Ε/1215/22-12-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε/115/28-02-2023 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ), βάσει του άρθρου 10 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» (Β’ 1144).

 

(ΦΕΚ Β 7389/27.12.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 236) και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του νόμου αυτού,

2. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως του άρθρου 28 του νόμου αυτού,

3. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

4. του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

5. του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιο-δοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

6. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

8. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

9. του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236),

10. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

11. της υπό στοιχεία Ε/115/28-2-2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ), βάσει του άρθρου 10 του ν. 5005/2022» (Α’ 236),

12. της υπό στοιχεία Υ9/29.6.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Μπρατάκο» (Β’4249),

13. της υπό στοιχεία 118944/ΕΞ2019/23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),

14. της υπό στοιχεία 3981/ΕΞ2020/25-02-2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

ΙΙ. Την ανάγκη τροποποίησης της παρούσας ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής της επιχείρησης στο Μ.Η.Τ. και ιδίως ως προς τα οικονομικά στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης.

ΙΙΙ. Την υπ’ αρ. 12377/12-12-2023 εισήγηση δημοσιονομικών συνεπειών της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, βάσει της οποίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:

H περ. ιδ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 «Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) και δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής» της υπό στοιχεία Ε/115/28-02-2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ), βάσει του άρθρου 10 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» (Α’ 1144), τροποποιείται ως εξής:

«ιδ) κύκλο εργασιών της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου για το έτος 2022, το ύψος του οποίου προκύπτει από την φορολογική της δήλωση (Ε1 και Ε3) καθώς και από τα αποσπάσματα των ισοζυγίων των σχετικών λογαριασμών, εφόσον σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων, άλλως βεβαίωση ορκωτού λογιστή ή λογιστή».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην υπό στοιχεία Ε/115/28-02-2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ), βάσει του άρθρου 10 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» (Β’ 1144).

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ