Ε.2013/2024
Κοινοποίηση Σύστασης αριθ. 1/2023 της Μεικτής Επιτροπής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής της 7ης Δεκεμβρίου 2023 για τη χρήση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που εκδίδονται ψηφιακά

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024
Αριθ. Πρωτ: Ε 2013/21-02-2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 6987541
E-Mail:e.karavana@aade.gr, ddtheka-b@aade.gr
Url:www.aade.gr

Ε 2013/2024

Θέμα: «Κοινοποίηση Σύστασης αριθ. 1/2023 της Μεικτής Επιτροπής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής της 7ης Δεκεμβρίου 2023 για τη χρήση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που εκδίδονται ψηφιακά»

Σχετ.: 1) Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών).
2) Η αριθ. Ε.2053/2020 Εγκύκλιος (Παροχή οδηγιών αναφορικά με την υποβολή και την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής και ελεύθερης κυκλοφορίας στο πλαίσιο Προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19).
3) Η αριθ. Ε.2057/2020 Εγκύκλιος (Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την αποδοχή πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR.1 ή EUR-MED στο πλαίσιο των προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19).
4) Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1054441 ΕΞ 2021/28-06-2021 (Κοινοποίηση Απόφασης 1/2021 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. *Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής και της θέσπισης τροποποιημένου συνόλου κανόνων οι οποίοι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής (μέσω της τροποποίησης /αντικατάστασης των πρωτοκόλλων καταγωγής) αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση, εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησης της περιφερειακής σύμβασης).
5) Η αριθ. Ε.2174/2021 (Κοινοποίηση Αποφάσεων σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των πρωτοκόλλων των συμφωνιών της ΕΕ και των αντίστοιχων συμβαλλόμενων μερών, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας με σκοπό την θέσπιση τροποποιημένου συνόλου κανόνων (μεταβατικοί κανόνες) οι οποίοι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση, εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησης της περιφερειακής σύμβασης).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην ενημέρωση σχετικά με τη Σύσταση από τη Μεικτή Επιτροπή της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ως προς την αποδοχή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας που εκδίδονται ψηφιακά όταν υποβάλλονται κατά την εισαγωγή.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι πληροφορίες που δίδονται με την εγκύκλιο, αφορούν τα συμβαλλόμενα μέρη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής και ειδικότερα την αξιοποίηση των ορθών πρακτικών που εισήχθησαν στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων (τα οποία θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19), μέσω της κοινοποιούμενης αριθ. 1/2023 Σύστασης της Μεικτής Επιτροπής ως προς την αποδοχή κατά την εισαγωγή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας που εκδίδονται ψηφιακά. Η εν λόγω Σύσταση καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την αποδοχή κατά την εισαγωγή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας που εκδίδονται ψηφιακά, καθώς και την απόφαση αναστολής από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος της αποδοχής ψηφιακά εκδοθέντων πιστοποιητικών κυκλοφορίας και τη διαδικασία κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης αναστολής.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στις τελωνειακές αρχές και σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα στα πλαίσια της εφαρμογής προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων που καλύπτονται από την περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής.

– Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την εν θέματι Σύσταση της Μεικτής Επιτροπής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής της 7ης Δεκεμβρίου 2023, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L/15.01.2024) σχετικά με την αποδοχή κατά την εισαγωγή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που εκδίδονται ψηφιακά.

Ειδικότερα επι της κοινοποιούμενης Σύστασης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις αρχές του 2020, τα συμβαλλόμενα μέρη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής1 [ανωτέρω σχετικό (1)] ενημερώθηκαν από την Επιτροπή για την αδυναμία που αντιμετώπισε η πλειονότητα των εταίρων ελεύθερων συναλλαγών να παράσχουν πιστοποιητικά κυκλοφορίας για τους σκοπούς της προτιμησιακής καταγωγής υπό τη δέουσα μορφή (δηλαδή χειρόγραφη υπογραφή, με σφραγίδα μελάνης ή σε κατάλληλη έντυπη μορφή), διότι, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, οι επαφές μεταξύ των τελωνειακών αρχών των συμβαλλόμενων μερών και των οικονομικών φορέων είχαν ανασταλεί σε ορισμένα συμβαλλόμενα μέρη.

1EE L54 της 26.02.2013, σελ.4

Η συντριπτική πλειονότητα των συμβαλλόμενων μερών έκρινε σκόπιμο να θεσπιστούν έκτακτα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή ροή του Προτιμησιακού εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Ανακοίνωσή της, συνέστησε τη λήψη έκτακτων μέτρων σχετικά με την έκδοση και αποδοχή πιστοποιητικών κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κρίσης που είχε δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού [ανωτέρω σχετική (2)]. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ορισμένα συμβαλλόμενα μέρη ανέπτυξαν ή προσάρμοσαν υφιστάμενα ψηφιακά συστήματα έκδοσης πιστοποιητικών με ψηφιακά μέσα για να εξισορροπήσουν την ανάγκη ευελιξίας με την ανάγκη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σχετικά με τον μορφότυπο των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που περιγράφονται στο προσάρτημα I της σύμβασης, ιδίως στο άρθρο 16 παράγραφος 2, και στα παραρτήματα ΜΙα και ΝΙβ του εν λόγω προσαρτήματος. Οι τελωνειακές αρχές των συμβαλλόμενων μερών κλήθηκαν να αποδέχονται πιστοποιητικά κυκλοφορίας για τους σκοπούς της προτιμησιακής καταγωγής, τα οποία εκδίδονται ψηφιακά με ψηφιακή υπογραφή, ή ψηφιακή σφραγίδα των αρμόδιων αρχών, ή αντίγραφο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (προϊόν σάρωσης ή διαθέσιμο επιγραμμικά) [ανωτέρω σχετικές (2) και (3)], και μόνο λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας COVID-19.

Προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να συνεχίσουν να επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που θεσπίστηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19, ένα συμβαλλόμενο μέρος ζήτησε να διατηρηθούν οι ορθές πρακτικές που εισήχθησαν στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και μετά την περίοδο της πανδημίας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνώρισαν ότι η εμπειρία των προτιμησιακών συναλλαγών στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 ήταν θετική, και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν τις ορθές πρακτικές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων και συγκεκριμένα αναγνώρισαν τη σημασία της εισαγωγής ψηφιακών μέσων και της συνεργασίας για ένα κοινό σύστημα που θα βασίζεται στα ψηφιακά πιστοποιητικά καταγωγής και στην ψηφιακή διοικητική συνεργασία εντός της Πανευρωμεσογειακής (REM) περιοχής. Αυτό θα αποτελεί το πρώτο βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών καταγωγής που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές εντός της Πανευρωμεσογειακής ζώνης, ιδίως ενόψει της επικείμενης έκδοσης της αναθεωρημένης σύμβασης. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι η διασφάλιση της δυνατότητας του άμεσου ελέγχου της γνησιότητάς των ψηφιακά εκδοθέντων πιστοποιητικών κυκλοφορίας από τις τελωνειακές αρχές των συμβαλλόμενων μερών.

Την παρούσα χρονική στιγμή, εφαρμόζονται παράλληλα δύο σύνολα κανόνων καταγωγής στην πανευρωμεσογειακή ζώνη: 1) Οι κανόνες της σύμβασης ΠΕΜ και 2) οι μεταβατικοί κανόνες που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (και προαιρετικά) προς τους ισχύοντες κανόνες της σύμβασης. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ένα δίκτυο διμερών πρωτοκόλλων σχετικά με τους κανόνες καταγωγής μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, το οποίο καθιστά εφαρμοστέους τους μεταβατικούς κανόνες [ανωτέρω σχετικές (4) και (5)]. Οι μεταβατικοί κανόνες επιτρέπουν τη χρήση πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που εκδίδονται ψηφιακά. Εν αναμονή της έκδοσης της αναθεωρημένης σύμβασης από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, οι μεταβατικοί κανόνες εφαρμόζονται παράλληλα με τη σύμβαση.
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να συσταθεί η αποδοχή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που εκδίδονται ψηφιακά στο πλαίσιο της σύμβασης, ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο συνόλων κανόνων καταγωγής που εφαρμόζονται παράλληλα και εν αναμονή της έγκρισης/εφαρμογής της αναθεωρημένης σύμβασης.

Ως εκ τούτου, η Μεικτή Επιτροπή της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ΣΥΝΙΣΤΑ τα εξής:

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας που εκδίδονται ψηφιακά όταν υποβάλλονται κατά την εισαγωγή, εφόσον:
α) Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων που εκδίδονται ψηφιακά, έχουν παρόμοια μορφή με τα υποδείγματα που περιγράφονται στα παραρτήματα ΝΙα και ΜΙβ του προσαρτήματος I της σύμβασης (EE L54 της 26.02.2013),
β) Οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής προβλέπουν ένα ασφαλές διαδικτυακό σύστημα για την επαλήθευση της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που εκδίδονται ψηφιακά, όταν δεν πληρούνται οι οδηγίες εκτύπωσης που περιγράφονται στα παραρτήματα III α και III β (παραδείγματος χάριν, απουσία τυπωμένης διαγράμμισης πράσινου χρώματος, σφραγίδας μελάνης, χειρόγραφης υπογραφής),
γ) Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας που εκδίδονται ψηφιακά φέρουν μοναδικό αύξοντα αριθμό και, εφόσον υπάρχουν, χαρακτηριστικά ασφαλείας που επιτρέπουν την αναγνώρισή τους, και
δ) Η ημερομηνία από την οποία ένα συμβαλλόμενο μέρος αρχίζει να εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά κυκλοφορίας καθορίζεται σε ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες των συμβαλλόμενων μερών.

2. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την αποδοχή πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που εκδίδονται ψηφιακά, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και, στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει εκ των προτέρων σχετικά τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της γραμματείας της Μεικτής Επιτροπής. Σε περίπτωση αναστολής, οι Ανακοινώσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο δ) αναφέρουν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής.
– Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ