Ε.2007/2022
Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/29-12-2021 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Β 2744) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης»»

(ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α)

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: E.2007/17.1.2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Σελεμέκος, Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο: 210 6987415, 414
E-Mail: finexcis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/29-12-2021 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Β 2744) “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης”».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/29.12.2021 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 Α.Υ.Ο. (Β’ 2744) “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης”».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι ρυθμίσεις της υπό στοιχεία Α.1001/29.12.2021 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η παρ. Α.1.α. του άρθρου 10 της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 Α.Υ.Ο. (Β’ 2744) Α.Υ.Ο. που αφορά στον καθορισμό της εγγύησης που κατατίθεται για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή και τη λειτουργία φορολογικής αποθήκης αλκοολούχων προϊόντων. Ειδικότερα προστίθεται νέα περίπτωση όπου προβλέπεται η κατάθεση εγγύησης 14.000 ευρώ ετησίως από τους επιτηδευματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν διαλύτες που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη για την οποιοδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και στη συνέχεια προβαίνουν στην ανάκτηση μέρους της αιθυλικής αλκοόλης χρησιμοποιώντας αποστακτικά μηχανήματα, με την προϋπόθεση ότι το παραπροϊόν της αιθυλικής αλκοόλης που προκύπτει δε δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έχει για την παραγωγή προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση (δηλ στην παραγωγή ποτών).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εν λόγω ρύθμιση καλύπτει τις περιπτώσεις των βιομηχανιών/βιοτεχνιών οι οποίες προβαίνουν στην παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (δηλ αλκοολούχα ποτά) χρησιμοποιώντας διαλύτες που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη και οι οποίες, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης στις διατάξεις της οδηγίας 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της απόφασης 11641/1942 για τον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων που προκύπτουν από τη χρήση των διαλυτών αυτών, χρησιμοποιούν αποστακτικά μηχανήματα για την ανάκτηση-ανακύκλωση των εν λόγω διαλυτών.
Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές και χημικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση οι οποίες στο πλαίσιο για τον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων που προκύπτουν από τη χρήση των διαλυτών που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη, χρησιμοποιούν αποστακτικά μηχανήματα για την ανάκτηση/ανακύκλωση των εν λόγω διαλυτών, καθώς και των τελωνειακών και χημικών αρχών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση τροποποιείται η παρ. Α.1.α. του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’ 2744) Α.Υ.Ο. που αφορά στον καθορισμό της εγγύησης που κατατίθεται για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή και τη λειτουργία της φορολογικής αποθήκης αλκοολούχων προϊόντων.

Ειδικότερα στην εν λόγω παρ. Α.Ι.α. του άρθρου 10 της ως άνω τροποποιούμενης απόφασης προστίθεται νέα περίπτωση iv) όπου προβλέπεται η κατάθεση εγγύησης 14.000 ευρώ ετησίως από τις επιχειρήσεις που_κατά την παραγωγική διαδικασία οποιοδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση χρησιμοποιούν διαλύτες οι οποίοι περιέχουν αιθυλική αλκοόλη και στη συνέχεια προβαίνουν στην ανάκτηση ως παραπροϊόν μέρος της αιθυλικής αλκοόλης χρησιμοποιώντας αποστακτικά μηχανήματα. Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για την κατάθεση της εν λόγω εγγύησης είναι ότι το παραπροϊόν της αιθυλικής αλκοόλης το οποίο ανακτάται δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έχει για την παραγωγή προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ