Ε.2015/2024
Έναρξη ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων των συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών – Εκροών της ΑΑΔΕ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2015/21-02-2024

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΔΑ

Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84
Πληροφορίες:Α.Μουζακίτου
Τηλέφωνο:210 6987423
Ε-mail:finexcis@aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :101 84
Πληροφορίες :Δ.Τσετσέκου
Τηλέφωνο :210 6987509
Ε-mail:ddtheka@aade.gr

Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση :Πειραιώς 72
Ταχ. Κωδ. : 18346
Πληροφορίες :Σ. Ρεπούσης
Τηλέφωνο :213 1356361
Ε-mail:date.4@aade.gr

2. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Η’

Ταχ. Δ/νση :Πειραιώς 72
Ταχ. Κωδ. :18346
Πληροφορίες :Μ. Σύλλα
Τηλέφωνο :213 1356752
Ε-mail:efkicisnet@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2015/2024

ΘΕΜΑ: Έναρξη ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων των συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών – Εκροών της ΑΑΔΕ

ΣΧΕΤ: Η υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’4904, Β’5000)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών σχετικά με την έναρξη της ηλεκτρονικής αποστολής των δεδομένων που παράγονται από τα εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης εισροών – εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζονται:
Η ημερομηνία ανακοίνωσης διαθεσιμότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) παραλαβής δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της ΑΑΔΕ για την έναρξη της ηλεκτρονικής αποστολής των δεδομένων των συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης.
Οι οδηγίες προς τους οικονομικούς φορείς για την παραλαβή των απαραίτητων κλειδιών εγγραφής (subscription keys) για τη διαβίβαση δεδομένων προς το Π.Σ. μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (web services).
Οι οδηγίες προς τους οικονομικούς φορείς για την επικαιροποίηση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή του μητρώου δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής αφορά:
α. τους διαχειριστές εγκαταστάσεων φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
β. τους εγκαταστάτες των συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης,
γ. τους φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών και τους αποθηκευτές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης,
δ. τις αρμόδιες τελωνειακές Αρχές ελέγχου των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων και των αρμόδιων τελωνειακών αρχών αναφορικά με την έναρξη της ηλεκτρονικής αποστολής των
δεδομένων που παράγονται από τα εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης εισροών – εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η παροχή σχετικών οδηγιών για την παραλαβή των κλειδιών εγγραφής (subscription keys) που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαβίβαση δεδομένων.

Με την υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό» καθορίζονται οι προδιαγραφές των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών τα οποία εγκαθίστανται στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 και της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265).

Με την παρ. 2 του άρθρου 14 της ως άνω κ.υ.α. προβλέπεται ότι για τις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων, ξεκινά περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας έξι (6) μηνών, από την ως άνω ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας, κατά την οποία αποστέλλονται τα δεδομένα του άρθρου 10. Με τη λήξη της ως άνω δοκιμαστικής λειτουργίας, άρχεται η παραγωγική λειτουργία της αποστολής δεδομένων από τα συστήματα αυτά.

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) παραλαβής δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της ΑΑΔΕ θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 21/03/2024 με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές (XSDs) που έχουν δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://www.aade.gr/mitroo-dexamenon στην Ενότητα «Τεχνικές Προδιαγραφές». Στην ίδια σελίδα είναι διαθέσιμη η διεύθυνση του παραγωγικού συστήματος.

Προκειμένου να είναι εφικτή η διαβίβαση των δεδομένων ανά εγκατάσταση φορολογικής αποθήκης /αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης θα πρέπει ο διαχειριστής της να παραλάβει από την ΑΑΔΕ ένα κλειδί εγγραφής (subscription key) με το οποίο ταυτοποιείται η κάθε εγκατάσταση.

Για το σκοπό αυτό οι υπόχρεοι διαχειριστές θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Επικοινωνίας της ψηφιακής πύλης myAADE ένα κρυπτογραφημένο αρχείο με τα κλειδιά όλων των εγγεγραμμένων εγκαταστάσεων στο μητρώο δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης τις οποίες διαχειρίζονται. Για τον κωδικό ξεκλειδώματος του ως άνω αρχείου οι υπόχρεοι θα λάβουν διακριτό ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό (θυρίδα) τους στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην ενότητα Μητρώο & Επικοινωνία – Τα Μηνύματά μου, μαζί με περαιτέρω οδηγίες. Τα «κλειδιά εγγραφής» θα πρέπει να παραδοθούν στους εγκαταστάτες των τοπικών συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1230/2021 κ.υ.α., προκειμένου αυτοί να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να ξεκινήσει η ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων.

Σημειώνεται ότι για να είναι εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή των δεδομένων του άρθρου 10 της ως άνω κ.υ.α., θα πρέπει όλες οι εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης να έχουν απογραφεί στο «Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπ’ αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1064574 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: Ψ28Ι46ΜΠ3Ζ-ΝΤΝ) και ΔΕΦΚΦΑ1154810 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: ΩΑΝ746ΜΠ3Ζ- ΖΚΖ) Εγκυκλίους Διοικητή ΑΑΔΕ και να έχουν λάβει από την σχετική εφαρμογή, αριθμό μητρώου για την εγκατάσταση, τις δεξαμενές της και τους μετρητές εκροής αυτής.

Συνεπώς, σε περίπτωση που μια εγκατάσταση φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, οι δεξαμενές και οι μετρητές εκροής δεν έχουν λάβει αριθμό μητρώου στη σχετική εφαρμογή του «Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων», ο διαχειριστής της εγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρώσει τις σχετικές ενέργειες για την απογραφή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11/03/2024.

Επιπλέον και οι λοιποί υπόχρεοι για την απογραφή των στοιχείων τους στο «Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων» (εγκαταστάτες συστημάτων εισροών εκροών, φορείς ογκομέτρησης και αποθηκευτές), θα πρέπει να απογράψουν/επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11/03/2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Πέμπτη 21/03/2024, οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης θα πρέπει να ξεκινήσουν να αποστέλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα παραγόμενα, από την ως άνω ημερομηνία, δεδομένα του άρθρου 10 της ως άνω σχετικής κ.υ.α. Τα δεδομένα που είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένα στα τοπικά συστήματα παρακολούθησης εισροών εκροών, παραμένουν διαθέσιμα για σκοπούς ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 7 της ως άνω σχετικής κ.υ.α.

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι υπόχρεοι διαχειριστές καθώς και οι εγκαταστάτες συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών, μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου date.4@aade.gr.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ