Ε.2018/2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/745 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΛΗΨΗ ΑΔΑ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2018/6.3.2024

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Πολυτσάκης
Τηλέφωνο: 210 6987443, 495
E-Mail: dtd@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/745 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.

ΣΧΕΤ: Τα με αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1016528 ΕΞ 2022/4 -3-2022, ΔΤΔ Γ 1018055 ΕΞ 2022/0403-2022, ΔΤΔ Γ 1021328 ΕΞ 2022/10-03-2022, ΔΤΔ Γ 1024853 ΕΞ 2022/18-03- 2022, ΔΤΔ Γ 1032575ΕΞ2022/14-4-2022 , ΔΤΔ Γ 1053068 ΕΞ 2022/09-06-2022, ΔΤΔ Γ 1069134 ΕΞ 2022/29-07-2022, ΔΤΔ Γ1108545 ΕΞ 2022/24-10-22, ΔΤΔ Γ 1093117 ΕΞ 2023, ΔΤΔ Γ 1034433 ΕΞ 2023, ΔΔΘΕΚΑ Α 1108781 ΕΞ 2022/26-10- 2022, ΔΤΔ Γ 1008259 ΕΞ 2023/171-23, ΔΤΔ Γ 1034433 ΕΞ 2023/10-3-2023, ΔΤΔ Γ 1093117 ΕΞ 2023/18-7-2023 και ΔΤΔ 1007263 ΕΞ 2024/15.1.2024 έγγραφά μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 745/2024 του Συμβουλίου σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν, λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα κοινοποιούνται τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν, λόγω ενεργειών της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και παρέχονται σχετικές οδηγίες. Ειδικότερα, η παρούσα αφορά σε μέτρα απαγορεύσεων – περιορισμών, κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων. Επισημαίνεται ότι τα μέτρα εισαγωγών και εξαγωγών είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα ΤΑΡ^ και συνδεδεμένα με τους κωδικούς εμπορευμάτων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου και επιβολής των απαγορεύσεων-περιορισμών, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών και στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές αρχές.

I. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωστοποιούμε τον εν θέματι Κανονισμό (στο εξής Κανονισμός), σύμφωνα με τον οποίο τροποποιείται ο Καν (ΕΕ) αριθμ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα, λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, ως προς τα ακόλουθα:

Α. Προστίθεται παρ. 3αγ. στο άρθρο 3ια, ως εξής:

«3αγ. Όσον αφορά τα αγαθά τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 και 8504 90, οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν για την εκτέλεση έως τις 25 Μαΐου 2024 συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2024 ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.»

Β. Τα παραρτήματα IV, VII μέρος Β, XXIII, XXXVI του Καν (ΕΕ) 833/2014 τροποποιούνται από τα παραρτήματα Ι, II, III και IV αντίστοιχα, του κοινοποιούμενου Κανονισμού.

II. Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον εν θέματι Κανονισμό έχουν ενσωματωθεί στο υποσύστημα TARIC και εφαρμόζονται με τα πιστοποιητικά που συμπληρώνονται στη θέση 44-1 της διασάφησης με τους κάτωθι κωδικούς:

Κατά την εξαγωγή

Y896: Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 3ια παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται (βλ. συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 3ια παράγραφος 3αγ).

III. Τέλος, εξαιτίας των πολλαπλών τροποποιήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 833/2014, συστήνεται η χρήση του ενοποιημένου κείμενου του εν λόγω κανονισμού, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί, μέσω του συνδέσμου: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0833&qid=1704439154446 επιλέγοντας την «τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση».

IV. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα, κατά τη διενέργεια των ελέγχων, στα προς εισαγωγή και εξαγωγή εμπορεύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν θέματι Κανονισμού. Σημειώνεται ότι στο ελληνικό κείμενο του κοινοποιούμενο κανονισμού εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί ο κωδικός 8504 90 στην παρ. 3αγ του άρθρου 3ια σε αντίθεση με το πρωτότυπο (αγγλικό) κείμενο.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ