Ε.2001/2023
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης

Αθήνα, 28/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:Ε 2001/28-12-2022

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Δ. Τσετσέκου
Τηλέφωνο:210-6987509
E-Mail:ddtheka@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2001/2023

Θέμα: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης

Σχετ.: 1) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810)
2) Η αριθ. Α.1002/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810)» (Β’10)
3) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ 2017/24.3.2017 Εγκύκλιος Διαταγή με θέμα «Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017 /27-1-2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχή οδηγιών»
4) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019648 ΕΞ 2015/15.9.2015 Εγκύκλιος Διαταγή με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με ορισμένες διαδικασίες του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης»
5) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5010763 ΕΞ 2015/14.5.2015 Εγκύκλιος Διαταγή με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τις μηνιαίες καταστάσεις αποθεμάτων που υποβάλλονται στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης»
6) Η αριθ. ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ2020/07-01-2020 Εγκύκλιος Διαταγή με θέμα «Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης – Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο – Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων»
7) Η αριθ. ΔΤΔ Δ 1055219 ΕΞ 2017/05-04-2017 με θέμα «Οδηγίες για την έκδοση άδειας συνολικής εγγύησης στα πλαίσια εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν.952/2013 (ΕνΤΚ/UCC)»
8) Η αριθ. Δ18Γ 5002693 ΕΞ 29.1.2014 Εγκύκλιος Διαταγή με θέμα «Παροχή οδηγιών για τις περιπτώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων από αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία του καθεστώτος λαμβάνοντας υπόψη:
– Τη διασφάλιση διενέργειας στοχευμένων και αποτελεσματικών ελέγχων
– Την τροποποίηση διατάξεων του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής, όσον αφορά σε λεπτομερείς κανόνες, σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Κώδικα (DA) και ειδικότερα του άρθρου 177 περί συναποθήκευσης
– Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής, στις οποίες, πλέον, περιλαμβάνονται οδηγίες για την τελωνειακή αντιμετώπιση της φυσικής απομείωσης των εμπορευμάτων στο καθεστώς
– Τη βελτίωση της διαδικασίας και την αποφυγή ενεργειών που δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό κόστος, τόσο για τις εταιρείες, όσο και για τις υπηρεσίες
– Την εξομάλυνση αποκλίσεων από τη γενικότερη φιλοσοφία της ηλεκτρονικοποίησης των τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών και της μετάβασης σε ένα περιβάλλον «χωρίς χαρτί» που διέπει την Τελωνειακή Υπηρεσία

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής αφορά:
1. Εταιρείες αποθήκευσης, υπηρεσίες logistics, εισαγωγείς, τελωνειακούς αντιπροσώπους
2. Τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές παρακολούθησης του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, με τις οποίες καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι επιμέρους διαδικασίες και δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες, αναφορικά με το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης και με γνώμονα:
– Τη διασφάλιση διενέργειας στοχευμένων και αποτελεσματικών ελέγχων, οι οποίοι αποτελούν ένα ισχυρό μέσο επιτήρησης του καθεστώτος
– Τις διατάξεις του κατεξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (Εξουσιοδοτική Πράξη), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα το άρθρο 177 περί συναποθήκευσης εμπορευμάτων
– Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οδηγίες για την τελωνειακή αντιμετώπιση της φυσικής απομείωσης των εμπορευμάτων στο καθεστώς
– Τη βελτίωση της διαδικασίας και την αποφυγή ενεργειών που δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει, τόσο τους οικονομικούς φορείς, όσο και τις υπηρεσίες
– Την εξομάλυνση τυχόν αποκλίσεων από τη γενικότερη φιλοσοφία της ηλεκτρονικής αποτύπωσης των τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών και της μετάβασης σε ένα περιβάλλον «χωρίς χαρτί» που αποτελεί στόχο της Τελωνειακής Υπηρεσίας, παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

1. Σύσταση εγγύησης

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η σύσταση εγγύησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή και τη λειτουργία του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης. Σε περίπτωση που πραγματοποιείται περιστασιακή χρήση του καθεστώτος, υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης μεμονωμένης εγγύησης, η οποία κατατίθεται με την υποβολή της διασάφησης υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς. Ο αρμόδιος υπάλληλος του τελωνείου υπαγωγής καταχωρεί, στο Υποσύστημα Εγγυήσεων του ICISnet, την εν λόγω εγγύηση, η οποία λαμβάνει GRN. Εν συνεχεία, ο αποταμιευτής συμπληρώνει το πεδίο «Εγγύηση» στη διασάφηση, με τον αντίστοιχο αριθμό καταχώρησης (GRN) της εγγύησης. Πριν την απόδοση MRN στη διασάφηση και υπό την προϋπόθεση της συμπλήρωσης του πεδίου της Εγγύησης (ενότητα: «Είδη», υποενότητα: «Ειδικές Μνείες/Προηγούμενα έγγραφα») διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι για την ύπαρξη και την ορθότητα του GRN της εγγύησης, τη μη διπλή καταχώρησή της σε άλλες διασαφήσεις, καθώς και τον αποκλεισμό, τυχόν, λανθασμένης υπέρβασης του δηλωθέντος ποσού από το πραγματικό όριο κάλυψης του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο αποταμιευτής, κατά την υποβολή της διασάφησης, δεν συμπληρώσει το σχετικό πεδίο, ο αρμόδιος υπάλληλος του τελωνείου καταχωρεί, μέσω της λειτουργίας «καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» τον αριθμό της εγγύησης.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που το τελωνείο υπαγωγής είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου και η μεμονωμένη εγγύηση έχει κατατεθεί στο τελωνείο υπαγωγής, κατά την άφιξη του φορτίου και την υποβολή της διασάφησης, δεν κατατίθεται, εκ νέου, εγγύηση στο τελωνείο ελέγχου, με παράλληλη αποδέσμευση της αρχικής, αλλά γίνεται χρήση της αρχικά συσταθείσας εγγύησης στο τελωνείο υπαγωγής, καθ’ υπόδειξη του τελωνείου ελέγχου που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του καθεστώτος.
Αντιθέτως, όταν πραγματοποιείται τακτική χρήση του καθεστώτος, προκρίνεται η συνολική εγγύηση, για την οποία, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, παρέχεται η δυνατότητα κλιμακούμενης μείωσης, έως και πλήρους απαλλαγής του ποσού κάλυψης της εγγύησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί για την έκδοση άδειας συνολικής εγγύησης (σχετ. 7) κρίνεται σκόπιμο να επισημάνουμε τα ακόλουθα σημεία: α) Σε περίπτωση χρήσης συνολικής εγγύησης δεν προβλέπεται παράλληλα και η χρήση μεμονωμένης εγγύησης, αλλά εφόσον το ποσό κάλυψης δεν επαρκεί, απαιτείται προσκόμιση νέας συνολικής εγγύησης ή αναπροσαρμογή της ήδη υπάρχουσας. β) Εφόσον στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου διαπιστωθεί ότι το ποσό της εγγύησης δεν καλύπτει το ποσό αναφοράς των αποταμιευμένων εμπορευμάτων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε διαδικασίες αναστολής της άδειας συνολικής εγγύησης, ενέργεια η οποία συνεπάγεται την αναστολή της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, έως την σύσταση συμπληρωματικής εγγύησης ή αντικατάσταση της υφιστάμενης.
Επίσης, αναφέρεται ότι η άδεια συνολικής εγγύησης και κατ’ επέκταση η άδεια λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ανακαλούνται, σε περίπτωση:
i. αδυναμίας παροχής συνολικής εγγύησης, σύμφωνης με το επαναπροσδιορισμένο ποσό αναφοράς,
ii. διαπίστωσης συστηματικής υπέρβασης του υφιστάμενου ποσού αναφοράς
• κατά τον ίδιο έλεγχο (υπέρβαση ποσού αναφοράς για περισσότερες της μίας φορές σε μία δεδομένη ελεγχόμενη περίοδο), ή
• σε διαφορετικούς ελέγχους (υπέρβαση ποσού αναφοράς για μία φορά, αλλά με μορφή επαναλαμβανόμενης παραβατικότητας).
Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του Καν.(ΕΕ) 2015/2446 περί τελωνειακών αποφάσεων, για να γίνει αποδεκτή, εκ νέου, αίτηση για άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, απαιτείται να παρέλθει ένα έτος από την σχετική ανάκληση.

2. Εφαρμογή του άρθρου 211 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Κατ’ εφαρμογή του στοιχείου β) της παρ. 3 του άρθρου 211 του ΕνΤΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 και την παρ.2 του άρθρου 211 του ΕνΤΚ, σχετικά με την παροχή εχέγγυων από τον οικονομικό φορέα, ως προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, για την πλήρωση του ως άνω κριτηρίου, εξετάζεται, μεταξύ άλλων, από τις τελωνειακές αρχές:
• το ιστορικό τυχόν τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων
• η ύπαρξη ή μη φορολογικής ενημερότητας
• η δυνατότητα τήρησης λογιστικής αποθήκης

3. Φυσική Απομείωση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δόθηκαν από την Ε. Επιτροπή για τα ειδικά καθεστώτα και για την αντιμετώπιση περιπτώσεων που αποταμιευμένα εμπορεύματα υφίστανται, λόγω της φύσης τους αλλά και λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών (πχ θερμοκρασιακών μεταβολών) φυσική απομείωση, ως προς το βάρος ή τον όγκο τους, διευκρινίζεται ότι, για το ποσοστό της φυσικής απομείωσης δε γεννάται τελωνειακή οφειλή. Το ίδιο ισχύει στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες διενεργούνται συνήθεις εργασίες σε αποταμιευμένα εμπορεύματα, οι οποίες επιφέρουν απώλεια βάρους.
Στις περιπτώσεις αυτές για την ποσότητα των εμπορευμάτων που απομειώνεται, φυσικά, δεν απαιτείται η υποβολή τελωνειακού παραστατικού, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποτυπώνεται στις λογιστικές καταχωρήσεις της αποθήκης, με διακριτή καταγραφή, ως «φύρα, λόγω φυσικής απομείωσης».
Για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος παρατίθενται ενδεικτικά τα ακόλουθα παραδείγματα:
• Σε καθεστώς αποταμίευσης έχουν υπαχθεί 100 τόνοι αλάτι. Μετά από μήνες, υποβάλλεται διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία για την ως άνω ποσότητα. Λόγω της φυσικής απομείωσης του εν λόγω εμπορεύματος, το δηλωθέν βάρος στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι 99,5 τόνοι. Για την φύρα των 0,5 τόνων δε γεννάται τελωνειακή οφειλή και καταχωρείται διακριτά στη λογιστική αποθήκης.
• Σε καθεστώς αποταμίευσης έχουν υπαχθεί φρούτα που το βάρος τους είναι 100 τόνοι. Για τα ως άνω εμπορεύματα διενεργούνται συνήθεις εργασίες (αποξήρανση). Μετά την αποξήρανση το βάρος των ως άνω εμπορευμάτων είναι στους 95 τόνους. Οι 5 τόνοι είναι απώλεια βάρους και καταχωρούνται, διακριτά, στη λογιστική της αποθήκης.
Υπενθυμίζεται, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, τηρείται η διαδικασία περί σύστασης Επιτροπής για τον καθορισμό ποσοστού φυσικής απομείωσης, κατά τα οριζόμενα στην (3) σχετική.
Επισημαίνεται ότι, κατόπιν τροποποίησης της υπ’ αριθμ. (1) σχετικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. (2) ως άνω σχετική, η Επιτροπή εφαρμόζει για τα αποταμιευμένα εμπορεύματα τα ποσοστά φυσικής απομείωσης που αναγνωρίζονται για τα ίδια ενωσιακά προϊόντα, υπό καθεστώς αναστολής Ε.Φ.Κ., Φ.Κ. & Φ.Π.Α., στις αποφάσεις που εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 65 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α 265).
Εν συνεχεία, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο καταγράφεται η ακριβής περιγραφή του προϊόντος, ο τρόπος καθορισμού του ποσοστού φυσικής απομείωσης και οι σχετικές διαπιστώσεις της Επιτροπής. Το εν λόγω πρωτόκολλο, εισάγεται, ηλεκτρονικά, από τον αρμόδιο υπάλληλο, μέσω της λειτουργίας των Συνυποβαλλόμενων Αρχείων, συσχετίζοντάς το με τον αναγνωριστικό αριθμό Αποθήκης.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, όταν στις περιπτώσεις διενέργειας συνήθων εργασιών στο καθεστώς προκύψει υποπροϊόν, το οποίο έχει εμπορική αξία, η περίπτωση αυτή δεν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία και συνεπώς γεννάται τελωνειακή οφειλή.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
Σε καθεστώς αποταμίευσης έχουν υπαχθεί υφάσματα και έχει δοθεί έγκριση για διενέργεια συνήθων εργασιών και ειδικότερα για την κοπή των ως άνω υφασμάτων. Από τις εν λόγω εργασίες προκύπτει υποπροϊόν (κομμάτια υφασμάτων – ρετάλια), το οποίο έχει εμπορική αξία και συνεπώς γεννάται τελωνειακή οφειλή.

4. Συμπληρωματικές Μονάδες

Στις λογιστικές καταχωρήσεις που τηρούνται στις αποθήκες αποταμίευσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ως πληροφορία, οι μονάδες μέτρησης που διευκολύνουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εμπορευμάτων (π.χ. κιβώτια, τεμάχια κ.λπ.) και οι οποίες αναγράφονται στην αντίστοιχη στήλη με τίτλο «Κόλλα/Συμπληρωματικές Μονάδες». Οι ως άνω μονάδες πρέπει να είναι σύμφωνες με εκείνες που έχουν συμπληρωθεί στη θέση 31-1 της διασάφησης («Πλήθος δεμάτων» ή «Πλήθος τεμαχίων») ή στη θέση 41, εφόσον αυτό απαιτείται από το Κοινό Δασμολόγιο.
Η, κατ’ αντιστοιχία, καταχώρηση των στοιχείων αυτών είναι υποχρεωτική για την διευκόλυνση των προβλεπόμενων τελωνειακών ελέγχων.

5. Διαχείριση φορτίων groupage

Οι δημόσιες αποθήκες αποταμίευσης τύπου Ι αποτελούν τον πλέον κοινό τύπο δημόσιας αποθήκης, άδειες για τη λειτουργία των οποίων διαθέτει το σύνολο των εταιρειών αποθήκευσης και υπηρεσιών logistics.
Μία εκ των δραστηριοτήτων των εν λόγω εταιρειών είναι η παραλαβή και αποταμίευση φορτίων groupage, δηλαδή φορτίων που περιλαμβάνουν είδη πολλών διαφορετικών παραληπτών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο διαχειριστής της δημόσιας αποθήκης εμφανίζεται, ως παραλήπτης στα φορτωτικά έγγραφα και είναι υπόχρεος να υποβάλει την προβλεπόμενη διασάφηση αποταμίευσης. Με την (4) σχετική, παρασχέθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης της θέσης 33 «Κωδικός εμπορευμάτων» με τον επικρατέστερο κωδικό Σ.Ο. των εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο προς αποταμίευση φορτίο. Διευκρινίζεται ότι, ως επικρατέστερος κωδικός, θεωρείται ο κωδικός Σ.Ο, ο οποίος αναλογεί στα εμπορεύματα με τις υψηλότερες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Συμπλήρωση Πίνακα Φόρτωσης φορτίων groupage

Υπενθυμίζεται ότι, για τις περιπτώσεις φορτίων groupage, συμπληρώνεται, στη θέση 44-1 της διασάφησης αποταμίευσης, ο εθνικός κωδικός καταχώρησης 1852 «Πίνακας Φόρτωσης Groupage για αποταμίευση Τύπου Ι».
Δεδομένου ότι ο Πίνακας Φόρτωσης, περιλαμβάνει, αναλυτικά, τα στοιχεία των εμπορευμάτων που καταγράφονται στη λογιστική αποθήκης, στοιχείο κρίσιμο για τη λειτουργία και τον έλεγχο του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, εφεξής, ο εν λόγω πίνακας που αποτελεί υποστηρικτικό της διασάφησης αποταμίευσης έγγραφο, θα αναρτάται στο ICISnet, μέσα από τη λειτουργία των συνυποβαλλόμενων αρχείων, με την απόδοση του MRN στη διασάφηση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος από την Ανάλυση Κινδύνου.
Επιπρόσθετα, για λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου του καθεστώτος, στον εν λόγω Πίνακα Φόρτωσης, πέραν των αναφερομένων στην (4) σχετική πληροφοριών, θα περιλαμβάνεται ο Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΚΣΟ) και η αξία των εμπορευμάτων, εφόσον είναι διαθέσιμα (Παράρτημα Ι της παρούσας).
Κατ’ επέκταση για τους ανωτέρω λόγους, στις αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται, πέραν των πληροφοριών που αντιστοιχούν στις ποσότητες σε κάθε Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας των αποταμιευμένων εμπορευμάτων και οι αντίστοιχες αξίες, όταν είναι διαθέσιμες (παράρτημα V της παρούσας).

6. Υποβολή στο ICISnet απαιτούμενων εντύπων για τη χρήση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης

Για την ευχερέστερη διαχείριση και παρακολούθηση του καθεστώτος, τα ακόλουθα έντυπα που περιλαμβάνονται στην (3) σχετική, εφεξής υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας των συνυποβαλλόμενων αρχείων, συσχετίζοντάς τα με τον αναγνωριστικό αριθμό Αποθήκης:
• Έντυπο Συνήθων Εργασιών εντός Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης (στην περίπτωση τακτικής διενέργειας συνήθων εργασιών)
• Αίτηση Έγκρισης Προσωρινής Εξόδου από Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης (στην περίπτωση τακτικής προσωρινής εξόδου των εμπορευμάτων από την αποθήκη)
• Αίτηση έγκρισης μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
• Υπεύθυνη Δήλωση των διαχειριστών δημόσιων αποθηκών τύπου Ι και ΙΙ, όπου βεβαιώνεται η ύπαρξη των εμπορευμάτων στις ως άνω αποθήκες.

7. Υποχρέωση συμπλήρωσης της θέσης 40 των διασαφήσεων ανάλωσης

Δεδομένου ότι η πίστωση της διασάφησης αποταμίευσης πραγματοποιείται, μέσω της θέσης 40, εφιστούμε την προσοχή στην ορθή συμπλήρωση αυτής στις διασαφήσεις ανάλωσης. Ειδικότερα, στο πεδίο «Προηγούμενα Παραστατικά» της υποενότητας «Ειδικές Μνείες/Προηγούμενα Παραστατικά» της ενότητας «Είδη», θα πρέπει να αναγράφεται ορθά το MRN της διασάφησης αποταμίευσης, με την οποία έχουν υπαχθεί τα συγκεκριμένα εμπορεύματα στο καθεστώς, η σχετική ποσότητα κ.λπ., ώστε στην πληροφοριακή οθόνη του παραστατικού και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα «Πιστώσεις», να εμφανίζεται ορθά το υπόλοιπο της αρχικής διασάφησης αποταμίευσης, προκειμένου να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος του καθεστώτος.

8. Υποβολή Μηνιαίας Κατάστασης Αποθεμάτων

Δεδομένου ότι η Μηνιαία Κατάσταση Αποθεμάτων, εμπεριέχει κρίσιμα στοιχεία για τη λειτουργία και τον έλεγχο του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, εφεξής και για λόγους διευκόλυνσης της επαλήθευσης του ποσού αναφοράς, η εν λόγω κατάσταση θα αναρτάται στο ICISnet, μέσω της λειτουργίας των συνυποβαλλόμενων αρχείων και θα συνδέεται, υποχρεωτικά, με τον αναγνωριστικό αριθμό άδειας.
Επιπλέον, στο υπόδειγμα της Μηνιαίας Κατάστασης Αποθεμάτων που παρέχεται με την (5) σχετική, προστίθενται οι κατωτέρω πληροφορίες, όταν είναι διαθέσιμες:
• Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΚΣΟ),
• Στατιστική Αξία
• χώρα καταγωγής (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας).

9. Τήρηση λογιστικής αποθήκης με ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης

Με την (3) σχετική, είχε προβλεφθεί ότι: «Η τήρηση της λογιστικής αποθήκης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με υποχρέωση, εντός 5 ημερών από την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, είτε εκτύπωσης της αναλυτικής μηνιαίας κίνησης σε κινητά φύλλα με συνεχή αρίθμηση και εκ των προτέρων θεώρηση του Τελωνείου Ελέγχου είτε αποθήκευσης αρχείου που περιλαμβάνει την εν λόγω κίνηση, σε μορφή pdf, σε CD τα οποία φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα με αρίθμηση και θεώρηση του Τελωνείου Ελέγχου. Οι θεωρημένες αυτές καταστάσεις, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του διαχειριστή και τίθενται στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών για τις ανάγκες του ελέγχου.»
Στο πλαίσιο απλούστευσης της διαδικασίας και αποφυγής ενεργειών που επιφέρουν πρόσθετο διοικητικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει, τόσο τους οικονομικούς φορείς, όσο και τις υπηρεσίες, εφεξής, ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, εντός πέντε (5) ημερών από την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, προβαίνει στην ηλεκτρονική αποθήκευση αρχείου με τις κινήσεις του εν λόγω μήνα, σε μορφή pdf, καθώς και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο word), χωρίς θεώρηση από το τελωνείο ελέγχου. Το εν λόγω αρχείο φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του διαχειριστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την συνεπή τήρησή του και τίθεται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, κατά την διεξαγωγή ελέγχων.

10. Ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης

Κατά τα διαλαμβανόμενα στην (3) σχετική εγκύκλιο, ο διαχειριστής της αποθήκης κοινοποιεί στο τελωνείο ελέγχου τον αριθμό λογιστικής καταχώρησης και λοιπές πληροφορίες, σχετικά με τα εμπορεύματα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μετά τη φυσική παραλαβή τους και την καταχώρησή τους στη λογιστική αποθήκης. β) όταν επέρχεται μεταβολή στα αποθηκευμένα εμπορεύματα και συνεπεία αυτής, πραγματοποιείται νέα λογιστική καταχώρηση.
Για λόγους διευκόλυνσης και απλούστευσης της διαδικασίας, οι ως άνω πληροφορίες, εφεξής, θα αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στο τελωνείο ελέγχου.

11. Τακτική διενέργεια συνήθων εργασιών/Τακτική προσωρινή έξοδος εμπορευμάτων

Στις περιπτώσεις τακτικής διενέργειας συνήθων εργασιών ή τακτικής προσωρινής εξόδου που έχει χορηγηθεί έγκριση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, ο διαχειριστής της αποθήκης ενημερώνει, πριν τη διενέργεια των συνήθων εργασιών ή πριν την προσωρινή έξοδο των εμπορευμάτων, καταθέτοντας στο τελωνείο ελέγχου το «Έντυπο Συνήθων Εργασιών εντός Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης» ή την «Αίτηση Έγκρισης Προσωρινής Εξόδου από
Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης», αντίστοιχα, τα οποία και θεωρούνται από το τελωνείο, κατά τα οριζόμενα στις (3) και (4) σχετικές εγκυκλίους.
Δεδομένου ότι στις ως άνω περιπτώσεις, τα εν λόγω έντυπα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, εφεξής, θα αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο τελωνείο ελέγχου και δεν θα απαιτείται η θεώρησή τους.

12. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου

Ο υπολογισμός του ποσού αναφοράς αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό της εγγύησης, προκειμένου για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου.
Δεδομένου ότι ο ως άνω έλεγχος πραγματοποιείται στα πλαίσια ελέγχου του καθεστώτος αποταμίευσης και για την πληρότητα της αναφοράς ελέγχου που συντάσσεται από τους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους, το Παράρτημα 5 της (3) σχετικής αντικαθίσταται από το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, στο οποίο έχει προστεθεί ιδιαίτερη παράγραφος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ».

13. Προσωρινή Εναπόθεση και Τελωνειακή Αποταμίευση

α) Υπαγωγή εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης, μετά την Προσωρινή Εναπόθεσή τους σε χώρο του τελωνείου και την υποβολή Δηλωτικού/Προσωρινής Εναπόθεσης.
Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει αποστολή παρατηρήσεων/παραλαβής αποθηκάριου για τη συνολική ποσότητα των εμπορευμάτων, για τα οποία έχει υποβληθεί το προβλεπόμενο Δηλωτικό/Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, το τελωνείο δεν λαμβάνει υπόψη τις ποσότητες που αναγράφονται στο σχετικό Δηλωτικό, αλλά το βήμα της επαλήθευσης, σε ό,τι αφορά τις δηλωθείσες στο παραστατικό ποσότητες, μετακυλύεται στην επαλήθευση της διασάφησης υπαγωγής των εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς της αποταμίευσης, σύμφωνα με την (6) σχετική. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που από το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου υποδειχθεί «φυσικός έλεγχος» στην υποβληθείσα διασάφηση αποταμίευσης, θα διενεργείται επαλήθευση των ποσοτήτων που έχουν δηλωθεί επί της ως άνω διασάφησης και εν συνεχεία ο αρμόδιος υπάλληλος θα παραλαμβάνει το αντίστοιχο είδος του δηλωτικού, είτε «καλώς», είτε «με διαφορές», κατά περίπτωση. Όταν για την υποβληθείσα διασάφηση αποταμίευσης υποδειχθεί από την Ανάλυση Κινδύνου «έλεγχος εγγράφων» ή «κατά δήλωση», ο υπάλληλος θα προβαίνει στην παραλαβή του είδους του δηλωτικού, μετά την κοινοποίηση του διαχειριστή της αποθήκης αποταμίευσης στο τελωνείο ελέγχου, σχετικά με τις λεπτομέρειες παραλαβής των εμπορευμάτων. Επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις που το τελωνείο ελέγχου είναι διαφορετικό από το τελωνείο υποβολής του Δηλωτικού, το τελωνείο ελέγχου αποστέλλει την ως άνω κοινοποίηση στο τελωνείο υποβολής του Δηλωτικού, προκειμένου, εν συνεχεία, να πιστωθεί το δηλωτικό.
Αναφέρεται ότι για λόγους συσχέτισης των παραστατικών, στη θέση 40 της διασάφησης αποταμίευσης θα συμπληρώνεται ο κωδικός Ζ-ΖΖΖ-MRN δηλωτικού/στίχος/ποσότητα/ συσκευασία.
β) Καθορισμός αποθήκης αποταμίευσης ως χώρο προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων
Σύμφωνα με την (6) σχετική, στις περιπτώσεις καθορισμού μιας εγκατάστασης αποταμίευσης, ως χώρου προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εγγύηση που έχει προσκομισθεί από τον διαχειριστή που θα δηλώνεται ότι η εν λόγω εγγύηση καλύπτει, ομοίως και τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης στον εν λόγω χώρο.
Σε αυτήν την περίπτωση το τελωνείο προβαίνει στην καταχώρηση της αποθήκης αποταμίευσης, επιπλέον, ως χώρο προσωρινής εναπόθεσης στο Υποσύστημα Αδειών/Εγκρίσεων – Διαχείριση Αποθηκών για την απόκτηση «κωδικού αποθήκης». Για λόγους συσχέτισης, στο πεδίο «Αναλυτική περιγραφή» αναγράφεται ο αριθμός άδειας λειτουργίας αποθήκης αποταμίευσης.

14. Διόρθωση κωδικού συνημμένου στη θέση 44-1 «Πιστοποιητικά/ Έγγραφα»

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις διενέργειας συνήθων εργασιών που αλλάζει η αρχική δασμολογική κατάταξη και ο διασαφιστής αιτείται τη θέση των εν λόγω εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με την αρχική δασμολογική κατάταξη (άρθ.82 παρ. 2 ΕνΤΚ), η θέση 44-1 της σχετικής διασάφησης, εφεξής, θα συμπληρώνεται με τον κωδικό 18Α1 «Θέση σε Ε.Κ. με χρήση αρχικής δασμολ. κατάταξης».

15. Συναποθήκευση

Το άρθρο 177 του κατεξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (Εξουσιοδοτική Πράξη) τροποποιήθηκε με το άρθρο 147 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/877, στο οποίο αποσαφηνίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις συναποθήκευσης ενωσιακών με μη ενωσιακά εμπορεύματα σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις περιπτώσεις που:
– δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή αλλά με δυσανάλογο διοικητικό κόστος, η εξακρίβωση του είδους των εμπορευμάτων και
– απαιτείται να πραγματοποιείται λογιστικός διαχωρισμός, ως προς το είδος, τον τελωνειακό χαρακτήρα και, ενδεχομένως, την προέλευσή τους.
Ειδικότερα:
α) Τα ενωσιακά εμπορεύματα που αποθηκεύονται με μη ενωσιακά σε αποθήκη αποταμίευσης και η φύση των εμπορευμάτων είναι τέτοια, ώστε να αναμειγνύονται μεταξύ τους (π.χ. αποθήκευση πετρελαιοειδών σε δεξαμενές, αποθήκευση δημητριακών σε σιλό κλπ) και συνεπώς δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους, πρέπει να έχουν:
– τον ίδιο οκταψήφιο κωδικό Σ.Ο.
– την ίδια εμπορική ποιότητα και
– τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα μη ενωσιακά.
β) Όταν τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τη στιγμή που πρόκειται να συναποθηκευτούν με ενωσιακά, υπόκεινται σε προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, σε αντισταθμιστικό δασμό, σε μέτρο διασφάλισης ή σε πρόσθετο δασμό που προκύπτει από την αναστολή των παραχωρήσεων εάν είχαν διασαφιστεί για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, θεωρείται ότι δεν έχουν την ίδια εμπορική ποιότητα με τα ενωσιακά εμπορεύματα.
γ) Το σημείο (β) δεν εφαρμόζεται όταν τα ενωσιακά εμπορεύματα που πρόκειται να συναποθηκευτούν με τα μη ενωσιακά, έχουν ήδη διασαφιστεί ως μη ενωσιακά για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και έχουν καταβληθεί οι σχετικοί υπό σημείο (β) δασμοί.
Με βάση τα ανωτέρω και για την εφαρμογή του άρθρου 177, από τη λήψη της παρούσας, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της αποθήκης αποταμίευσης, συμπληρώνει, μεταξύ άλλων, στη θέση 22 «Αποθήκευση εμπορευμάτων εκτός του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης» και στη θέση 25 « Συμπληρωματικές πληροφορίες» αντίστοιχα, τα ακόλουθα:
• τον κωδικό Σ.Ο.
• την εμπορική ποιότητα και
• τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ενωσιακών εμπορευμάτων που πρόκειται να συναποθηκευτούν με τα μη ενωσιακά.
Πριν από τη χορήγηση έγκρισης για συναποθήκευση, ζητείται η έγκριση του Τελωνείου Ελέγχου, ως προς τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης από την αιτούμενη συναποθήκευση. Επιπλέον, ελέγχονται οι ξεχωριστές λογιστικές καταχωρήσεις που υποχρεούται να τηρεί ο διαχειριστής της αποθήκης, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και επαρκείς πληροφορίες για τις κινήσεις των εμπορευμάτων που επιτρέπεται να συναποθηκεύονται με τα αποταμιευμένα εμπορεύματα.
Για την τήρηση της λογιστικής αποθήκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας, χωρίς η μορφή του να είναι δεσμευτική για τον διαχειριστή, υπό τον όρο καταχώρισης των απαιτούμενων από τις διατάξεις στοιχείων.
Οι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας τελωνειακές αρχές εγκρίνουν την αιτούμενη συναποθήκευση, με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου από το τελωνείο ελέγχου για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτούμενων προϋποθέσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 177 της Εξουσιοδοτικής Πράξης. Η εν λόγω επιφύλαξη αποτυπώνεται στη θέση 16 «Συμπληρωματικές πληροφορίες/όροι» στην χορηγούμενη άδεια.
Υπενθυμίζεται, ότι η έγκριση για τη συναποθήκευση χορηγείται με την άδεια λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Η εν λόγω έγκριση χορηγείται και σε μεταγενέστερο χρόνο, με τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, στην οποία συμπληρώνονται οι συγκεκριμένες, κατά τα ανωτέρω πληροφορίες.
Το τελωνείο ελέγχου, στα πλαίσια ελέγχου του καθεστώτος, διενεργεί λογιστικό ή φυσικό έλεγχο κατά περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων, αναφορικά με τη συναποθήκευση. Ο έλεγχος αυτός συμπεριλαμβάνεται στις ελεγκτικές επαληθεύσεις, ως «Έλεγχος συναποθήκευσης (άρθρο 177 Εξουσιοδοτικής Πράξης)» της ήδη υπάρχουσας κατηγορίας ελέγχου 1020 του Υποσυστήματος Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων του ICISnet όπου και καταγράφονται οι διαπιστώσεις του τελωνείου. Ειδικότερα το τελωνείο διενεργεί ελέγχους, ως προς:
i. τον κωδικό Σ.Ο. των μη ενωσιακών εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς
ii. την εμπορική ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, καθώς και τις τρίτες χώρες αποστολής τους
iii. τον κωδικό Σ.Ο., την εμπορική ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ενωσιακών εμπορευμάτων που έχουν συναποθηκευτεί με τα μη ενωσιακά
iv. εάν τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τη στιγμή που αποθηκεύτηκαν με τα ενωσιακά, υπόκεινται σε προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, σε αντισταθμιστικό δασμό, σε μέτρο διασφάλισης ή σε πρόσθετο δασμό που προκύπτει από την αναστολή των παραχωρήσεων, εάν είχαν διασαφιστεί για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία
v. εάν τα ενωσιακά εμπορεύματα που αποθηκεύτηκαν με τα μη ενωσιακά, έχουν ήδη διασαφιστεί ως μη ενωσιακά για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και έχουν καταβληθεί οι ανωτέρω δασμοί.
Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, ο διαχειριστής της αποθήκης ή/και ο αποταμιευτής κατά περίπτωση, υποβάλλει στο τελωνείο:
1) Τα σχετικά συμβόλαια αγοράς, από τα οποία να προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμπορική ποιότητα, τόσο των μη ενωσιακών, όσο και των ενωσιακών εμπορευμάτων που έχουν συναποθηκευτεί.
2) Τη συγκεκριμένη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, καθώς και το αντίστοιχο αποδεικτικό είσπραξης, σε περίπτωση που για τα ενωσιακά έχει υποβληθεί διασάφηση, ως μη ενωσιακά και έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενοι δασμοί (προσωρινός ή οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ, ο αντισταθμιστικός δασμός, το μέτρο διασφάλισης ή ο πρόσθετος δασμός που προκύπτει από την αναστολή των παραχωρήσεων εάν είχαν διασαφιστεί για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία).
3) Τα σχετικά έγγραφα μεταφοράς που αποδεικνύουν την είσοδο των ενωσιακών εμπορευμάτων στην αποθήκη αποταμίευσης.
4) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πληροφορία ζητηθεί από το τελωνείο, στα πλαίσια διεξαγωγής του ελέγχου.
Τα ευρήματα του ως άνω ελέγχου περιλαμβάνονται στην αναφορά ελέγχου που συντάσσεται από το τελωνείο (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας) και αποστέλλεται, μεταξύ άλλων, στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή, για ενημέρωση και τυχόν ενέργειες.
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ισχυουσών διατάξεων, η αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της χορηγηθείσας έγκρισης συναποθήκευσης, με την επιβολή των ισχυουσών, κατά περίπτωση, κυρώσεων.
Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι, όταν τα ενωσιακά εμπορεύματα συναποθηκεύονται, με τρόπο που να είναι δυνατή η διάκρισή τους από τα μη ενωσιακά, τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται και ισχύει η (3) σχετική, αναφορικά με τη δυνατότητα συναποθήκευσης.

16.Λοιπές άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης

Στο άρθρο 4 της (1) σχετικής απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια αυτοψίας, ο αιτών κατέχει και θέτει στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου, μεταξύ άλλων, λοιπές άδειες και εγκρίσεις, οι οποίες, κατά περίπτωση, απαιτούνται από άλλες Δημόσιες Αρχές. Τα ως άνω πιστοποιητικά σχετίζονται, κατά κανόνα, με τη φύση των εμπορευμάτων που πρόκειται να αποθηκευτούν.
Ειδικότερα:
• Πετρελαιοειδή/ενεργειακά
Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης που θα αποθηκεύονται πετρελαιοειδή/ενεργειακά εμπορεύματα, απαιτούνται, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ανωτέρω (1) σχετική, τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφο της έγκρισης χρήσης δεξαμενών που εκδίδεται από το τελωνείο, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και λειτουργία αυτής» (Β’ 2745), όπως ισχύει. β) Αντίγραφο της άδειας εμπορίας ή άδειας διύλισης ή άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 ΑΥΟ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων, για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β’ 2744), όπως ισχύει.
Επιπλέον, το τελωνείο ελέγχου, κατά τη διενέργεια αυτοψίας του προτεινόμενου χώρου, εξετάζει, εάν υφίσταται η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 63 του ν.2960/2001.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που ο ανωτέρω χώρος χρησιμοποιείται και για την αποθήκευση προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., ως φορολογική αποθήκη, τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εξετάζονται, κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης.
• Είδη τροφίμων
Στην περίπτωση που ο υπό εξέταση χώρος θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση τροφίμων, απαιτούνται, πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και οι ακόλουθες άδειες που εκδίδονται από την αρμόδια Περιφέρεια:
α) Άδεια λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων
β) Άδεια αποθήκευσης νωπών τροφίμων
• Χημικά προϊόντα
Για την αποθήκευση χημικών προϊόντων στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης απαιτείται, κατά τη διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση της άδειας, να τίθεται στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου η «Άδεια λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής – Ανασυσκευασίας και Αποθήκευσης Χημικών Προϊόντων» που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια.
• Εγκαταστάσεις μεταποίησης
Στην περίπτωση που ο υπό εξέταση χώρος είναι εγκατάσταση μεταποίησης (π.χ. κονσερβοποιείο), απαιτείται κατά τη διενέργεια αυτοψίας, να τεθεί στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου η άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια.
• Σιλό
Όταν ο υπό εξέταση χώρος είναι σιλό, όπου πρόκειται να αποθηκευτούν χύδην εμπορεύματα (π.χ. άλευρα), απαιτείται, κατά τη διενέργεια αυτοψίας, να τίθεται στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου η άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια.
• Εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά
Σε περίπτωση που ο υπό εξέταση χώρος θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών (εύφλεκτα, εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, τοξικά προϊόντα), απαιτείται κατά τη διενέργεια αυτοψίας, να τεθεί στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου η άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια.
• Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
Σε περίπτωση που η αποθήκη εμπίπτει σε κατηγορία επιχείρησης, για την οποία δεν απαιτείται η λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση για μη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας από αρμόδια αρχή (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Περιφέρεια).

17. Μεταφορά εμπορευμάτων από αποθήκη αποταμίευσης σε αποθήκη αποταμίευσης (7171)

Υπενθυμίζουμε την (8) σχετική, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων από αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, στη θέση 44-1 της διασάφησης με καθεστώς 7171, συμπληρώνεται ο κωδικός 1850 «Προηγούμενη αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης», με την αναγραφή του οποίου ανοίγει πεδίο, όπου συμπληρώνεται ο κωδικός της αποθήκης, από όπου αναχωρούν τα εμπορεύματα. Επιπλέον, στη θέση 49 αναγράφεται ο κωδικός της αποθήκης, όπου παραδίδονται τα εμπορεύματα.

18. Ηλεκτρονικό Περιβάλλον

Τέλος, στο πλαίσιο απλούστευσης και ψηφιοποίησης των τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών, εφιστάται η προσοχή όλων των τελωνειακών αρχών στην απαρέγκλιτη τήρηση των αποφάσεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την πλήρη ηλεκτρονική διεξαγωγή του συνόλου των διαδικασιών του ειδικού καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης, κατά την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας και έκδοση αυτής, καθώς και κατά την υποβολή διασαφήσεων υπαγωγής και εκκαθάρισης του καθεστώτος, μέσω ICISnet το οποίο υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή:
– Αιτήσεων και αδειών λειτουργίας του καθεστώτος
– Διασαφήσεων υπαγωγής και εκκαθάρισης του καθεστώτος
– Των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων και διασφαλίζει την παρακολούθηση και ενημέρωση των συναλλασσόμενων σε όλα τα στάδια της διακίνησης των εμπορευμάτων μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ