Ε.2028/2022
Συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 Κώδικα ΦΠΑ)

Αθήνα, 22.3.2022
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2028/22-3-2022

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α Φ.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400
E-Mail:deef.a@aade.gr
Url:www.aade.gr

Ε 2028/2022

Θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 Κώδικα ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος εκδίδεται σε συνέχεια των εγκυκλίων Ε.2200/2019 και Ε.2058/2021 σχετικά με την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην εγκύκλιο αναφέρονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (A’ 261), 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις προκειμένου να αποδεικνύουν το δικαίωμα παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να μην υπάρχει η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου εισροών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 και έχουν λάβει παράταση ολοκλήρωσης.

Σε συνέχεια των εγκυκλίων Ε.2200/2019 και Ε.2058/2021 αναφορικά με την υποχρέωση του υποκειμένου προς διακανονισμό του φόρου εισροών επενδυτικού αγαθού που δεν χρησιμοποιήθηκε εντός 5ετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή αυτού, και δεδομένων των νέων παρατάσεων των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (Α’ 261), 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’117) και των στοιχείων που μας γνώρισε το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες:

1α. Με το άρθρο 69 του νόμου 4864/2021 (Α’ 237) «Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’261) και ν. 3908/2011 (Α’8), σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α’117) και την παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)».
β. Με το άρθρο 33 του νόμου 4801/2021 (Α’83) « Παρατείνεται για δύο (2) έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α’117) έως τη δημοσίευση του παρόντος».

2. Με τις νέες ρυθμίσεις έλαβαν οριζόντιες παρατάσεις:
α. Μέχρι την 31-12-2022, τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, με την προϋπόθεση να είχε υλοποιηθεί, μέχρι την 31-03-2017, το εγκεκριμένο κόστος τους σε ποσοστό 50%.
β. Μέχρι την 31-12-2022, τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.
γ. Στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, ο υπολογισμός της παράτασης συναρτάται με την ημερομηνία ολοκλήρωσης που προκύπτει από κάθε εγκριτική πράξη -απόφαση υπαγωγής.

3. Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις προκειμένου να αποδεικνύουν το δικαίωμα παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να μην υπάρχει η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου, είναι τα παρακάτω:
i. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004, ο φορέας της επένδυσης απαιτείται να κατέχει τη σχετική απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του ως άνω νόμου, καθώς και σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα υποδοχής και έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, ότι το επενδυτικό του σχέδιο δικαιούται παράτασης (μέχρι 31-12-2022).
ii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/2011, αρκεί ο φορέας της επένδυσης να κατέχει την σχετική απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στις διατάξεις του ως άνω νόμου.
iii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4399/2016 ο φορέας της επένδυσης απαιτείται να κατέχει τη σχετική απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στις διατάξεις του ως άνω νόμου καθώς και αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο είναι δημοσιευμένη η περίληψη της απόφασης υπαγωγής.

4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Ε.2200/2019.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ