Ε.2029/2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα άρθρα 88 – 91 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) περί απώλειας νομοθετικών ρυθμίσεων

Αθήνα, 23 Απριλίου 2024
Ε 2029/23.04.2024

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Τηλέφωνα: 210 3635963, 3630573

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ
Τηλέφωνα: 2106987439

Ε 2029/2024

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα άρθρα 88 – 91 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) περί απώλειας νομοθετικών ρυθμίσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απώλεια ρυθμίσεων σύμφωνα με τα άρθρα 88-91 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ν. 5104/2024, Α’ 58).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται για λόγους χρηστής διοίκησης ο όρος απώλειας των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Α2 παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΑΊ07), του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (ΑΊ70), του άρθρου 51 του ν.4305/2014 (Α’237), των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 (Α’32), των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (Α’73), του άρθρου 293 του ν.4738/2020 (Α’207) και των άρθρων 413 του ν. 5036/2023 (Α’ 77) αναφορικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης, όπως διαμορφώθηκε με τα άρθρα 88-91 του ν. 5104/2024.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση/ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών.

Με τις διατάξεις των άρθρων 88-91 του ν. 5104/2024 (Α’58) επέρχονται τροποποιήσεις επί των όρων και προϋποθέσεων απώλειας ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών.

Ειδικότερα:

Στα άρθρα 88-91 του ν. 5104/2024 (Α’58) που αφορούν τους λόγους απώλειας των διατάξεων:

α) της υποπαρ. Α2 παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107),

β) του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),

γ) του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α’237),

δ) των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’32),

ε) των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’73),

στ) του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α’207) και

ζ) των άρθρων 4-13 του ν. 5036/2023 (Α 77)

η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής εφόσον, μεταξύ άλλων, ο οφειλέτης:

i) για τις περ. α, β, δ, ε και στ δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει μέχρι τη 19η Απριλίου 2024, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αυτή

ii) για τις περ. α-ζ δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια των ανωτέρω ρυθμίσεων, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Για λόγους χρηστής διοίκησης και προστασίας της εύλογης εμπιστοσύνης του διοικούμενου απώλεια δεν επέρχεται για εκείνους τους οφειλέτες που θα εξοφλήσουν/τακτοποιήσουν κατά νόμιμο τρόπο τις λοιπές οφειλές τους, των οποίων η προθεσμία καταβολής έχει παρέλθει πριν την 19η.4.2024 (ημερομηνία ισχύος του ν. 5104/2024), εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ