Ε.2001/2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (Β’2853) για τη διακίνηση υποκείμενων σε ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή.

Αθήνα, 31.12.2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2001/31.12.2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ
TMHMA B’ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΦΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Μπιλανάκος, Μ.Τερζάκη, Σ. Κουλούρης
Τηλέφωνο: 2106987433, 435, 421
E-Mail: dtd@aade.gr, finexcis@aade.gr, dstep@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (Β’2853) για τη διακίνηση υποκείμενων σε ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή.»

Σχετ.: α) Η υπό στοιχεία Α.1146/24.06.2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε «Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001 για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.» (Β 2853)
β) Η υπό στοιχεία Ε.2158/28-7-2021 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η υπό στοιχεία Α.1146/24-06-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΑΔΑ:6ΦΤ346ΜΠ3Ζ-ΣΧ1).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε με θέμα «Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001 για τη διακίνηση με βυτιοφόρα οχήματα , ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή» (Β 2853).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με:
α) τη σφράγιση των βυτιοφόρων οχημάτων με τα οποία διενεργούνται εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/01 (Α’265) από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές του άρθρου 55 του ιδίου νόμου, με εταιρικές σφραγίδες ανεξαρτήτως αποτελέσματος Ανάλυσης Κινδύνου, τις ενέργειες του τελωνείου εξαγωγής σε περίπτωση φυσικού ελέγχου καθώς και τις ενέργειες του τελωνείου εξόδου για την αποτύπωση του επαληθευτικού ελέγχου ύπαρξης της σφραγίδας (εταιρικής ή τελωνειακής), β) την ύπαρξη Πιστοποιητικού Καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση καθώς και αριθμού μητρώου Δ.Ι.ΠΕ.Ν.Α.Κ.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εγκύκλιος εφαρμόζεται από τους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν εξαγωγές των ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 με βυτιοφόρα οχήματα καθώς και από τα αρμόδια τελωνεία εξαγωγής και εξόδου.

Σε συνέχεια:
• της ανωτέρω α) σχετικής απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001 « Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» κατά τη διακίνηση με βυτιοφόρα οχήματα των υποκείμενων σε ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων των περιπτώσεων α) έως ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα τα οποία προορίζονται για εξαγωγή και ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της απόφασης η 1/1/2022, και
• της ανωτέρω β) σχετικής εγκυκλίου με την οποία κοινοποιήθηκε για ενημέρωση και εφαρμογή η εν λόγω σχετική απόφαση,
παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για ομοιόμορφη εφαρμογή από τους οικονομικούς φορείς και τις τελωνειακές αρχές:

Ι. Σφράγιση των βυτιοφόρων οχημάτων που διενεργούν εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της εν θέματι απόφασης, με εταιρικές σφραγίδες, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που αποδίδεται από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου στο Τελωνείο εξαγωγής.

Ενέργειες στο τελωνείο εξαγωγής

Από 1/1/2022 οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές του άρθρου 55 του ν.2960/2001 (Α’265) που πραγματοποιούν εξαγωγές των ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 με βυτιοφόρα οχήματα, υποχρεούνται να σφραγίζουν με εταιρικές σφραγίδες τα διαμερίσματα των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων κατά τη φόρτωση, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που αποδίδεται από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαμερισμάτων τους κατά τη διακίνηση μέχρι το τελωνείο εξόδου.

Επιπλέον, αναγράφουν τους αριθμούς των εταιρικών σφραγίδων που τίθενται στο βυτιοφόρο όχημα και το συνολικό πλήθος των σφραγίδων στα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή στα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών.

Περαιτέρω κατά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά τη θέση s28 «Αριθμός Μολυβδοσφραγίδων» με τα στοιχεία των εταιρικών σφραγίδων ώστε να αποτυπώνονται στη διασάφηση εξαγωγής οι πληροφορίες σχετικά με τις εταιρικές σφραγίδες. Οι εν λόγω πληροφορίες μεταφέρονται στο Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ) που συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου καθώς και στα μηνύματα IE501, IE529.

Εφόσον η διασάφηση εξαγωγής υποδειχθεί για φυσικό έλεγχο από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής θα προβαίνει στο φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων αφαιρώντας τις εταιρικές σφραγίδες, τις οποίες και θα αντικαθιστά με τελωνειακές σφραγίδες με την ολοκλήρωση του ελέγχου. Μετά την καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου και αφού η διασάφηση περιέλθει σε κατάσταση “Υπό απελευθέρωση”, ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος επιλέγει την ενέργεια “Εκτύπωση Συνοδευτικού” και στην οθόνη που ακολουθεί συμπληρώνει τα στοιχεία (αριθμό και σημεία) των τελωνειακών σφραγίδων, τα οποία μεταφέρονται στο πεδίο Ε της διασάφησης (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ) και του ΣΕΕ και στα μηνύματα IE501, IE529. Με τον τρόπο αυτό, στην περίπτωση φυσικού ελέγχου θα έχουν αποτυπωθεί στη διασάφηση εξαγωγής τόσο οι εταιρικές σφραγίδες που είχαν τεθεί αρχικά από την εταιρεία όσο και οι τελωνειακές σφραγίδες ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος επαλήθευσης από το τελωνείο εξόδου.

Ενέργειες στο τελωνείο εξόδου

Το τελωνείο εξόδου στο πλαίσιο επιτήρησης της εξόδου προβαίνει σε έλεγχο επαλήθευσης του αλύμαντου και των στοιχείων των σφραγίδων (τελωνειακών ή εταιρικών) ανεξαρτήτως αποτελέσματος Ανάλυσης Κινδύνου και αποτυπώνει την επαληθευτική αυτή ενέργεια στο μήνυμα ΙΕ518 « Αποτελέσματα Εξόδου» συμπληρώνοντας το πεδίο «Βεβαίωση του Αλυμαντου των Σφραγίδων» το οποίο και αποστέλλεται στο τελωνείο εξαγωγής. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος της ύπαρξης σφραγίδας θα αποτυπώνεται μόνο με την ανωτέρω διαδικασία.

Στην περίπτωση που τεθεί ως αποτέλεσμα ελέγχου από το τελωνείο εξόδου Α4 (Ελάσσονα Παρατυπία Χωρίς Συνέπειες) ο ελεγκτής στο τελωνείο εξόδου κατά την καταγραφή διαφορών σε επίπεδο Είδους, στην καρτέλα «Διαφορές» θα επιλέξει στο πεδίο «Χαρακτηρισμός Αποτελέσματος» την τιμή «Άλλα» και στο πεδίο «Περιγραφή» θα καταγράψει τη διαφορά που εντόπισε. Σημειώνουμε ότι η χωρητικότητα του πεδίου είναι 140 χαρακτήρες.
Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία που καταγράφεται στο πεδίο «Περιγραφή» μεταφέρεται στο μήνυμα ΙΕ518 και έτσι ενημερώνεται κατάλληλα το Τελωνείο Εξαγωγής.

ΙΙ. Υποχρεώσεις Εγκεκριμένων Αποθηκευτών

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της εν θέματι απόφασης, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές του άρθρου 55 του ν.2960/2001 « Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’265), οι οποίοι πραγματοποιούν εξαγωγές των ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ιδίου νόμου, με βυτιοφόρα οχήματα, έχουν την ευθύνη της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 112Α αυτού. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ.4006/68/Β0019/21-08-2008 απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών (Β’1764) .

Σημειώνεται ότι, η προαναφερόμενη απόφαση έχει εφαρμογή σε βυτιοφόρα οχήματα που είναι ταξινομημένα στην Ελλάδα.

ΙΙΙ. Πεδίο Εφαρμογής

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της εν θέματι απόφασης διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω διατάξεις αφορούν αποκλειστικά το τελωνειακό καθεστώς της εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 σε τρίτες χώρες και όχι τους εφοδιασμούς πλοίων ή αεροσκαφών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών που θα εφαρμόσουν τις διατάξεις της ανωτέρω α) σχετικής απόφασης από 1/1/2022, για την ουσιαστική συμβολή τους στην εφαρμογή των ανωτέρω.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1146/24.06.2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε θα παρέχονται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες ως αρμόδιες να επιλαμβάνονται και επιλύουν τα προβλήματα που αναφύονται από την εφαρμογή της νομοθεσίας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ