Ε.2009/2024
Κοινοποίηση διατάξεων κανονισμών και παροχή οδηγιών αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 4.1 του συστήματος EMCS από τις 13.02.2024

Αθήνα, 12/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2009/12-02-2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Θ. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Κοράκης
Τηλέφωνο: 210 6987 422- 420
E-Mail: finexcis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2009/2024

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων κανονισμών και παροχή οδηγιών αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 4.1 του συστήματος EMCS από τις 13.02.2024

ΣΧΕΤ. α) Η υπό στοιχεία Ε.2017/23.03.2023 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ
β) Η υπό στοιχεία Ε.2011/03.02.2022 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά:

Α) στην κοινοποίηση των διατάξεων των παρακάτω κανονισμών που αποτελούν τη νομική βάση για την υλοποίηση της Φάσης 4.1 του EMCS, ήτοι:

1. τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2024/296 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636

2. τον εκτελεστικό κανονισμό κανονισμού (ΕΕ) 2022/1637 (ΕΕ) 2023/2707 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

3. τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/289 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/323

4. τον εκτελεστικό κανονισμό κανονισμού (ΕΕ) 2021/2266 (ΕΕ) 2024/355 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Β) στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων και των αρμόδιων τελωνειακών αρχών αναφορικά με τις βασικές αλλαγές που επέρχονται στο μηχανοργανωμένο σύστημα για τη διακίνηση προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (EMCS) με την υλοποίηση της φάσης 4.1 και τη θέση της σε παραγωγική λειτουργία από 13.02.2024.

Γ) στην παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαχείριση των μηνυμάτων γνωστοποίησης του EMCS για τις εξαγωγές προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής του φόρου αυτού, δεδομένου ότι η χώρα μας δε θα έχει υλοποιήσει τις σχετικές προδιαγραφές της φάσης 4.1 του EMCS.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2024/296 καθορίζεται η διάρθρωση και το περιεχόμενο των μηνυμάτων σχετικά με υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που εξάγονται υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και του εφεδρικού εγγράφου που χρησιμοποιείται όταν η γνωστοποίηση ότι τα εμπορεύματα δεν θα εξέλθουν πλέον από το έδαφος της Ένωσης δεν είναι δυνατό να καταρτιστεί λόγω μη διαθεσιμότητας του μηχανοργανωμένου συστήματος.

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/2707 θεσπίζονται κανόνες αναφορικά με τη χρήση εγγράφων καθώς και με τη χρήση των εφεδρικών εγγράφων.με τα οποία γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής και στον αποστολέα το αποτέλεσμα της επαλήθευσης που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής,

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/289 τροποποιείται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/323 ως προς τα δεδομένα που απαιτείται να συμπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά μηνύματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που εξάγονται υπό καθεστώς αναστολής του φόρου αυτού.

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/355 τροποποιείται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2266 προκειμένου να γίνεται αναφορά σε νέο πεδίο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2024/296 για τις περιπτώσεις των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών στους οποίους χορηγείται πιστοποιητικό ετήσιας συνολικής παραγωγής ή για τους οποίους εκδίδεται η σχετική αυτοπιστοποίηση.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις βασικές αλλαγές που επέρχονται στο EMCS με την υλοποίηση της φάσης 4.1 και τη θέση της σε παραγωγική λειτουργία από 13.02.2024 και οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των μηνυμάτων γνωστοποίησης του EMCS για τις εξαγωγές προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής, δεδομένου ότι η χώρα μας δεν έχει υλοποιήσει τις σχετικές προδιαγραφές της φάσης 4.1.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις των κοινοποιούμενων κανονισμών αφορούν αφενός σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παράγουν, μεταποιούν, κατέχουν, αποθηκεύουν, παραλαμβάνουν ή αποστέλλουν υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή εξάγουν τα εν λόγω προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αφετέρου στις τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

 

 

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των φυσικών ή νομικών προσώπων και των αρμόδιων τελωνειακών αρχών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των κοινοποιούμενων κανονισμών αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της φάσης 4.1 του EMCS και τη διαχείριση των μηνυμάτων γνωστοποίησης του EMCS για τις εξαγωγές προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής του φόρου αυτού, από 13.02.2024.

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 4.1 ΤΟΥ EMCS

1. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2024/296 της Επιτροπής της 09.11.2023 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 όσον αφορά τα μηνύματα σχετικά με υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που εξάγονται υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1636 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2022 «για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου με τον καθορισμό της διάρθρωσης και του περιεχομένου των εγγράφων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων και τον καθορισμό κατώτατου ορίου για τις απώλειες που οφείλονται στη φύση των προϊόντων» (L 247), ο οποίος κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω (α) σχετική εγκύκλιο ΑΑΔΕ, καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η διάρθρωση και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου που ανταλλάσσονται μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

Το παράρτημα Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 περιλαμβάνει επεξηγηματικές σημειώσεις και πίνακες (1-6) για τη συμπλήρωση και αποστολή των μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής ή είχαν τεθεί προηγουμένως σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους προκειμένου να παραδοθούν εκεί για εμπορικούς σκοπούς.

Το παράρτημα ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 περιλαμβάνει καταλόγους κωδικών (1-13) που χρησιμοποιούνται κατά τη συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων δεδομένων στα ως άνω μηνύματα, όπου αυτό απαιτείται.

Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό (ΕΕ) 2024/296 καθορίζεται η διάρθρωση και το περιεχόμενο των μηνυμάτων σχετικά με υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που εξάγονται υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ειδικότερα:

– των μηνυμάτων σχετικά με την επαλήθευση μεταξύ του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και της διασάφησης εξαγωγής, που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 (πίνακες 7 και 8 του νέου παραρτήματος Ι) και

– των μηνυμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση ότι τα προϊόντα δεν πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 (πίνακας 9 του νέου παραρτήματος Ι).

Επιπλέον, με τον κοινοποιούμενο κανονισμό καθορίζεται η διάρθρωση και το περιεχόμενο του εφεδρικού εγγράφου που χρησιμοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262, όταν η γνωστοποίηση ότι τα εμπορεύματα δεν θα εξέλθουν πλέον από το έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5, δεν είναι δυνατό να καταρτιστεί διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο.

Με το παράρτημα Ι του κοινοποιούμενου κανονισμού απαλείφεται και αντικαθίσταται το παράρτημα Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 και προστίθενται πίνακες 7, 8 και 9 ως ακολούθως:

Με τον πίνακα 7 καθορίζονται τα στοιχεία δεδομένων του ηλεκτρονικού μηνύματος για τη γνωστοποίηση αποδεκτής εξαγωγής. Με τον πίνακα 8 καθορίζονται τα στοιχεία δεδομένων του μηνύματος για την απόρριψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου από το τελωνείο. Με τον πίνακα 9 καθορίζονται τα στοιχεία δεδομένων του ηλεκτρονικού μηνύματος για τη γνωστοποίηση ακύρωσης διασάφησης εξαγωγής προς τις αρχές του κράτους μέλους αποστολής και προς τον αποστολέα.

Με το παράρτημα ΙΙ του κοινοποιούμενου κανονισμού απαλείφεται και αντικαθίσταται το παράρτημα ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 και αφαιρείται από τον κατάλογο κωδικών 13. Εθνική Διοίκηση – Βαθμός Plato η Ολλανδία (NL – Κάτω Χώρες), δεδομένου ότι στο εν λόγω κράτος μέλος από 01.01.2024 η μπύρα θα φορολογείται με βάση τον κατ’ όγκον αλκοολικό τίτλο σε εκατοστιαία αναλογία και όχι με βάση τον βαθμό Plato.

Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται από 13.02.2024.

2. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/2707 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2023 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1637 όσον αφορά τους κανόνες και τις διαδικασίες σχετικά με τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που εξάγονται υπό καθεστώς αναστολής του φόρου αυτού και τη χρήση εφεδρικών εγγράφων»

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1637 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2022, ο οποίος κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω (α) σχετική εγκύκλιο ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι κανόνες όσον αφορά τη χρήση εγγράφων στο πλαίσιο της διακίνησης προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής και της διακίνησης προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση, καθώς και το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για το πιστοποιητικό απαλλαγής (L247).

Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό (ΕΕ) 2023/2707 θεσπίζονται κανόνες όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων με τα οποία γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής και στον αποστολέα το αποτέλεσμα της επαλήθευσης που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής (νέο άρθρο 4α), καθώς και τη χρήση των εφεδρικών εγγράφων (νέο άρθρο 7α). Ειδικότερα με το άρθρο 7α προβλέπεται ότι όταν ένας αποστολέας ή πιστοποιημένος αποστολέας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής για την έναρξη της διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή το άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β), αντίστοιχα, της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262, και η μη διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος στο κράτος μέλος αποστολής αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη στιγμή της άφιξης των προϊόντων στον τόπο παράδοσης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν πάραυτα τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.

Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται από 13.02.2024.

3. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/289 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2024 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/323 της Επιτροπής όσον αφορά τα δεδομένα που απαιτούνται για τα έγγραφα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σχετικά με τις διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης τα οποία πρόκειται να εξαχθούν υπό καθεστώς αναστολής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου.

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/323 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2016 θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου (L 66).

Το Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/323 καθορίζει τη δομή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με προϊόντα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την έννοια του κεφαλαίου IV και του κεφαλαίου V τμήμα 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262..

Στο Παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/323 περιλαμβάνεται κατάλογος κωδικών για τη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων δεδομένων στα έγγραφα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σύμφωνα με το παράρτημα I του εν λόγω Κανονισμού.

Με τον κοινοποιούμενο Κανονισμό (ΕΕ) 2024/289 τροποποιούνται τα δεδομένα που απαιτείται να συμπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά μηνύματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που εξάγονται υπό καθεστώς αναστολής του φόρου αυτού.

Με το Παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού αντικαθίστανται οι πίνακες 1 έως 16 του παραρτήματος Ι και ο κατάλογος κωδικών 15 του παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/323 προκειμένου να συμοεριληφθούν τα νέα ως άνω πεδία δεδομένων.

Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται από 13.02.2024.

4. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/355 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2266 όσον αφορά την αναφορά στο πιστοποιητικό ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών και την αυτοπιστοποίηση από τους εν λόγω παραγωγούς στα διοικητικά έγγραφα

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021, ο οποίος κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω (β) σχετική εγκύκλιο ΑΑΔΕ, θεσπίζονται κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης (1455).

Υπενθυμίζεται ότι στο Παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2266 καθορίζεται το έντυπο του πιστοποιητικού για τους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς που αναφέρεται στο άρθρο 23α παράγραφος 1 της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, το οποίο χρησιμεύει ως δικαιολογητικό για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΕΦΚ για τα αλκοολούχα ποτά που παράγονται από ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς.

Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό (ΕΕ) 2024/355 τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2266.

Ειδικότερα σύμφωνα με το κοινοποιούμενο κανονισμό οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα διοικητικά έγγραφα κατά την αποστολή των αλκοολούχων προϊόντων σε άλλα κμ από ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς στους οποίους χορηγείται πιστοποιητικό με το οποίο επιβεβαιώνεται η ετήσια συνολική παραγωγή τους καθώς και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τους ίδιους τους παραγωγούς (αυτοπιστοποίηση), σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) του άρθρου 23α της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, θα πρέπει να αναγράφονται πλέον στο νέο πεδίο 17κβ ‘Δήλωση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών’ του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2024/296.

Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται από 13.02.2024.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 4.1 ΤΟΥ EMCS

1. Στη θέση 17 «e-AD/e-SAD Σύνολο δεδομένων ανά προϊόν» του σχεδίου e-ΔΕ/e-ΑΔΕ προστίθενται δύο νέα πεδία δεδομένων (κβ) και (κγ), σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636, ως ακολούθως:

Το πεδίο (κβ) «Δήλωση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών» (προαιρετικό) αφορά στην περίπτωση αλκοολούχων ποτών που παράγονται από ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς όταν υπάρχει πρόθεση να διεκδικηθεί η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού. Εφόσον πρόκειται για πιστοποιημένους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς πρέπει να συμπληρώνεται η δήλωση σχετικά με το είδος του αλκοολούχου ποτού που εγκρίνεται στο πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφεται η φράση «Το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από…….» ακολουθούμενο, κατά περίπτωση, από έναν εκ των ακόλουθων όρων:

α) «πιστοποιημένο ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο»·

β) «πιστοποιημένο ανεξάρτητο μικρό οινοπαραγωγό»·

γ) «πιστοποιημένο ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός του οίνου και της μπύρας»·

δ) «πιστοποιημένο ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων»·

ε) «πιστοποιημένο ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο».

Στην περίπτωση αλκοολούχων ποτών που παράγονται από αυτοπιστοποιημένους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς, συμπληρώνεται η δήλωση σχετικά με το καθεστώς του παραγωγού σύμφωνα με το άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2266, όταν υπάρχει πρόθεση να διεκδικηθεί η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού. Συνεπώς, σε περίπτωση συμπλήρωσης του εν λόγω πεδίου από αυτοπιστοποιημένους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς, πρέπει να αναγράφεται η φράση «Με το παρόν πιστοποιείται ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από ….» ακολουθούμενο, κατά περίπτωση, από έναν εκ των ακόλουθων όρων:

α) «ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο»·

β) «ανεξάρτητο μικρό οινοπαραγωγό»·

γ) «ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός του οίνου και της μπύρας»·

δ) «ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων»·

ε) «ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο».

Αναφορικά με τη συμπλήρωση του πεδίου (κγ) «Δήλωση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών_LNG» [υποχρεωτική μόνο εφόσον έχει συμπληρωθεί το πεδίο (κβ)] αναγράφεται ο κωδικός γλώσσας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο κωδικών 1 του παραρτήματος II για τον προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων.

2. Στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας μεταξύ του EMCS και του AES (Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών της Ε.Ε), που εισάγεται με τη φάση 4.1 του EMCS σε ενωσιακό επίπεδο, δημιουργούνται δύο νέα μηνύματα (IE832 και ΙΕ836) και επικαιροποιούνται δύο υπάρχοντα μηνύματα (ΙΕ829 και ΙΕ839) στο EMCS.

Ειδικότερα, δημιουργούνται τα μηνύματα:

α. ΙΕ832 για την απόρριψη του μηνύματος ανάκτησης e-ΔΕ όταν το ARC (Administrative Reference Code – Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς) που έχει συμπληρωθεί στη διασάφηση εξαγωγής δε δύναται να ταυτοποιηθεί στο κμ εξαγωγής/προορισμού.

β. ΙΕ836 για την ενημέρωση του κμ αποστολής από το κμ εξαγωγής/προορισμού σχετικά με την ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής. Το ίδιο μήνυμα θα χρησιμοποιείται, επίσης, για τη σχετική ενημέρωση του αποστολέα από το κμ αποστολής.

Επιπλέον, επικαιροποιούνται τα μηνύματα:

α. IE829: Με την έναρξη λειτουργίας της φάσης 4.1 το εν λόγω μήνυμα θα χρησιμοποιείται και για την ενημέρωση του κμ αποστολής και του αποστολέα αναφορικά με την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής μετά τη θετική έκβαση του διασταυρωτικού ελέγχου που πραγματοποιείται από το AES

β. IE839: Με την έναρξη λειτουργίας της φάσης 4.1 το εν λόγω μήνυμα θα χρησιμοποιείται και για την ενημέρωση του κμ αποστολής και του αποστολέα αναφορικά με τα αρνητικά αποτελέσματα του διασταυρωτικού ελέγχου.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 4.1 ΤΟΥ EMCS

Με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), όπως ενσωματώθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο (ν.2960/2001) με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4955/2022 (Α’139) προβλέπεται ότι:

– οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής επαληθεύουν τα δεδομένα του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) και της διασάφησης εξαγωγής και γνωστοποιούν τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ του e-ΔΕ και της διασάφησης εξαγωγής στο κράτος μέλος αποστολής χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα (EMCS) (άρθρο 21, παρ. 3). Για λόγους ασφάλειας δικαίου και ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση της διακίνησης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής θα πρέπει να διαβιβάζουν πάραυτα την εν λόγω γνωστοποίηση και στον αποστολέα

– οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής αποστέλλουν γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν πρόκειται πλέον να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (άρθρο 21, παρ.5)

– στην περίπτωση που η ως άνω γνωστοποίηση ότι τα εμπορεύματα δεν θα εξέλθουν πλέον από το έδαφος της Ένωσης δεν είναι δυνατό να καταρτιστεί διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιείται εφεδρικό έγγραφο (άρθρο 27, παρ.2)

– επιτρέπεται στον αποστολέα και στον πιστοποιημένο αποστολέα, αντίστοιχα, να αρχίσουν τη διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος αποστολής, εάν τα προϊόντα συνοδεύονται από εφεδρικό έγγραφο και εάν ο αποστολέας ή ο πιστοποιημένος αποστολέας ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής (άρθρο 26 παρ. 1 και άρθρο 38 παρ. 1).

Κατόπιν των ανωτέρω, από 13/02/2024, τίθεται σε εφαρμογή, σε ενωσιακό επίπεδο, η λειτουργία της Φάσης 4.1 του EMCS η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τη διαλειτουργικότητα του EMCS με το AES αναφορικά με τα μηνύματα γνωστοποίησης για την εξαγωγή προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής του φόρου αυτού.

Ωστόσο, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Σουηδία, η Βόρεια Ιρλανδία και η Ολλανδία, έχουν ενημερώσει την Ε.Επιτροπή και τα άλλα κ-μ ότι δεν δύνανται να θέσουν σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, από 13/2/2024 τη Φάση 4.1 του EMCS όσον αφορά τα ως άνω μηνύματα γνωστοποίησης για την εξαγωγή προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής του φόρου αυτού.

Συνεπώς για τα εν λόγω μηνύματα και μέχρι τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία της Φάσης 4.1 του EMCS στη χώρα μας, θα ισχύουν, κατά περίπτωση, τα κάτωθι:

Ι. ΚΜ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΜ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Για την εξαγωγή προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής και στην περίπτωση που το τελωνείο αποστολής και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και το τελωνείο εξαγωγής βρίσκονται στη χώρα μας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1. Υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή το σχέδιο e-ΔΕ (ΙΕ815) στην αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής, επί του οποίου αναφέρεται ο κωδικός του αρμόδιου τελωνείου εξαγωγής όπου υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής. Σημειώνεται ότι το τελωνείο αποστολής και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό από το τελωνείο εξαγωγής.

2. Αφού επικυρωθεί το e-ΔΕ (ΙΕ801) λαμβάνει Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς (ARC) και γίνεται δέσμευση της ποσότητας των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη από την οποία εξέρχονται. Στη συνέχεια υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται στη θέση 40 «Προηγούμενο Παραστατικό» ο Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς (ARC) του e-ΔΕ, για λόγους συσχέτισης και ελέγχου, ως εξής:

«Προηγούμενο Παραστατικό» (θέση 40)

– Στο πρώτο πεδίο (κατηγορία προηγούμενου παραστατικού) αναγράφεται η ένδειξη «Ζ»

– Στο δεύτερο πεδίο (είδος προηγούμενου παραστατικού) αναγράφεται ο κωδικός «AAD»

– Στο τρίτο πεδίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης προηγούμενου παραστατικού (ARC) προσθέτοντας τρία (3) ψηφία για τον στίχο (π.χ. 001- εάν πρόκειται για τον πρώτο στίχο)

3. Στη συνέχεια, γίνεται αυτόματα από το σύστημα ο διασταυρωτικός έλεγχος των στοιχείων μεταξύ της διασάφησης εξαγωγής και του e-ΔΕ, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση «ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ» [καθαρή μάζα ανά στίχο (θέση 38), κωδικό Σ.Ο. ανά στίχο (θέση 33) και συμπληρωματικές μονάδες (θέση 41)].

α. Αν από τον διασταυρωτικό έλεγχο προκύψουν διαφορές που εντοπίζονται σε λάθος καταχώριση στη διασάφηση εξαγωγής, τότε διορθώνεται η διασάφηση εξαγωγής με το σχετικό μήνυμα διόρθωσης.

β. Αν από τον διασταυρωτικό έλεγχο προκύψουν διαφορές που εντοπίζονται σε λάθος καταχώριση στο e-ΔΕ, τότε:

– στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν έχουν φύγει από τη φορολογική αποθήκη, θα ακυρώνεται το e-ΔΕ και θα υποβάλλεται νέο διορθωμένο (νέο ARC), το οποίο θα εισάγεται εκ νέου στη διασάφηση εξαγωγής με διόρθωση αυτής,

– στην περίπτωση που τα προϊόντα έχουν φύγει από τη φορολογική αποθήκη, θα υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή με παραλήπτη τον ίδιο το μήνυμα ΙΕ813 (αλλαγή προορισμού) και στη συνέχεια το μήνυμα ΙΕ818 (αναφορά παραλαβής), έτσι ώστε να υποβληθεί ενδεχομένως νέο e-ΔΕ με διορθωμένα στοιχεία, το ARC του οποίου θα αναγραφεί εκ νέου στη διασάφηση εξαγωγής με διόρθωση αυτής.

4. Εν συνεχεία, ακολουθούν οι διατυπώσεις και τα μηνύματα της εξαγωγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/28.04.2016 ΕΔΥΟ «Εξαγωγή & έξοδος εμπορευμάτων απο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα – αντικατάσταση της αριθμ.: Δ19Α 5013811ΕΞ2014/03.06.2014». Από αυτή τη χρονική στιγμή, η διακίνηση παρακολουθείται αποκλειστικά από το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) και τα μηνύματα του EMCS ΙΕ829 (αποδοχή εξαγωγής), ΙΕ839 (απόρριψη εξαγωγής) και ΙΕ818 (αναφορά εξαγωγής) παράγονται αυτόματα μέσω μηνυμάτων του ECS.

Ειδικότερα, σε περίπτωση απελευθέρωσης των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής (μήνυμα ΙΕ529: απελευθέρωση προς εξαγωγή), παράγεται αυτόματα το μήνυμα ΙΕ829 (αποδοχή εξαγωγής) στο EMCS και η κατάσταση του e-ΔΕ μετατρέπεται σε «ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ».

α. Όταν το τελωνείο εξόδου είναι διαφορετικό από το τελωνείο εξαγωγής, μετά την έξοδο των εμπορευμάτων από το έδαφος της Ε.Ε. και την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ518 (αποτελέσματα εξόδου) στο ECS, παράγεται αυτόματα στο EMCS το μήνυμα ΙΕ818 (αναφορά εξαγωγής) με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Εφόσον οι ενδείξεις των αποτελεσμάτων ελέγχου στο μήνυμα ΙΕ518 είναι Α1 (ικανοποιητικό) ή Α2 (θεωρείται ικανοποιητικό), οριστικοποιείται και η πίστωση της φορολογικής αποθήκης με το μήνυμα ΙΕ818 (αναφορά εξαγωγής) με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Εάν η ένδειξη του αποτελέσματος ελέγχου στο μήνυμα ΙΕ518 είναι Α4 (ελάσσονες διαφορές), οι εν λόγω διαφορές αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 2960/2001. Εφόσον οι διαφορές αφορούν ελλείμματα ή πλεονάσματα και υφίσταται ανάγκη χρεωπίστωσης της φορολογικής αποθήκης, η εν λόγω ενέργεια θα γίνεται από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο στο υποσύστημα ΕΦΚ από την λειτουργία «εκ των υστέρων έλεγχοι» του e-ΔΕ. Εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιείται στο υποσύστημα ΕΦΚ από την επιλογή «Διαχείριση προϊόντων ΕΦΚ»

β. Όταν το τελωνείο εξαγωγής είναι και τελωνείο εξόδου και υπάρχει φυσική διακίνηση των εμπορευμάτων από την φορολογική αποθήκη προς το τελωνείο εξαγωγής/εξόδου, απαιτείται η υποβολή e-ΔΕ. Στην περίπτωση αυτή η Διασάφηση Εξαγωγής οριστικοποιείται χωρίς την παραγωγή του μηνύματος ΙΕ518 και το e-ΔΕ κλείνει αυτόματα με το μήνυμα ΙΕ818 (αναφορά εξαγωγής) με τα αντίστοιχα αποτελέσματα ελέγχου.

Όταν το τελωνείο εξαγωγής είναι και τελωνείο εξόδου και η φορολογική αποθήκη βρίσκεται εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου από όπου θα πραγματοποιηθεί και η έξοδος των εμπορευμάτων από το έδαφος της Ε.Ε. (π.χ διυλιστήρια, ΚΑΕ) δεν απαιτείται η υποβολή e-ΔΕ. Στην περίπτωση αυτή οι κωδικοί προϊόντων του Icisnet για την πίστωση της φορολογικής αποθήκης από όπου εξέρχονται τα προϊόντα αναφέρονται στη διασάφηση εξαγωγής στην καρτέλα «Προϊόντα ΕΦΚ»

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το τελωνείο εξαγωγής απαγορεύσει την εξαγωγή και αποσταλεί στον εξαγωγέα το μήνυμα ΙΕ551 (μη απελευθέρωση προς εξαγωγή), παράγεται αυτόματα το μήνυμα ΙΕ839 (απόρριψη εξαγωγής) στο EMCS, το οποίο κοινοποιείται στον αποστολέα, και η κατάσταση του e-ΔΕ μετατρέπεται «ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ». Κατόπιν τούτου, εφόσον τα εμπορεύματα πρόκειται να επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις του αποστολέα, θα πρέπει ο αποστολέας να υποβάλει το μήνυμα ΙΕ813 (αλλαγή προορισμού) με παραλήπτη τον ίδιο και στη συνέχεια το μήνυμα ΙΕ818 (αναφορά παραλαβής).

ΙΙ. ΚΜ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΜ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΚΜ

Για την εξαγωγή προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής και στην περίπτωση που το τελωνείο αποστολής και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης βρίσκεται στη χώρα μας και το τελωνείο εξαγωγής βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, ισχύουν τα κάτωθι:

Υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή το σχέδιο e-ΔΕ (ΙΕ815) στην αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής, επί του οποίου αναφέρεται η εξαγωγή ως τύπος προορισμού (ο κωδικός τύπου προορισμού είναι 6 = Εξαγωγή στο πεδίο 1(α) του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636), καθώς και ο κωδικός του αρμόδιου τελωνείου εξαγωγής όπου υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής. Αφού επικυρωθεί το e-ΔΕ (ΙΕ801) λαμβάνει Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς (ARC).

Στη συνέχεια ο συναλλασσόμενος/διασαφιστής υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής (ΙΕ515) στο τελωνείο εξαγωγής.

Εδώ διακρίνουμε τα ακόλουθα σενάρια:

II.1. Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος στο υποσύστημα εξαγωγών του άλλου κμ μεταξύ της διασάφησης εξαγωγής και του e-ΔΕ που αναφέρεται στη διασάφηση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνοχή τους. Αν η διασταύρωση είναι επιτυχής, τότε το EMCS του κμ εξαγωγής αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ829 [Γνωστοποίηση Αποδεκτής Εξαγωγής] το οποίο γίνεται αποδεκτό από το EMCS της χώρας μας και προωθείται στον αποστολέα.

Όταν απελευθερωθούν τα προϊόντα προς εξαγωγή στο κμ εξαγωγής, το EMCS του κμ εξαγωγής αποστέλλει εκ νέου το μήνυμα γνωστοποίησης ΙΕ829 για την απελευθέρωση των προϊόντων που αναφέρονται στη διασάφηση εξαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, το μήνυμα ΙΕ829 θα απορρίπτεται από το EMCS της χώρας μας και η γνωστοποίηση για την απελεύθερωση των προϊόντων δεν θα φθάνει στον αποστολέα μέσω του EMCS. Ωστόσο, η ενημέρωση του αποστολέα δύναται να πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, βάσει της πληροφορίας που περιέχεται στο μήνυμα σφάλματος (ΙΕ906) που παράγεται στο EMCS κατά την απόρριψη του ΙΕ829.

Μετά την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνείο εξόδου, το EMCS του κμ εξαγωγής αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ818 [Αναφορά παραλαβής] με τα αποτελέσματα ελέγχου, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το EMCS της χώρας μας και η κατάσταση του e-ΔΕ αλλάζει από «Προς εξαγωγή» είτε σε «Παραδόθηκε» είτε σε «Απορρίφθηκε», ανάλογα με τα αποτελέσματα ελέγχου. Τέλος, το μήνυμα ΙΕ818 προωθείται στον αποστολέα.

II.2. Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος στο υποσύστημα εξαγωγών του άλλου κμ μεταξύ της διασάφησης εξαγωγής και του e-ΔΕ που αναφέρεται στη διασάφηση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνοχή τους. Αν η διασταύρωση δεν είναι επιτυχής, τότε το EMCS του κμ εξαγωγής αποστέλλει στο EMCS της χώρας μας το μήνυμα ΙΕ839 [Απόρριψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου από το τελωνείο], το οποίο περιλαμβάνει έναν κατάλογο σφαλμάτων που προέκυψαν κατά τον διασταυρωτικό έλεγχο. Το μήνυμα γνωστοποίησης της απόρριψης του e-ΔΕ ΙΕ839, λόγω μη επιτυχούς διασταυρωτικού ελέγχου, γίνεται αποδεκτό από το EMCS της χώρας μας και προωθείται στον αποστολέα.

Μετά την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ839 και την επισκόπηση των αποτελεσμάτων απόρριψης, ο αποστολέας προβαίνει στην υποβολή μηνύματος αλλαγής προορισμού ΙΕ813.

II.3. Μετά τον επιτυχημένο διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ της διασάφησης εξαγωγής και του e-ΔΕ και πριν από την απελευθέρωση των προϊόντων για εξαγωγή, το τελωνείο εξαγωγής αποφασίζει να διενεργηθεί έλεγχος των προϊόντων ΕΦΚ.

Αν τα αποτελέσματα ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικά, το EMCS του κμ εξαγωγής αποστέλλει στο EMCS της χώρας μας το μήνυμα ΙΕ839 με το οποίο γνωστοποιείται η μη απελεύθερωση των προϊόντων προς εξαγωγή. Στην περίπτωση αυτή, το μήνυμα ΙΕ839 θα απορρίπτεται από το EMCS της χώρας μας και και η γνωστοποίηση για την μη απελευθέρωση των προϊόντων δεν θα φθάνει στον αποστολέα μέσω του EMCS. Η ενημέρωση του αποστολέα θα πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, βάσει της πληροφορίας που περιέχεται στο μήνυμα σφάλματος (ΙΕ906) που παράγεται στο EMCS κατά την απόρριψη του ΙΕ839.

Στη συνέχεια, είτε ο συναλλασσόμενος/διασαφιστής υποβάλλει νέα διασάφηση εξαγωγής (ΙΕ515) στο AES του κμ εξαγωγής είτε ο αποστολέας υποβάλλει μηνύμα αλλαγής προορισμού (ΙΕ813).

II.4. Μετά τον επιτυχημένο διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ της διασάφησης εξαγωγής και του e- ΔΕ ενδέχεται για οποιοδήποτε λόγο το EMCS του κμ εξαγωγής να αποστείλει στο EMCS της χώρας μας το μήνυμα ΙΕ836 [Γνωστοποίηση ακύρωσης διασάφησης εξαγωγής] για την γνωστοποίηση της ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής και της μη εξόδου των εμπορευμάτων από το έδαφος της Ένωσης. Το εν λόγω μήνυμα, αν και παραλαμβάνεται από το EMCS της χώρας μας, δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία για να γίνει αναγνώσιμο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και τον αποστολέα. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή ο αποστολέας, δεν δύναται επί του παρόντος, να λάβει το μήνυμα ΙΕ836 μέσω του συστήματος EMCS και η σχετική ενημέρωσή του αναφορικά με την ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής θα πραγματοποιείται από τον διασαφιστή.

ΙΙΙ. ΚΜ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΚΜ ΚΑΙ ΚΜ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Για την εξαγωγή προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής και στην περίπτωση που το τελωνείο αποστολής και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης βρίσκεται σε άλλο κμ και το τελωνείο εξαγωγής βρίσκεται στη χώρα μας, ισχύουν τα κάτωθι:

Υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή του άλλου κράτους μέλους το σχέδιο e-ΔΕ (ΙΕ815) στην αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής, επί του οποίου αναφέρεται η εξαγωγή ως τύπος προορισμού (ο κωδικός τύπου προορισμού είναι 6 = Εξαγωγή στο πεδίο 1(α) του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636. Αφού επικυρωθεί το e-ΔΕ (ΙΕ801) λαμβάνει Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς (ARC).

Στη συνέχεια ο συναλλασσόμενος/διασαφιστής στη χώρα μας υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής (ΙΕ515) στο υποσύστημα εξαγωγών (ECS) του τελωνείου εξαγωγής.

Εδώ διακρίνουμε τα ακόλουθα σενάρια:

III.1. Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος στο υποσύστημα εξαγωγών της χώρας μας μεταξύ της διασάφησης εξαγωγής και του e-ΔΕ που αναφέρεται στη διασάφηση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνοχή τους. Αν η διασταύρωση είναι επιτυχής και τα εμπορεύματα απελευθερώνονται στο τελωνείο εξαγωγής, τότε παράγεται αυτόματα στο EMCS της χώρας μας το μήνυμα ΙΕ829 [Γνωστοποίηση αποδεκτής εξαγωγής], το οποίο αποστέλλεται στο EMCS του κμ αποστολής.

Μετά την έξοδο των εμπορευμάτων από το έδαφος της Ε.Ε. και την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ518 [αποτελέσματα εξόδου] στο ECS, παράγεται αυτόματα στο EMCS της χώρας μας το μήνυμα ΙΕ818 [αναφορά εξαγωγής] με τα αντίστοιχα αποτελέσματα, το οποίο αποστέλλεται στο EMCS του κμ αποστολής.

ΙΙΙ.2. Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος στο υποσύστημα εξαγωγών της χώρας μας μεταξύ της διασάφησης εξαγωγής και του e-ΔΕ που αναφέρεται στη διασάφηση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνοχή τους. Αν η διασταύρωση δεν είναι επιτυχής ή για οποιοδήποτε λόγο το τελωνείο εξαγωγής δεν επιτρέψει την απελευθέρωση των εμπορευμάτων για εξαγωγή και πρέπει να ενημερωθεί ο αποστολέας προκειμένου να προβεί σε ενέργειες (π.χ. αλλαγή προορισμού, ακύρωση και επανυποβολή e-ΔΕ), και λαμβάνοντας υπόψη ότι στη χώρα μας δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως η λειτουργικότητα του μηνύματος γνωστοποίησης ΙΕ839 [Απόρριψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου από το τελωνείο], το τελωνείο εξαγωγής αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της χώρας μας (ELO, email: finexcis@aade.gr) σχετική ενημέρωση αναφορικά με την γνωστοποίηση για την απόρριψη της εξαγωγής, προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές του κμ αποστολής μέσω του Γραφείου Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του κμ αποστολής, καθώς και ο αποστολέας.

ΙΙΙ.3. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ακυρώνεται η διασάφηση εξαγωγής και τα προϊόντα δεν πρόκειται να εξέλθουν από το έδαφος της Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

• στη χώρα μας δεν έχει υλοποιηθεί η λειτουργικότητα του μηνύματος ΙΕ836 [Γνωστοποίηση ακύρωσης διασάφησης εξαγωγής], το οποίο θα έπρεπε να παράγεται και να αποστέλλεται από το EMCS της χώρας μας στο EMCS του κμ αποστολής,

• σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262, οι αρμόδιες αρχές της χώρας μας οφείλουν να αποστείλουν στις αρμόδιες αρχές του κμ αποστολής, εφεδρικό έγγραφο το οποίο θα περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με εκείνα του μηνύματος ΙΕ836,

το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής θα αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της χώρας μας (ELO, email: finexcis@aade.gr) το εφεδρικό έγγραφο του μηνύματος ΙΕ836, το οποίο θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές του κμ αποστολής μέσω του Γραφείου Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του κμ αποστολής, καθώς και ο αποστολέας, ότι τα προϊόντα που περιέχονται στη διασάφηση εξαγωγής δεν πρόκειται πλέον να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή, τόσο των οικονομικών φορέων όσο και των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ως άνω διαλαμβανομένων αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της φάσης 4.1 του EMCS και με τη διαχείριση των μηνυμάτων γνωστοποίησης του EMCS για τις εξαγωγές προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής του φόρου αυτού, από 13.02.2024.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Γνωστοποίηση ακύρωσης διασάφησης εξαγωγής προς αρχές κράτους μέλους αποστολής/αποστολέα (ΙΕ836)
1. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
α. Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς

Αναφέρατε τον ARC του e-ΔΕ. Βλέπε κατάλογο κωδικών 2 στο παράρτημα II.
β. Αύξων αριθμός

Η τιμή αυτού του στοιχείου δεδομένων πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός.
1.1 ΠΡΑΞΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
α. MRN

 

β. Ημερομηνία ακύρωσης

 

1.2 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
α. Αριθμός αναφοράς

Αναφέρατε τον κωδικό της υπηρεσίας των αρμόδιων αρχών στο κράτος μέλος εξαγωγής που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο ειδικού φόρου κατανάλωσης στον τόπο εξαγωγής. Βλέπε κατάλογο κωδικών 4 στο παράρτημα II.
1.3 ΑΡΧΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
α. Κωδικός χώρας

Αναφέρατε το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται η εξαγωγή των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων.
1.4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1.4.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
α. Αύξων αριθμός

β. Είδος

γ. Αριθμός αναφοράς