Ε.2031/2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της αρ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/9-32011 Α.Υ.Ο. με θέμα «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους» (Β’ 729)

Αθήνα, 22 Απριλίου 2024
Αριθμ. Πρωτ.: Ε.2031/22.04.2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ – ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ.Τριαδάς
Τηλέφωνο: 210 6987504
E-Mail: ddtheka@aade.gr

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της αρ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/9-32011 Α.Υ.Ο. με θέμα «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους» (Β’ 729)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της αρ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/9-3-2011 Α.Υ.Ο. με θέμα «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους» (Β’ 729) (εφεξής «η Α.Υ.Ο.)»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον όρο «αυτοκίνητα οχήματα», όπως αυτός αναφέρεται στην αρ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/9-3-2011 Α.Υ.Ο. και οδηγίες σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 αυτής.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Ξένες διπλωματικές αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής και τα λοιπά μέλη του διπλωματικού προσωπικού αυτής,

β) Ξένες προξενικές αρχές που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας, ο αρχηγός της προξενικής αρχής και οι λοιποί προξενικοί λειτουργοί αυτής, εφόσον είναι κάτοχοι διπλωματικού διαβατηρίου.

γ) αναγνωρισμένοι Διεθνείς οργανισμοί και τα μέλη αυτών μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις Διεθνείς Συμφωνίες για την έδρα τους

δ) αρμόδιες τελωνειακές αρχές

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται α) διευκρινίσεις σχετικά με τον όρο «αυτοκίνητα οχήματα» όπως ο όρος αυτός αναφέρεται στην ανωτέρω αρ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/9.3.2011 Α.Υ.Ο. (Β’ 729) (εφεξής «η Α.Υ.Ο.»), καθώς και β) οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 της ως άνω Α.Υ.Ο..

Ειδικότερα:

1. Στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω Α.Υ.Ο., με την οποία προβλέπονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, οι ανώτατες ποσότητες και η διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές, προξενικές αρχές, καθώς και τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους, και ειδικότερα στον όρο «αυτοκίνητα οχήματα εμπίπτουν και τα δίκυκλα οχήματά τους.

Παράδειγμα: Στην περίπτωση ενός μέλους διπλωματικού προσωπικού ή προξενικού λειτουργού ή αναγνωρισμένου Διεθνούς οργανισμού και του προσωπικού αυτού, η ανώτατη δικαιούμενη ποσότητα καυσίμων των 540 λίτρων δύναται να επιμεριστεί μεταξύ και των δύο οχημάτων (δηλαδή του αυτοκινήτου και του δίκυκλου) σύμφωνα με τις ανάγκες κίνησης του δικαιούχου προσώπου.

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες από την Α.Υ.Ο. ανώτατες ποσότητες καυσίμων που δύνανται να παραλαμβάνουν ανά μήνα τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα παραμένουν αμετάβλητες, ενώ τυχόν υπόλοιπο της ποσότητας αυτής δεν μεταφέρεται σε επόμενο μήνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 αυτής.

2. Κατά την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 της Α.Υ.Ο. χορήγηση και θεώρηση ατομικού βιβλιαρίου (κουπόνια) από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή πραγματοποιείται, ως ακολούθως και συγκεκριμένα χορηγείται:

(α) ξεχωριστό ατομικό βιβλιάριο για το δίκυκλο όχημα που προορίζεται για την υπηρεσιακή χρήση της διπλωματικής, της προξενικής αρχής και του αναγνωρισμένου Διεθνούς Οργανισμού,

(β) ένα ατομικό βιβλιάριο και για τα δύο οχήματα, για τις περιπτώσεις των μελών του διπλωματικού προσωπικού και προξενικών λειτουργών και μελών του προσωπικού του αναγνωρισμένου Διεθνούς Οργανισμού.

3. Στην περίπτωση (α) της παρ. 2 της παρούσας, κατά την οποία το δίκυκλο όχημα προορίζεται για την υπηρεσιακή χρήση της διπλωματικής, της προξενικής αρχής και του αναγνωρισμένου Διεθνούς Οργανισμού, η συμπλήρωση του ξεχωριστού κατά τα ανωτέρω ατομικού βιβλιαρίου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. με την ρητή αναφορά του αριθμού κυκλοφορίας του δίκυκλου οχήματος στο πεδίο, όπου αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος.

Στην περίπτωση (β) της παρ. 2 της παρούσας, κατά την οποία το δικαιούχο πρόσωπο διαθέτει και δίκυκλο όχημα, συμπληρώνονται στο ατομικό βιβλιάριο καυσίμων τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. με την ρητή αναφορά κάθε φορά του αριθμού κυκλοφορίας και του δίκυκλου οχήματος στο πεδίο, όπου αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος.

Για ατομικά βιβλιάρια καυσίμων που έχουν ήδη χορηγηθεί, στα οποία το δικαιούχο πρόσωπο επιθυμεί να συμπεριλάβει το δίκυκλο όχημά του, υποβάλλεται η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω ΑΥΟ αίτηση στο Τελωνείο Αθηνών, το οποίο προβαίνει σε συμπληρωματική εγγραφή του αρ. κυκλοφορίας του δίκυκλου οχήματος επί του ατομικού βιβλιαρίου καυσίμων.

Παρακαλούνται τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ