Ε.2024/2023
Οδηγίες για την βεβαίωση και είσπραξη οφειλών από τις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες για επαγγελματικά σκάφη αναψυχής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 και 22 του ν.4926/2022 (Α’ 82)

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2023
Αριθμ. Πρωτ.: Ε 2024/23-03-2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ E’ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ. Μελανίτου Μ. Κουνάβη
Τηλέφωνο:210 6987407
210 6987448
E-Mail:finexcis@aade.gr

Ε 2024/2023

Θέμα: «Οδηγίες για την βεβαίωση και είσπραξη οφειλών από τις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες για επαγγελματικά σκάφη αναψυχής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 και 22 του ν.4926/2022 (Α’ 82)»

Σχετ.: Η αριθμ. Ο ΔΕΕΦΑ 1037381ΕΞ2022/29.04.2022 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 7 και της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4926/2022, σχετικά με τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 7 προβλέπεται ότι ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής όταν δεν εκπληρώνει την υποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, οφείλει και αποδίδει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το Φ.Π.Α. εισαγωγής ή το ΦΠΑ απόκτησής του ως καινούριου από άλλο κ.μ. καθώς και τις αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τα οποία έτυχε απαλλαγής, με βάση την πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΠΕΝ). Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 τα ανωτέρω ισχύουν ομοίως και για τις περιπτώσεις εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του ν. 2743/1999 ή της παρ. 8 άρθρου 15 του ν. 4256/2014.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων, εφαρμόζονται από τις τελωνειακές αρχές, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΠΕΝ) και από τους εμπλεκομένους φορείς.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκύκλιου διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλων διατάξεων», παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 22 του ν. 4926/2022 ειδικότερα, ως ακολούθως:

1. Ως προς το άρθρο 7 «ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»

Με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 7 του ν. 4926/2022 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, όταν ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν εκπληρώνει την υποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης αλλά και σε κάθε περίπτωση εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ο Φ.Π.Α. που του αναλογεί για την εισαγωγή από τρίτη χώρα ή την απόκτησή του ως καινούριου από άλλο κ.μ., αποδίδεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Επιπλέον, οφείλονται και οι αναλογούντες δασμοί, Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ. και φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία έτυχε απαλλαγής καθώς και οι λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις.

Για τον σκοπό της διασφάλισης της βεβαίωσης και είσπραξης των ως άνω οφειλών και σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις εκδίδεται κατά του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΠΕΝ) πράξη στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία παύσης ισχύος της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η εν λόγω πράξη κοινοποιείται στις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τη βεβαίωση και είσπραξη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Ως χρόνος βεβαίωσης, θεωρείται ο χρόνος έκδοσης της πράξης από το αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΝ.

Σε περίπτωση που η εν λόγω πράξη του ΥΠΕΝ δεν κοινοποιηθεί στην αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόμενων επιβαρύνσεων τελωνειακή υπηρεσία, η υπηρεσία στην οποία εκ παραδρομής έχει κοινοποιηθεί οφείλει να αποστείλει την πράξη του ΥΠΕΝ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός εικοσιτεσσάρων ωρών (24) ωρών από την ημερομηνία λήψης της, στο αρμόδιο τελωνείο (το τελωνείο από το οποίο είχε αρχικά χορηγηθεί η απαλλαγή του πλοίου αναψυχής κατά την εισαγωγή / απόκτησή του ως καινούριου από άλλο κ.μ.). Η πρωτότυπη πράξη του ΥΠΕΝ αποστέλλεται στη συνέχεια υπηρεσιακά.

Προκειμένου για την άμεση βεβαίωση και είσπραξη των οφειλών από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στην τήρηση της 24ωρης προθεσμίας κατά την ως άνω ηλεκτρονική διαβίβαση της πράξης του ΥΠΕΝ στο αρμόδιο τελωνείο, λαμβανομένου υπόψη ότι η ημερομηνία έκδοσης της πράξης του ΥΠΕΝ αποτελεί το χρόνο έναρξης παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου. Επισημαίνεται ότι, οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί παραγράφονται μετά την παρέλευση τριετίας (παρ. 5 άρθρο 136 του ν. 4270/2014/Α’ 143) από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης για την παύση ισχύος της επαγγελματικής δραστηριότητας του ΥΠΕΝ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 α του άρθρου 7 του ν. 4926/2022 στην περίπτωση παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας πλοίου αναψυχής, η φορολογητέα αξία για την καταβολή του Φ.Π.Α. διαμορφώνεται με βάση την αρχική τιμή πώλησης στον πρώτο αγοραστή, κατόπιν της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης ή της κατασκευής του, μειούμενη λόγω παλαιότητας βάσει κλίμακας ανά έτος (μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους 20%, δεύτερου έτους 25% κ.λ.π.).

Παραθέτουμε κατωτέρω προς διευκόλυνση, παράδειγμα διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για το Φ.Π.Α. ως ακολούθως:
«Πλοίο αναψυχής κατασκευάστηκε/πωλήθηκε στον πρώτο αγοραστή την 01.07.2009, η εισαγωγή του σκάφους στη χώρα με την υποβολή σχετικής διασάφησης εισαγωγής έγινε 1.8.2019, η ημερομηνία έκδοσης της πράξης του ΥΠΕΝ είναι 28.09.2022 με ημερομηνία παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας την 30.08.2020. Η αξία του πλοίου (αρχική τιμή πώλησης/κατασκευής) μειώνεται σε 80% λόγω συμπλήρωσης του 13ου έτους βάσει του πίνακα απομείωσης. Το αρμόδιο τελωνείο στο οποίο είχε υποβληθεί το παραστατικό εισαγωγής και λαμβάνει την πράξη για την παύση ισχύος της επαγγελματικής δραστηριότητας του ΥΠΕΝ στις 28.09.2022, προβαίνει άμεσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στη βεβαίωση και είσπραξη του οφειλόμενου Φ.Π.Α. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. ΠΟΛ.1141/2015 (ΑΔΑ:6ΔΔΚΗ-1ΨΙ) εγκύκλιο (Ενότητα “Καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων – Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας”).

2. Ως προς την παρ. 4 του άρθρου 22 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Με τις διατάξεις της παρ. 4 περ. α, β και δ του άρθρου 22 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, στην περίπτωση εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του ν. 2743/1999 ή της παρ. 8 άρθρου 15 του ν. 4256/2014, οφείλονται και αποδίδονται στις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους. Για τον σκοπό αυτό, εκδίδεται ομοίως με τα ανωτέρω πράξη του ΥΠΕΝ, η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τη βεβαίωση και είσπραξη των επιβαρύνσεων για τον προσδιορισμό των οποίων (φορολογητέα αξία για την επιβολή του Φ.Π.Α. κ.λ.π.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4926/2022.

Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 7 για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας και των συντελεστών που λαμβάνονται υπόψη για τη βεβαίωση και είσπραξη του ΦΠΑ , εμπίπτουν και οι περιπτώσεις για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι 20.04.2022, έχει εκδοθεί η πράξη παύσης του ΥΠΕΝ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ