Ε.2023/2022
Παροχή διευκρινίσεων για τη φορολογική μεταχείριση κρασιών μικρών οινοπαραγωγών

Αθήνα, 02-03-2022
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2023/02-03-2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
Τμήμα Β’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:Αθήνα, 10184
Πληροφορίες:Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο:210-6987413
E-Mail:finexcis@aade.gr
Url:www.aade.gr

Ε 2023/2022

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για τη φορολογική μεταχείριση κρασιών μικρών οινοπαραγωγών.

Σχετ. : Οι υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 1191856 ΕΞ 2018/21-12-2018 και Ε.2041/2019 εγκύκλιοι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για τη φορολογική αντιμετώπιση των προϊόντων του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 (Α’265) (κρασί) των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ιδίου νόμου, των οποίων η είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επεβλήθη με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4346/2015 (Α’152) εκκρεμεί.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρέχονται διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση κρασιών μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ν.2960/2001 (Α’265), για τα οποία δεν έχει εισπραχθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επεβλήθη με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4346/2015 (Α’152).

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εν λόγω εγκύκλιος αφορά τους μικρούς οινοπαραγωγούς, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 2960/2001 (Α’265), των οποίων η είσπραξη του επιβληθέντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του 4346/2015 ( Α’152) ειδικού φόρου κατανάλωσης για το κρασί παραγωγής τους εκκρεμεί, καθώς και τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των προϊόντων του άρθρου 90 (κρασί) του ν.2960/2001 (Α’265), κατόπιν της κατάργησης του θετικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα εν λόγω προϊόντα και την παύση ισχύος των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4346/2015 (Α’152) και του άρθρου 61 του ν.4370/2016 (Α’37) κατά το μέρος που αφορούν τα προϊόντα αυτά με τις διατάξεις των άρθρων 92 και 93 του ν. 4583/2018, αντίστοιχα και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων σχετικά με την είσπραξη Ε.Φ.Κ. κρασιού παραγωγής μικρού οινοπαραγωγού του άρθρου 71 του ν.2960/2001 (Α’265) των αμπελοοινικών περιόδων 2016-2017 και 2017-2018 που τέθηκε σε ανάλωση έως τις 31.12.2018, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Με την υπ’αριθ. 1734/2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ) κρίθηκε ότι, οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του ν. 2960/2001, οι οποίοι παράγουν κατά μέσο όρο κάτω από 1000 HL ετησίως, θεωρείται ότι λειτουργούν σε καθεστώς αναστολής, απαλλασσόμενοι, ωστόσο, από την υποχρέωση σύστασης φορολογικής αποθήκης και έκδοσης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την Ε.2041/2019 εγκύκλιο, σε συμμόρφωση με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, οι εν λόγω παραγωγοί είχαν υποχρέωση να υποβάλουν Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, άμεσα και όχι πέραν της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Απριλίου του 2019, για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογούσε στις ποσότητες προϊόντων (κρασιών), τα οποία παρήχθησαν κατά την αμπελοοινική περίοδο (2018-2019) και τα οποία είχαν πωληθεί μέχρι και την 31η-12-2018.

2. Δεδομένου ότι, υφίστανται περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί η είσπραξη του ΕΦΚ κρασιών μικρών οινοπαραγωγών και προηγούμενων της αναφερόμενης στην εν λόγω εγκύκλιο αμπελοοινικών περιόδων (κατά τις οποίες εφαρμόζονταν θετικός συντελεστής ΕΦΚ στο προϊόν αυτό) και προκειμένου για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση τους από τις τελωνειακές αρχές, διευκρινίζεται, ότι και στις περιπτώσεις αυτές ο εν λόγω φόρος θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο για τις πωληθείσες (χονδρική και λιανική) μέχρι την 31-12-2018 ποσότητες των προϊόντων αυτών.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ