Ε.2022/2022
Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 165/2021 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το εάν οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (Α’ 167) καταλαμβάνουν το εισόδημα που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα από τόκους ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4548/2018 (Α 104)

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2022/25-02-2022

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375312
E-mail: deaf.b@aade.gr
url : www.aade.gr

Ε 2022/2022

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 165/2021 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το εάν οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (Α’ 167) καταλαμβάνουν το εισόδημα που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα από τόκους ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4548/2018 (Α 104).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 165/2021 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η κοινοποιούμενη με την εγκύκλιο γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) καταλαμβάνουν το εισόδημα που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα από τόκους ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4548/2018.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κοινοποιούμενη με την εγκύκλιο γνωμοδότηση αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ανώνυμες εταιρείες που εκδίδουν ομολογιακά δάνεια.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 165/2021 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β’ Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία το ΝΣΚ γνωμοδότησε ομόφωνα ότι η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 64 του ΚΦΕ δεν καταλαμβάνει τα εισοδήματα που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα από τόκους ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4548/2018.

Καθώς τα όσα έγιναν δεκτά με την ως άνω γνωμοδότηση δεν θέτουν σε αμφιβολία τη θέση της υπηρεσίας στην ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013, η ΠΟΛ.1042/2015 εξακολουθεί να ισχύει.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ