Ε.2030/2022
Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών του άρθ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2030/23.3.2022

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Η’, Ζ’

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 2104802061
2104802578
2104802692
E-Mail: d.eleg@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών του άρθ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου.»

Σχετ.: Η αριθ. Ε.2015/2022 εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε. 2015/2022 σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου επί περιπτώσεων υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 & 19 του ν.4174/2013 (Α’170), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 397 του ν.4512/2018 (Α5 και Α8).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων, για τις οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμες δηλώσεις μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών του άρθ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, καθορίζεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο σύμφωνα με το εκάστοτε Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιπτώσεις επίσπευσης της εκκαθάρισης των δηλώσεων που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου όταν επίκειται η ολοκλήρωση του ελέγχου.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε.2015/2022, με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμες δηλώσεις μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών του άρθ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου των εν λόγω υποθέσεων καθορίζεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο, βάσει της ετήσιας στοχοθεσίας της σύμφωνα με το εκάστοτε Επιχειρησιακό Σχέδιο και δε συναρτάται αποκλειστικά με την, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για τις εν λόγω υποθέσεις.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ