιόδου 2022-2023, η οποία αρχίζει από την 1η – 8- 2022.

2. Άρθρο 28: «Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (υποπερ. i της περ. α και περ. β της παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151».

Με το άρθρο 28 του κοινοποιούμενου νόμου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001 (Α’ 265) και προστίθεται περ. ια).

Ειδικότερα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 83 προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής από τον ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης, όταν αυτή έχει μετουσιωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και χρησιμοποιείται για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (δηλ. την παραγωγή ποτών), υπό την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη:

α) έχει ενσωματωθεί στο προϊόν αυτό ή

β) χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του εξοπλισμού παρασκευής που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρασκευής.

Επιπλέον, με την περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 83 προβλέπεται η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, όταν αυτή χρησιμοποιείται για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής, όπως αυτά ορίζονται από την οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα οποία διατίθενται στην αγορά δυνάμει του άρθρου 10 της Οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (L183), η οποία έχει μεταφερθεί στο εθνικό μας δίκαιο με την υπ’αρ. Γ5α/53625/19-09-2017 (Βζ 3328) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υγείας. Για τη χορήγηση της απαλλαγής τίθενται, ως προϋποθέσεις, η μονάδα συσκευασίας του συμπληρώματος διατροφής που διατίθεται στην κατανάλωση να μην υπερβαίνει το 0,15 του λίτρου άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και τα συμπληρώματα διατροφής να διατίθενται στην αγορά δυνάμει του άρθρου 10 της Οδηγίας 2002/46/ΕΚ, ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 10 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

3. Άρθρο 29: «Τρόπος υπολογισμού βαθμών PLATO κατά όγκο στη μπύρα – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 87 του ν. 2960/2001 (παρ. 1 άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)».

Με το άρθρο 29 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται στην αρχή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 87 του Ν. 2960/2001 εδάφιο, με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος μέτρησης των βαθμών PLATO για τη μπύρα στην οποία έχουν προστεθεί οποιαδήποτε συστατικά μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης.

Ειδικότερα με την εν λόγω διάταξη ορίζεται ρητά ότι για τους σκοπούς μέτρησης των βαθμών PLATO κατ’ όγκον, λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά της μπύρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προστίθενται μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης.

4. Άρθρο 30: «Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ενδιάμεσων προϊόντων -Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 2960/2001 (παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151.

Με το άρθρο 30 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιείται το άρθρο 89 του ν. 2960/2001 (Αζ 265), με σκοπό την επικαιροποίηση της παραπομπής στο σχετικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα προϊόντα, στα οποία εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).

5. Άρθρο 31 : «Αφρώδη κρασιά – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 90 του ν. 2960/2001 (παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151».

Με το άρθρο 31 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 (Αζ 265), με σκοπό την επικαιροποίηση των παραπομπών στους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της κατηγορίας προϊόντων «αφρώδη κρασιά».

6. Άρθρο 32 : «Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 92 του ν. 2960/2001 (παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151.»

Ομοίως με το άρθρο 32 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), με σκοπό την επικαιροποίηση των παραπομπών στους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της κατηγορίας των προϊόντων «λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση».

7. Άρθρο 33: «Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών – Προσθήκη άρθρου 93Γ στο ν.2960/2001 (παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151.»

Με το άρθρο 33 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται άρθρο 93Γ (μετά το άρθρο 93Β του ν. 2960/2001), με το οποίο ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 23α της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, το οποίο θεσπίστηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ του καθεστώτος των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών που προβλέπονται στην εν λόγω Οδηγία [άρθρο 4 της Οδηγίας (παραγωγοί μπίρας), άρθρο 9α (μικροί οινοπαραγωγοί), άρθρο 13α (παραγωγοί λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών), άρθρο 18α (παραγωγοί ενδιάμεσων προϊόντων) και άρθρο 22 παρ.1 (παραγωγοί- μικρά αποστακτήρια αιθυλικής αλκοόλης], για τους οποίους με βάση τις ως άνω δυνητικές διατάξεις της Οδηγίας, σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:

α) Ορισμοί ανεξάρτητων μικρών παραγωγών

Στην παρ. 1 του νέου άρθρου 93Γ δίδονται οι ορισμοί των μικρών ανεξάρτητων παραγωγών για κάθε κατηγορία προϊόντος που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001 (μικρά αποστακτήρια αιθυλικής αλκοόλης, μικρά ανεξάρτητα ζυθοποιεία, μικροί ανεξάρτητοι παραγωγοί ενδιάμεσων προϊόντων, μικροί ανεξάρτητοι οινοπαραγωγοί και μικροί ανεξάρτητοι παραγωγοί λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών).

β) Πιστοποίηση μικρών ανεξάρτητων ζυθοποιείων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του νέου άρθρου 93Γ στα ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία χορηγείται, κατόπιν αιτήματός τους, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, ετήσιο πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η συνολική ετήσια παραγωγή τους και η συμμόρφωση τους ως προς τα κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001.

Επισημαίνεται ότι σχετικές οδηγίες για τη χορήγηση του ετήσιου πιστοποιητικού στα ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία δόθηκαν με την υπό στοιχεία Ε.2021/03-02-2022 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 2021/2266 «για τη

θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης».

γ) Πιστοποίηση μικρών ανεξάρτητων οινοπαραγωγών

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 93Γ για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 90 ήτοι τους ανεξάρτητους μικρούς οινοπαραγωγούς, το ετήσιο πιστοποιητικό, με το οποίο βεβαιώνεται η ετήσια παραγωγή, καθώς και η συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα για τον ft   ft t tt t

χαρακτηρισμό αυτών ως ανεξάρτητων παραγωγών κριτήρια χορηγείται, κατόπιν αιτήματος, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του κεφαλαίου Δ του κοινοποιούμενου νόμου, παρέχεται η δυνατότητα στους ανεξάρτητους μικρούς οινοπαραγωγούς να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική παραγωγή τους και τη συμμόρφωσή τους προς τα απαιτούμενα για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεξάρτητων παραγωγών κριτήρια για διάστημα μέχρι και τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία προβλέπεται να εκδοθεί βάσει της παρ. 5 του άρθρου 93Γ του ν.2960/2001.

γ) Αυτοπιστοποίηση μικρών αποστακτηρίων αιθυλικής αλκοόλης, ανεξάρτητων μικρών παραγωγών ενδιάμεσων προϊόντων και ανεξάρτητων μικρών παραγωγών λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών.

Τέλος, για τους παραγωγούς των λοιπών αλκοολούχων προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 80, 88 και 92 του ν. 2960/2001, (μικρά αποστακτήρια αιθυλικής αλκοόλης, μικροί ανεξάρτητοι παραγωγοί ενδιάμεσων προϊόντων και μικροί ανεξάρτητοι παραγωγοί λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών) με την παρ. 4 του νέου άρθρου 93Γ παρέχεται η δυνατότητα να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική ετήσια παραγωγή τους, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό τους, ως ανεξάρτητων μικρών παραγωγών.

Στην προκειμένη περίπτωση, η αυτοπιστοποίηση των εν λόγω παραγωγών πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ως άνω αναφερόμενου Καν.(ΕΕ) 2021/2266 της επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης».

Ειδικότερα :

I. Διακίνηση προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής

Στην περίπτωση διακίνησης προϊόντων από μικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς των ως άνω κατηγοριών, υπό καθεστώς αναστολής, ήτοι υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ), το τετραγωνίδιο 17ιβ του διοικητικού εγγράφου, όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) 684/2009 συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με την ακόλουθη φράση :

«Με το παρόν πιστοποιείται ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από :

-ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός μπύρας ή

– ανεξάρτητο μικρό οινοποιείο ή

-ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων ή

– ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο»

Επίσης στο τετραγωνίδιο 17ιβ δηλώνεται ο αριθμός αδείας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αριθμός SEED) ή ο αριθμός ΑΦΜ ΦΠΑ εφόσον ο μικρός ανεξάρτητος παραγωγός δεν διαθέτει αριθμό SEED.

Στο τετραγωνίδιο 17ιδ του διοικητικού εγγράφου αναγράφεται η ετήσια παραγωγή του ανεξάρτητου μικρού παραγωγού, η οποία αναγράφεται σε εκατόλιτρα, εκτός από την περίπτωση διακίνησης αιθυλικής αλκοόλης από ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο, που η ετήσια παραγωγή αναγράφεται σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης.

Όσον αφορά τους μικρούς ανεξάρτητους οινοπαραγωγούς, η συμπλήρωση του e-ΔΕ με τον ως άνω τρόπο δύναται πραγματοποιείται μέχρι και τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία προβλέπεται να εκδοθεί βάσει της παρ. 5 του νέου άρθρου 93Γ του ν.2960/2001 και αφορά την πιστοποίηση των εν λόγω επιτηδευματιών από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

II. Διακίνηση φορολογημένων προϊόντων

Στην περίπτωση διακίνησης από μικρό ανεξάρτητο παραγωγό φορολογημένων προϊόντων, ήτοι αποστολής προϊόντων, με την κάλυψη του απλουστευμένου συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.) του Καν. (ΕΟΚ) αριθ.3649/92, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2264 της επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 όσον αφορά τις εξηγήσεις του απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου για πιστοποιημένους και αυτοπιστοποιημένους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς αλκοολούχων ποτών», το τετραγωνίδιο 14 του εν λόγω διοικητικού εγγράφου συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με την ακόλουθη φράση:

«Με το παρόν πιστοποιείται ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από :

– ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση , εκτός μπύρας

— ανεξάρτητο μικρό οινοποιείο

– ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων

– ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο»

Επιπλέον στον εν λόγω τετραγωνίδιο δηλώνονται:

• η ετήσια παραγωγή σε εκατόλιτρα, εκτός από την περίπτωση αποστολής αιθυλικής αλκοόλης από ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο, που η ετήσια παραγωγή δηλώνεται σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης

• ο αριθμός αδείας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αριθμός SEED) ή ο αριθμός ΑΦΜ Φ.Π.Α., εφόσον ο μικρός ανεξάρτητος παραγωγός δεν διαθέτει αριθμό SEED

• Η εμπορική περιγραφή των αλκοολούχων ποτών, στην περίπτωση που η διακίνηση των προϊόντων περιλαμβάνει διαφορετικά αλκοολούχα ποτά και η επιβολή μειωμένου ΕΦΚ προβλέπεται μόνο σε ορισμένα από αυτά.

Ομοίως η συμπλήρωση του ΑΣΔΕ με τον ως άνω τρόπο από τους μικρούς ανεξάρτητους οινοπαραγωγούς δύναται πραγματοποιείται μέχρι και τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία προβλέπεται να εκδοθεί βάσει της παρ. 5 του νέου άρθρου 93Γ του ν.2960/2001 και αφορά την πιστοποίηση των εν λόγω επιτηδευματιών από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Α.2. Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Κ του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου (άρθρο 92 του Μέρους Η, σε συνδυασμό με άρθρο 38 του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Γ)

Σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 92 του Μέρους Η’ του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς των άρθρων 27 έως και 33 του Κεφαλαίου Κ του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει από 1-1-2022, επισημαίνοντας ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Κεφαλαίου Δ’του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου, για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο από 1-08-2021 έως 31-07-2022, το άρθρο 82 εφαρμόζεται, όπως ισχύει πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 28 του κοινοποιούμενου νόμου.

Β. Επί των Κεφαλαίων Β και Δ’ του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου

Β.1. Διατάξεις των Κεφαλαίων Β'(τροποποίηση ν. 2969/2001) και Δ’ (σχετικές μεταβατικές-τελικές-καταργούμενες διατάξεις) του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου:

Με τα άρθρα 34, 35 και 36 του Κεφαλαίου Β’του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 4, 7 (παρ. Έ ) και 11 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281).

Ειδικότερα:

1. Με το άρθρο 34 «Σφράγιση αμβίκων ή αποστακτικών μηχανημάτων – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 4 του ν.2969/2001» τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με τη σφράγιση των κάθε είδους αποστακτικών μηχανημάτων και ειδικότερα:

α) Με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου 34:

• αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 και αποσαφηνίζεται ότι η σφράγιση των αποστακτικών γενικά μηχανημάτων ανήκει στην αρμοδιότητα των Χημικών Υπηρεσιών, με εξαίρεση τους άμβικες των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, καθώς και των αρωματοποιών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001, οι οποίοι σφραγίζονται από το αρμόδιο τελωνείο.

• εισάγεται νέα διάταξη, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη της παρ. 2(α) του άρθρου 4 του β.δ. της 25ης-12-1917 (Α’301), σχετικά με την εξαίρεση από τη διαδικασία σφράγισης των αποστακτικών μηχανημάτων, χωρητικότητας κάτω των 40 λίτρων, τα οποία κατέχονται από τα δημόσια επιστημονικά ιδρύματα και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επιστημονική τους έρευνα.

β) Με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου 34:

• αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 και πλέον προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (αντί της πρόβλεψης για έκδοση π.δ.) για τον καθορισμό των τύπων των σφραγίδων των αποστακτικών μηχανημάτων, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισής τους, του είδους των τοποθετούμενων μηχανικών μετρητών ή άλλων μέσων μέτρησης για τον έλεγχο των αλκοολούχων προϊόντων, καθώς και των όρων τοποθέτησης, λειτουργίας και ελέγχου αυτών.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Κεφαλαίου Δ’του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου, με την έκδοση των ως άνω προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων καταργούνται το άρθρο 4, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 , η παρ.1 του άρθρου 21 και τα άρθρα 43, 44 και 47 του β.δ. της 25ης-2-1917 (Α’301).

2. Με το άρθρο 35 «Διήμεροι Μικροί Αποσταγματοποιοί – Τροποποίηση παρ. Ε άρθρου 7 του ν.2969/2001» επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Με την παρ. 1 του άρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται ο τίτλος της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 από «Μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι)» σε «Διήμεροι Μικροί Αποσταγματοποιοί». Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου, όπου στην κείμενη νομοθεσία απαντάται ο όρος «μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι)» νοείται ως αναφορά στους «διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς» της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α’ 281).

β) Με την παρ. 2 του ως άνω κοινοποιούμενου άρθρου 35 επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στην υποπαρ. 2 της προαναφερόμενης παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, ως εξής:

– Προστίθενται νέες πρώτες ύλες σε αυτές που επιτρέπεται να αποστάΖουν οι εν λόγω επιτηδευματίες χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης Υπουργού Οικονομικών, ήτοι επιτρέπεται και η απόσταξη, πλέον όσων ισχύουν σήμερα, οινοποιήσιμων ποικιλιών σταφυλιών και σύκων-απόσυκων.

– Επιπλέον, για την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην περ. β) της υποπαρ. 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, η οποία αφορά στην απόσταξη, από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, τυχόν άλλων καρπών και φρούτων (όπως μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, κεράσια ή κορόμηλα), απαιτείται η υποβολή αιτήματος, μόνο από ομάδες παραγωγών, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Δ.Α.Ο.Κ. της αρμόδιας Περιφερειακής

Ενότητας ότι αποδέχεται τον εν λόγω προορισμό (απόσταξη), ενώ η εξέταση του σχετικού αιτήματος διενεργείται, μετά από σχετική τεκμηρίωση της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας για την καταλληλότητα της πρώτης ύλης.

– Τέλος εισάγεται νέα διάταξη με την οποία προβλέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έκδοσης σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, η δυνατότητα απόσταξης επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών, για συγκεκριμένο διάστημα και μόνο για περιοχές στις οποίες οι σχετικές καλλιέργειες έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.

γ) Με την παρ. 3 του κοινοποιούμενου άρθρου 35, η υποπαρ. 3 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 τροποποιείται και πλέον καθορίζεται ότι για την έκδοση άδειας απόσταξης απαιτείται η υποβολή στο αρμόδιο τελωνείο από τον παραγωγό αίτησης-δήλωσης μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Επιπλέον, καθορίζεται ότι οι αμπελοκαλλιεργητές έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν αντίγραφο της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής δήλωσης συγκομιδής που υποβάλλεται προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντί της προβλεπόμενης στην προϊσχύουσα διάταξη βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του (πρώην) Υπουργείου Γεωργίας.

Επισημαίνεται, ότι με τη νέα διάταξη καταργείται για τους αμπελοκαλλιεργητές η δυνατότητα προσκόμισης βεβαίωσης του οικείου Δήμου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 38 του Κεφαλαίου Δ του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου, για την αποστακτική περίοδο (2022-2023), παρέχεται η δυνατότητα σε όσους κατέχουν εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ένα (1) στρέμμα (προκειμένου για την έκδοση της άδειας απόσταξης) να προσκομίζουν, αντί του κατά τα ανωτέρω αντιγράφου της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής δήλωσης συγκομιδής, βεβαίωση του οικείου δήμου.

δ) Με την παρ. 4 του άρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η υποπαρ. 8 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001. Συγκεκριμένα επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

– Εισάγεται νέα πρόβλεψη (περ. β) της υποπαρ. 8 της παρ. Ε του του άρθρου 7 του ν. 2969/2001), με την οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης λογιστικών στοιχείων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν.4308/2014 (Α’251) και τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών αρχείων και τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014 (αγρότες του ειδικού καθεστώτος). Επιπλέον, προβλέπεται ότι σε περίπτωση πώλησης του προϊόντος από τα εν λόγω πρόσωπα αυτό συνοδεύεται εκτός από το αντίγραφο της άδειας απόσταξης και του αποδεικτικού είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων και από δήλωση διακίνησης. Η ισχύς της εν λόγω διάταξης, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 92 του Μέρους Η’ του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει από 01-08-2022.

J Παρέχεται, εκ νέου, στους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς η δυνατότητα διάθεσης του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος σε επιχειρήσεις διάθεσης ποτών με αλκοόλη με σκοπό τη χονδρική πώληση από αυτές του εν λόγω προϊόντος, πέραν της λιανικής πώλησης (περ. γ) της υποπαρ. 8 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001,). Επιπλέον, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της εν λόγω περίπτωσης προβλέπεται υποχρέωση αναγραφής επί των φορολογικών στοιχείων ή των παραστατικών στοιχείων διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 (Δελτίο αποστολής, τιμολόγιο κ.λπ.) των στοιχείων του παραγωγού σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης.

Τέλος, όπως προβλέπεται στο τέταρτο και στο πέμπτο εδάφιο της περ. γ) της υποπαρ. 8 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, για λόγους καλύτερης κατανόησης από τους καταναλωτές, το εν λόγω προϊόν δύναται να διατίθεται στα σημεία πώλησης στον τελικό καταναλωτή (και) με την κοινή ονομασία (fancy name), κατά την έννοια του καν. (ΕΕ) 1169/2011, «παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων», ακολουθούμενη πάντοτε από τη νόμιμη ονομασία αυτού (προϊόν απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών), O όρος «απόσταγμα» που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη κοινή ονομασία δεν χρησιμοποιείται κατά την έννοια του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΕ) 2019/787.

3. Τέλος με το άρθρο 36 «Κυρώσεις για υποβολή ψευδών δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας απόσταξης – Τροποποίηση περ. ι) παρ. 3 άρθρου 11 του ν.2969/2001» του κοινοποιούμενου νόμου, με έναρξη ισχύος 1-8-2022, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 92 του Μέρους Η’ του κοινοποιούμενου νόμου:

Η περ. ι)της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 αντικαθίσταται, όσον αφορά στην υποβολή της δήλωσης του μικρού αποσταγματοποιού και των στοιχείων αυτής. Με την νέα διάταξη προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο στα πρόσωπα που προσκομίζουν ψευδή δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας απόσταξης, καθώς και σε αυτούς που εκδίδουν τα εν λόγω δικαιολογητικά.

Β.2. Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Γ του κοινοποιούμενου νόμου (άρθρο 92 του Μέρους Η )

Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 92 του Μέρους Η’ του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς του άρθρου 34 του Κεφαλαίου Β’του Μέρους Γ αυτού αρχίζει από 28-3-2022, ήτοι την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 92 του Μέρους Η’του κοινοποιούμενου νόμου, ορίζεται ότι η ισχύς των άρθρων 35 και 36 του Κεφαλαίου Β του Μέρους Γ αυτού, αρχίζει από 1-82022, με εξαίρεση την περ. γ) της υποπαρ. 8 της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του κοινοποιούμενου ν. 4916/2022, της οποίας η ισχύς της αρχίζει από 28-3-2022, ήτοι την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ