Ε.2031/2022
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της περιπτ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ περί απαλλαγής ΦΠΑ σε πράξεις που συνδέονται με δωρεές σε εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ του άρθ. 1 παρ. 4 του ν.590/1977 και σε εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ

Αθήνα, 29.3.2022
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2031/29-03-2022

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α Φ.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400
E-Mail:deef.a@aade.gr
Url:www.aade.gr

Ε 2031/2022

Θέμα: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της περιπτ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ περί απαλλαγής ΦΠΑ σε πράξεις που συνδέονται με δωρεές σε εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ του άρθ. 1 παρ. 4 του ν.590/1977 και σε εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της περιπτ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., περί απαλλαγής ΦΠΑ σε πράξεις που συνδέονται με δωρεές σε εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ του άρθ. 1 παρ. 4 του ν.590/1977 και σε εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα εφαρμογής της περιπτ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ σε δωρεές προς τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθ. 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 και τα εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ σύμφωνα με το άρθ. 29 παρ. 2 του ν. 590/1977

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά τα εμπλεκόμενα μέρη για την εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής (προμηθευτές, δωρητές , δωρεοδόχους)

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα που έχει λάβει η Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την περιπτ. ιστ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 A’248)), απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),ή με Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, εφόσον:
α) η σύμβαση δωρεάς κυρώνεται με νόμο ή εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και β) το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς.

2. Με την απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1050/2020 (Β 942) ορίστηκαν η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών για την εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής.

3. Η διάταξη της περ. ιστ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. και η σχετική διαδικασία που έχει οριστεί με την Απόφαση Α.1050/2020 καταλαμβάνει τις παραδόσεις στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει ο δωρητής με φορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή με ΝΠΙΔ που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς.

4. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθ. 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 και τα εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ σύμφωνα με το άρθ. 29 παρ. 2 του ν. 590/1977 εμπίπτουν για σκοπούς εφαρμογής της απαλλαγής του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ στους φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 4270/2014 και ως εκ τούτου η κρίσιμη διάταξη της περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., είναι εφαρμοστέα στις δωρεές με δωρεοδόχους εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθ. 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 καθώς και εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά ΝΠΙΔ σύμφωνα με το άρθ. 29 παρ. 2 του ν. 590/1977.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ