Ε.2024/2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54Γ του Ν.4174/2013 (Α’ 170)

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2022
Ε 2024/10-03-2022

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι

Ταχ. Δ/νση :Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 18345 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2104802694,-907,-030
E-Mail : d.eleg@aade.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ -ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε 2024/2022

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54Γ του Ν.4174/2013 (Α’ 170)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54Γ του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 Γ του Κ.Φ.Δ., με το οποίο ορίζονται πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, εφ’ όσον υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση κατ’ εφαρμογή του οριζομένου στο άρθρο 29 του Κ.Φ.Δ. σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

– Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
– Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Γενικές παρατηρήσεις:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 54Γ του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζονται πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, εφόσον υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση κατ’ εφαρμογή του οριζομένου στο άρθρο 29 του Κ.Φ.Δ. σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ. επιβάλλονται, είτε με την τέλεση της παράβασης (π.χ. με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των πληροφοριών, περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ Κ.Φ.Δ), είτε στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών, (ήτοι τα πρόστιμα που αφορούν στις παραβάσεις των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’ και στ ‘της παρ.1 του άρθρου 54Γ Κ.Φ.Δ.)

3. Ως προς τη σώρευση των προστίμων για την ίδια παράβαση, επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Δ., το μεγαλύτερο μεταξύ των προστίμων του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ., κατά περίπτωση.

4. Η προθεσμία για ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης είτε για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων είτε για συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό (περ. δ’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ.) ή προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό, σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας (περ. στ’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ.), ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος, ενώ, σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κ.Φ.Δ.

Β. Πεδίο εφαρμογής – ορισμοί:

5α. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, ως σχετικό νομοθετικό πλαίσιο νοείται το σύνολο των νομοθετημάτων, μέσω των οποίων εφαρμόζεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, ήτοι: Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ)
– Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του Κεφαλαίου Η’ του ν. 4170/2013 (Α’163),
– Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου τρίτου παρ. 1 και 2 του ν. 4428/2016 (Α’ 190),
– Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 1 παρ. 3 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του ν. 4515/2018 (Α’ 18) και του ν. 4516/2018 (Α’ 19), και
– Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 1 παρ. 3 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί και ισχύουν μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό.

Νομοθεσία FATCA
– Του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών, που έχουν κυρωθεί με τον ν. 4493/2017 (Α’ 164) και των διατάξεων εφαρμογής του.

5β. Την ιδιότητα του ελεγχόμενου έχει το Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 της Ενότητας Α’ του Τμήματος VIII του Παραρτήματος Ι του ΚΠΑ, καθώς και στην περ. ιε) της παρ.1 του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του ν.4493/2017 (Α’164), κατά περίπτωση.

5γ. Ως Δηλωτέος Λογαριασμός νοείται ο χρηματοοικονομικός λογαριασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος VIII του Παραρτήματος Ι ΚΠΑ, καθώς και στην περ. κθ) της παρ.1 του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του ν.4493/2017 (Α’164), κατά περίπτωση.

Ειδικότερα:

Γ. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό (περ.α παρ.1 άρθρο 54Γ Κ.Φ.Δ.)

6. Σύμφωνα με την περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ. επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό, ήτοι για κάθε υποβολή πληροφοριών που λαμβάνει χώρα ετησίως από ένα Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό μετά το πέρας της τιθέμενης προθεσμίας για το εν λόγω έτος υποβολής πληροφοριών. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, η εκπρόθεσμη υποβολή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) λογίζεται ως εκπρόθεσμη υποβολή πληροφοριών.

7. Η παράβαση της περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ. αφορά στην εκπρόθεσμη υποβολή των αρχικών δηλώσεων αυτών ανά έτος. Ως εκπρόθεσμη υποβολή πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting) νοείται η υποβολή αυτών μετά το πέρας τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/2013. Ως αρχικές δηλώσεις νοούνται:
α) οι δηλώσεις (με την ένδειξη αρχική δήλωση) πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting) που υποβάλλονται εξαρχής μετά το πέρας τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους,
και
β) οι δηλώσεις (με την ένδειξη αρχική δήλωση) με τις οποίες προστίθενται Δηλωτέοι Λογαριασμοί μετά το πέρας του τριμήνου από τη λήξη προθεσμίας υποβολής τους.

8. Οι περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής πληροφοριών που τροποποιούν ή διαγράφουν μερικώς ή συνολικώς τους αρχικώς υποβληθέντες εντός προθεσμίας Δηλωτέους Λογαριασμούς δεν εμπίπτουν στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ., καθώς αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των λοιπών περιπτώσεων παράβασης του ίδιου άρθρου.

Δ. Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ):

9. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting), ορίζεται η 30η Ιουνίου εκάστου έτους, σύμφωνα με τις περ. α’ και β’ της παρ.1 του άρθρου 2 της αρ. ΠΟΛ.1130/2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 3087).

10. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής πληροφοριών κατά τα έτη 2017, 2018 και 2020 έχουν ως ακολούθως:

10α.-Καταληκτική προθεσμία υποβολής πληροφοριών κατά το έτος 2017:
25/9/2017, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ.α’ της παρ.1 του άρθρου 2 της αρ. ΠΟΛ.1130/2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 3087), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΠΟΛ.1140/2017 όμοια Απόφαση (Β’ 3254).

10β.-Καταληκτική προθεσμία υποβολής πληροφοριών/μηδενικών αναφορών (nil reporting) κατά το έτος 2018:
15/6/2018, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 της αρ. ΠΟΛ.1130/2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΠΟΛ.1102/2018 όμοια Απόφαση (Β’ 1986).
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση υποβολής μηδενικών αναφορών (nil reporting) εφαρμόζεται από το έτος υποβολής 2018 και εξής, δυνάμει της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της αρ. ΠΟΛ.1130/2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΠΟΛ.1102/2018, Β’ 1986 όμοια Απόφαση). Για την υποβολή των μηδενικών αναφορών ισχύει η ίδια προθεσμία με την υποβολή πληροφοριών.

10γ.Καταληκτική προθεσμία υποβολής πληροφοριών/μηδενικών αναφορών (nil reporting) για το έτος 2020:
18/9/2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α. 1155/2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 2557).

Ε. Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με τη FATCA:

11. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting), ορίζεται η 31η Μαΐου εκάστου έτους, σύμφωνα με την περ. α’ παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 και την παρ. 2 του άρθρου 2 της αρ. ΠΟΛ.1094/2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 1891).

12. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting), σχετικά με το έτος 2019, ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020, δυνάμει της αρ. Α. 1109/2020 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 1851).

13. Σημειώνεται ότι, κατά το πρώτο έτος υποβολής πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting), έλαβε χώρα η σωρευτική υποβολή αυτών αναφορικά με τα έτη 2014-2017, δυνάμει του ίδιου ως άνω άρθρου της αρ. ΠΟΛ.1094/2018 Απόφασης. Επομένως, η υποβολή πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting) μέχρι την 31η Μαίου 2018 αναφορικά με τα έτη 2014-2017 δεν θα λογίζεται ως εκπρόθεσμη.

Στ. Διαδικασία προσδιορισμού της εκπρόθεσμης υποβολής πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting)

14. Για περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό ή μηδενικών αναφορών (nil reporting), θα αποστέλλονται, από τη Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ. προς την αρμόδια για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου του Δηλούντος Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ελεγκτική υπηρεσία, συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα ακόλουθα στοιχεία:
– Έτος, επωνυμία (όπως αυτή έχει δηλωθεί από τα ΧΙ κατά την υποβολή των αναφορών) και ΑΦΜ /G.I.I.N του Δηλούντος Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, Ημ/νία Λήξης Υποβολής, Ημ/νία Υποβολής, Είδος Υποβολής, Πλήθος Λογαριασμών, Δ.Ο.Υ Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (όπως αυτή εμφανίζεται στο Μητρώο Επιχειρήσεων).

15. Από το έτος υποβολής 2022 και εξής, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται σε ετήσια βάση έως το τέλος Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting). Για τα προηγούμενα έτη υποβολής ισχύουν τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:
α) για τις υποβολές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ):
– για το έτος υποβολής 2017 η συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλεται έως 15 Μαρτίου 2022,
– για τα έτη υποβολής 2018-2021 οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2022.
β) για τις υποβολές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας FATCA οι συγκεντρωτικές καταστάσεις για τα έτη υποβολής 2018-2021 υποβάλλονται έως το τέλος Μαρτίου 2023.

16. Στην περίπτωση όπου κατά το έτος υποβολής πληροφοριών προσδιορίζονται ως νέες Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος VIII του Παραρτήματος Ι του άρθρου τρίτου του ν. 4428/2016, δικαιοδοσίες προς τις οποίες η Ελλάδα δύναται να αποστείλει πληροφορίες για φορολογικά έτη που προηγούνται του ακριβώς προηγούμενου φορολογικού έτους, η υποβολή πληροφοριών για Δηλωτέους Λογαριασμούς προς αυτές τις νέες Δηλωτέες Δικαιοδοσίες δε θα λογίζεται ως εκπρόθεσμη. Οι Δηλωτέες
Δικαιοδοσίες προσδιορίζονται στην αρ. ΠΟΛ.1137/2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 3293), όπως εκάστοτε ισχύει σε σχέση με το έτος υποβολής πληροφοριών.

17. Στην περίπτωση όπου η τιθέμενη προθεσμία για την υποβολή πληροφοριών συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό, δυνάμει του άρθρου 7 του Κ.Φ.Δ., (π.χ. κατά την υποβολή πληροφοριών το 2019, η προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2019 (ημέρα Κυριακή) παρατάθηκε έως την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019).

18. Εκπρόθεσμες υποβολές πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting) που οφείλονται σε αποδεδειγμένη τεχνική αδυναμία των πληροφοριακών συστημάτων της Φορολογικής Διοίκησης δε συνιστούν παράβαση των υπόχρεων Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Η τεχνική αδυναμία αποδεικνύεται: α) με σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για τη μη διαθεσιμότητα του συστήματος είτε β) με σχετική αλληλογραφία του Ιδρύματος με την ΑΑΔΕ στην οποία η ΑΑΔΕ αποδέχεται την ύπαρξη τεχνικού προβλήματος υπαιτιότητας ΑΑΔΕ που δεν επιτρέπει στο Ίδρυμα την ολοκλήρωση της υποβολής.

19. Με βάση τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, η ως άνω αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία θα επιβάλλει στο υπόχρεο για την υποβολή Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ.2 του άρθρου 54Γ για κάθε λογαριασμό που δηλώθηκε εκπρόθεσμα, ή για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή μηδενικής αναφοράς (nil reporting). Το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικής αναφοράς (nil reporting) επιβάλλεται για υποβολές που λαμβάνουν χώρα μετά τις 15/6/2018.

Ζ. Πρόστιμο μη υποβολής πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό (περ.β παρ.1 άρθρο 54Γ ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)).

20. Σύμφωνα με την περ.β’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ. επιβάλλεται πρόστιμο για μη υποβολή πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό.

Η μη υποβολή πληροφοριών για τις περιπτώσεις που το Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είχε υποχρέωση υποβολής αυτών, διαπιστώνεται μόνο κατόπιν ελέγχου συμμόρφωσης με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών που απορρέουν από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο όπως προσδιορίζεται στην ενότητα Β της παρούσας και τις κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεών του κανονιστικές πράξεις.

21. Κατόπιν της διαπίστωσης του πλήθους των Δηλωτέων Λογαριασμών για τους οποίους δεν υποβλήθηκαν πληροφορίες επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ ανά λογαριασμό, σύμφωνα με την περ.β’ της παρ.2 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ.
Στις περιπτώσεις μη υποβολής πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό περιλαμβάνεται και η μη υποβολή μηδενικής αναφοράς (nilreporting) της περ.β της παρ.1 του άρθρου 2 της αρ. ΠΟΛ.1130/2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1102/2018, (Β’ 1986) όμοια Απόφαση), για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Η. Πρόστιμο υποβολής ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό (περ.γ παρ.1 άρθρο 54Γ ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)).

22. Σύμφωνα με την περ.γ’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ. επιβάλλεται πρόστιμο για την υποβολή ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό.

23. Ελλιπής ή ανακριβής, για το σκοπό της επιβολής του εν λόγω προστίμου, χαρακτηρίζεται η πληροφορία που αφορά σε στοιχείο του Δηλωτέου Λογαριασμού, η οποία, αν και υπήρχε (ή θα έπρεπε να υπάρχει) στη διάθεση του Δηλούντος Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής των πληροφοριών, δεν υπεβλήθη ολοκληρωμένα/στο σύνολό της/ υπεβλήθη μερικώς ή υπεβλήθη ανακριβώς.

24. Το πρόστιμο για την παράβαση της περ.γ’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ. επιβάλλεται με τη διαπίστωση της παράβασης στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών στο πλαίσιο των οριζομένων στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο όπως προσδιορίζεται στην ενότητα Β της παρούσας και εξειδικεύεται από τις κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεών του κανονιστικές πράξεις.

25. Κατόπιν της διαπίστωσης του πλήθους των Δηλωτέων Λογαριασμών για τους οποίους υποβλήθηκαν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ ανά λογαριασμό, σύμφωνα με την περ.β’ της παρ.2 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ.

Θ. Πρόστιμο μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης είτε για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων είτε για συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό εντός προθεσμίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Κ.Φ.Δ. (περ.δ παρ.1 άρθρο 54Γ ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)).

26. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων είτε για συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό, εντός της οριζόμενης στο άρθρο 15 του Κ.Φ.Δ. προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια (1.000) ευρώ για κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό, σύμφωνα με την περ.γ’ της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ.

Ι. Πρόστιμο μη συνεργασίας κατά τη διάρκεια ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας (περ.ε’ παρ.1 άρθρο 54Γ ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)).

27. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας το Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα αρνείται να συνεργαστεί, π.χ. παρεμποδίζοντας τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο με θετικές ενέργειες (χρησιμοποίηση βίας ή απειλών), παρέχοντας εκ προθέσεως λανθασμένες πληροφορίες ή παραποιώντας αυτές κλπ., επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ.2 του άρθρου 54Γ του ν.4174/2013.

28. Επισημαίνεται ότι δεν θεωρείται άρνηση συνεργασίας η μη ανταπόκριση σε αίτημα για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, διότι τα περιστατικά αυτά εμπίπτουν στην ειδικότερη ρύθμιση της περ. δ’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του ν.4174/2013.

ΙΑ. Πρόστιμο μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας εντός προθεσμίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4174/2013 (περ.στ’ παρ.1 άρθρο 54Γ ν.4174/2013(Κ.Φ.Δ.)).

29. Για παραβάσεις που αφορούν τη συστηματική ή συστημική μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας εντός της οριζόμενης στο άρθρο 15 του Κ.Φ.Δ. προθεσμίας, επιβάλλεται στο Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 54Γ, ήτοι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε παράβαση.

ΙΒ. Περιπτώσεις μη επιβολής ή επιβολής μειωμένων προστίμων του άρθρου 54Γ (παρ.2 άρθρο 54Γ ν.4174/2013(Κ.Φ.Δ.)).

30. Τα πρόστιμα που αφορούν στις παραβάσεις των περ. α’, β και γ’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του ν.4174/2013 δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εκουσίως και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, που αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των πληροφοριών αυτών, διορθώσουν ή συμπληρώσουν τις πληροφορίες για κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό καθώς η σχετική παράβαση θεωρείται ως μη διαπραχθείσα.

31. Τα πρόστιμα που αφορούν στις παραβάσεις των περ. α’, β’ και γ’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του ν.4174/2013 επιβάλλονται στο μισό, στις περιπτώσεις που τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, κατόπιν ελέγχου ή κατόπιν γνωστοποίησης της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, διορθώσουν ή συμπληρώσουν τις πληροφορίες για κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό εντός της οριζόμενης στο άρθρου 15 του Κ.Φ.Δ.. προθεσμίας, και εφόσον η παράβαση αφορά στα έτη 2017 και 2018.

ΙΓ. Επανάληψη της ίδιας παράβασης σε σχέση με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας, για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (παρ. 3 άρθρο 54Γ ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)).

32. Στην περίπτωση που, εντός πενταετίας από την έκδοση αρχικής πράξης επιβολής προστίμου για κάθε παράβαση της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ., διαπιστωθεί η εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης, επιβάλλεται το διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου και σε περίπτωση διάπραξης εκ νέου της ίδιας παράβασης, επιβάλλεται το τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου, ανεξαρτήτως της εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, ήτοι αν πρόκειται για παραβάσεις που αφορούν στα έτη 2017 και 2018 (παρ.3 άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ.).
Περαιτέρω, ως προς την παράβαση της περ. στ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ., που αφορά στη μη συμμόρφωση με το σύνολο των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, αυτή εξετάζεται ως ενιαίο σύνολο και νοείται επανάληψη παράβασης εφόσον διαπιστώνεται εκ νέου μη συμμόρφωση σε διαφορετικό έλεγχο.

ΙΔ. Τρόπος επιβολής των προστίμων του άρθρου 54Γ του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

33. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων που αφορούν στις παραβάσεις των περ. β’, γ’ , δ’, ε’ και στ’ της παρ.1 του άρθρου 54Γ του ν.4174/2013, συντάσσεται Σημείωμα Διαπιστώσεων, που επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση με τα αποτελέσματα του ελέγχου και εκδίδεται Προσωρινός Προσδιορισμός Πρόστιμου, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 1 συνημμένο.
Το Σημείωμα Διαπιστώσεων και ο Προσωρινός Προσδιορισμός Προστίμου κοινοποιούνται στο Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, το οποίο καλείται να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν.4174/2013, εντός (20) είκοσι ημερών από την κοινοποίηση του Σημειώματος Διαπιστώσεων.
Η οριστική πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 και της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013.

34. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι διαδικαστικές παραβάσεις της περ. α’της παρ. 1 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/2013. Στις περιπτώσεις αυτές, οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου εκδίδονται άμα τη διαπιστώσει της παράβασης.

35. Αρμόδιος Προϊστάμενος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων που αφορούν στις παραβάσεις των περ. β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/2013 είναι ο Προϊστάμενος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων που έχει την αρμοδιότητα για την διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών στο πλαίσιο τήρησης των οριζομένων στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο όπως προσδιορίζεται στην ενότητα Β της παρούσας και εξειδικεύεται από τις κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεών του κανονιστικές πράξεις.

36. Αρμόδιος Προϊστάμενος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων που αφορούν στις διαδικαστικές παραβάσεις της περ. α’της παρ.1 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/2013 είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου του Δηλούντος Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ελεγκτικής υπηρεσίας.

37. Υπόδειγμα του τύπου και του περιεχομένου της πράξης επιβολής των προστίμων των περ. β’ γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/2013 περιλαμβάνεται στο υπό στοιχείο 2 συνημμένο, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα κατά περίπτωση.

38. Υπόδειγμα του τύπου και του περιεχομένου της πράξης επιβολής των προστίμων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/2013 περιλαμβάνεται στο υπό στοιχείο 3 συνημμένο, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα κατά περίπτωση.

39. Κατά της πράξης επιβολής των προστίμων της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/2013 το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δύναται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν.4174/2013.

40. Τα πρόστιμα του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ. καταχωρούνται στον Α.Λ.Ε. 15.60.98.90.01 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

→ Υπόδειγμα πράξης προσωρινού προσδιορισμού προστίμου των περ. β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/ 2013

→ Υπόδειγμα πράξης επιβολής προστίμου των περ. β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/ 2013

→ Υπόδειγμα πράξης επιβολής προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/ 2013

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ