Ε.2037/2022
Σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του εφοδιασμού πλοίων με υποκείμενα και ελεύθερα καύσιμα

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022
Αριθ. πρωτ.: Ε 2037/18-4-2022

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: E.2037
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση  Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες Μ. Μαστρογεωργοπούλου
Τηλέφωνο 210 6987502
E-Mail ddtheka@aade.gr

Url www.aade.gr

Θέμα: «Σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του εφοδιασμού πλοίων με υποκείμενα και ελεύθερα καύσιμα»

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 57/2021 Οριστική Έκθεση Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ 136785 ΕΞ2021 ΕΜΠ/11-5-2021)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

πενθύμιση σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του εφοδιασμού πλοίων με υποκείμενα και ελεύθερα καύσιμα.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα υπενθυμίζονται οι Αποφάσεις και Εγκύκλιες διαταγές της Υπηρεσίας οι οποίες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την επιτήρηση της διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων με υποκείμενα και ελεύθερα καύσιμα.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής της εγκυκλίου αφορά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εφοδιασμού.

Με την αριθμ. 57/2021 Οριστική Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου με θέμα «Έλεγχος διαδικασίας ατελούς εφοδιασμού πλοίων με υποκείμενα (αφορολόγητα) καύσιμα», με την οποία προτείνεται να τεθούν εκ νέου υπόψη των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών οι σχετικές με τον έλεγχο και την επιτήρηση των εφοδίων εγκύκλιες διαταγές της Υπηρεσίας οι οποίες αποτελούν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων με υποκείμενα και ελεύθερα καύσιμα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

1. Ως προς τους εφοδιασμούς πλοίων με υποκείμενα καύσιμα :

Με γνώμονα την προοπτική της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των συναλλαγών με τις τελωνειακές αρχές καθώς και της μείωσης των ελέγχων κατά τον τελωνισμό και την κατά συνέπεια ανάγκη διενέργειας μεθοδικών, στοχευμένων και αποτελεσματικών εκ των υστέρων ελέγχων, από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του ICIS-net (2012) και εφεξής, η Υπηρεσία έχει εκδώσει εγκύκλιες διαταγές για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS), συμπεριλαμβανομένων των διατυπώσεων εξαγωγής για τους εφοδιασμούς πλοίων, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:

1. Η αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 ΕΔΥΟ: «Εξαγωγή και έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ένωσης στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα-αντικατάσταση της αριθμ. Δ19Α5013811 ΕΞ 2014/03.06.2014»

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΕΔΥΟ δόθηκαν οδηγίες σε σχέση με την εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των διατυπώσεων εξαγωγής-εφοδιασμού από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εξαγωγής (εφοδιασμού) και εξόδου (φόρτωσης), μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνείων, καθώς και για την εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους κατά την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων και την αποτύπωση των σχετικών αποτελεσμάτων ελέγχου στο υποσύστημα εξαγωγών.

2. Η αριθμ. Δ33Δ 5000853/ΕΞ2014/13-01-2014 Απόφαση ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 68/Β): «Εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους όλων των εμπορευμάτων της αριθμ. Δ33Δ 5000853/ΕΞ2014/13-01-2014 Απόφαση ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 68/Β)»

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Απόφαση ΓΓΔΕ, κατά την εξαγωγή όλων των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών που υπόκεινται σε ΕΦΚ, καθώς και των περιπτώσεων εφοδιασμού πλοίων, οι τελωνειακοί έλεγχοι καθορίζονται με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που υποδεικνύονται από το πληροφοριακό σύστημα τελωνείων. Δυνατότητα αναβάθμισης του αποτελέσματος που υποδεικνύει το πληροφοριακό σύστημα από τις Τελωνειακές Αρχές επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της αρμόδιας για τους ελέγχους Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ..

Το Υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου υποδεικνύει τις περιπτώσεις ελέγχων και άλλοτε αποδίδει στη διασάφηση εξαγωγής/εφοδιασμού χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας, οπότε το τελωνείο αποδέχεται την δήλωση του διασαφιστή και η διασάφηση εξαγωγής δρομολογείται «κατά δήλωση», άλλοτε αποδίδει Υψηλό βαθμό επικινδυνότητας και η συγκεκριμένη διασάφηση επιλέγεται για φυσικό έλεγχο και άλλοτε αποδίδει μεσαίο βαθμό επικινδυνότητας και η διασάφηση επιλέγεται για έλεγχο εγγράφων.

3. Η αριθ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23-10-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΞΠΗ-ΡΥΟ) ΕΔΥΟ : «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων -Τήρηση αρχείου της αριθ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23-10-2015 ΕΔΥΟ»

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτομένων στη διασάφηση εξαγωγής/εφοδιασμού εγγράφων, στην περίπτωση που η διασάφηση επιλεγεί για έλεγχο εγγράφων και τα οποία αποτελούν τα υποστηρικτικά της απαλλαγής έγγραφα που απαιτούνται για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ΕΦΚ των καυσίμων κατά τον εφοδιασμό των πλοίων.

4. Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1113523 ΕΞ 2017/26.07.2017 (ΑΔΑ: ΩΗΑΛΗ-Θ7Η) ΕΔΥΟ: «Αναφορικά με την διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ»

Με την ανωτέρω ΕΔΥΟ δόθηκαν επικαιροποιημένες οδηγίες αναφορικά με την ισχύουσα διαδικασία εφοδιασμού πλοίων σε ελεύθερο χώρο με καύσιμα από βυτιοφόρο όχημα. Ειδικότερα όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται σε μη τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο, μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού και στην περίπτωση υπολειπόμενης ποσότητας επί του εφοδιαστικού μέσου, αυτό επιστρέφει στο αρμόδιο Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης όπου ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει σχετική πράξη επί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (ΣΕΕ) για την υπολειπόμενη στο εφοδιαστικό μέσο ποσότητα, σημειώνοντας την ημέρα και την ακριβή ώρα του ελέγχου και προβαίνει στη σφράγισή του. Καθίσταται σαφές ότι η σχετική πράξη του Τελωνείου Εφόδου/Φόρτωσης επί του ΣΕΕ αφορά αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώσεις μερικώς παραδοθείσας ποσότητας καυσίμου, όπως προκύπτει από την πράξη παράδοσης – παραλαβής επί του ΣΕΕ. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ανωτέρω ΕΔΥΟ, μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης στο εφοδιαζόμενο μέσο το Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του εφοδιασμού με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ518 «αποτελέσματα εξόδου» αναγράφοντας την πράγματι παραδοθείσα ποσότητα, όπως αυτή προκύπτει βάσει της υπογεγραμμένης από τον πλοίαρχο και τον εφοδιαστή πράξης παράδοσης-παραλαβής επί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (ΣΕΕ).

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω σχετικές η διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα σε ελεύθερο χώρο ακολουθεί τους κανόνες ελέγχου του Υποσυστήματος Ανάλυσης Κινδύνου και για την υποχρέωση βεβαίωσης «κενού φορτίου» επί του ΣΕΕ, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες της μερικώς παραδοθείσας ποσότητας καυσίμου, όπως προκύπτει από την πράξη παράδοσης – παραλαβής επί του ΣΕΕ.

2. Ως προς τους εφοδιασμούς με ελεύθερα καύσιμα :

5. Η με αριθ. πρωτ. Α.1070/22.2.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» και η αριθ. πρωτ. Ε.2052/1-4-2019 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ κοινοποίησης.

Με την ανωτέρω Απόφαση θεσπίστηκε σύγχρονη και απλοποιημένη διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων που παρέχει το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICISnet) – σε αντικατάσταση της χειρόγραφης διαδικασίας επιστροφών του ΕΦΚ που ίσχυε μέσω της προσωρινής ενίσχυσης των πάγιων προκαταβολών και η οποία δημιουργούσε σημαντικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των αιτήσεων των δικαιούχων και υψηλό διοικητικό κόστος.

Ως προς τη διαδικασία του εφοδιασμού των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων από ελεύθερα αποθέματα με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 19 της αριθ. Τ.1940/41/2003 ΑΥΟ προβλέφθηκε ότι στις περιπτώσεις παράδοσης καυσίμου χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου, η καταχώρηση της ληφθείσας ποσότητας καυσίμου στο Βιβλίο Ατελούς Παραλαβής Καυσίμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου προσώπου και όχι από το τελωνείο Φόρτωσης, όπως προβλεπόταν από την ισχύουσα μέχρι τότε διαδικασία.

Κατόπιν των ανωτέρω σημειώνουμε ότι οι διενεργούμενοι έλεγχοι κατά τη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες ελέγχου του Υποσυστήματος Ανάλυσης Κινδύνου για την αποφυγή εκ περισσού ενεργειών και για το λόγο αυτό παρακαλείστε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών, προκειμένου να διευκολύνεται το ελεγκτικό σας έργο κατά το στάδιο του εφοδιασμού και να μπορούν να πραγματοποιούνται μεθοδικοί, στοχευμένοι και αποτελεσματικοί εκ των υστέρων έλεγχοι.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ