Ε/116/24-02-2023
Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), βάσει του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)

Αριθμ. Ε/116/2023

(ΦΕΚ Β’ 1145/28-02-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 236) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 27 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του νόμου αυτού,
2. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως το άρθρου 28 του νόμου αυτού,
3. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
4. του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
5. του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
6. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
7. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
8. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),
9. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
10. του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236),
11. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
12. της υπό στοιχεία Υ26/13.8.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788),
13. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),
14. της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

IΙ. Την υπ’ αρ. 1687/13-2-2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, βάσει της οποίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από κάθε επιχείρηση έντυπου τύπου, όπως αυτή ορίζεται στην περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022 (Α’ 236), ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη τεχνική ή αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 2
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) και δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή (εφεξής «εφαρμογή») για την εγγραφή στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (εφεξής Μ.Ε.Τ.), το οποίο τηρείται στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης (εφεξής Γ.Γ.Ε.Ε.). Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. και μέσω αυτής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

2. Για την εγγραφή στο Μ.Ε.Τ., η επιχείρηση έντυπου τύπου της περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022 υποβάλλει αίτηση από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, στην εφαρμογή της παρ. 1. Ειδικά για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Ε.Τ., η επιχείρηση έντυπου τύπου της περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022 υποβάλλει αίτηση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα οριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5005/2022. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στις επιχειρήσεις έντυπου τύπου της περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022, μέσω των ενώσεών τους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, με συνημμένη την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία αναφέρεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής, ένα μήνα πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής, με εξαίρεση την πρώτη εφαρμογή της παρούσας.

3. Με την αίτηση για εγγραφή στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου καταχωρίζει/συνυποβάλλει σωρευτικά, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της επιχείρησης έντυπου τύπου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,
β) αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., για όσες επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ.,
γ) βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου/ επιτηδευματία και της καρτέλας «προσωποποιημένης πληροφόρησης/στοιχεία μητρώου επιχείρησης», από την οποία προκύπτουν οι ενεργείς δραστηριότητες Κ.Α.Δ. της επιχείρησης έντυπου τύπου,
δ) ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της επιχείρησης, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πιστοποιητικό μεταβολών, πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας και πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τις επιχειρήσεις που διατίθεται. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου προς της υποβολής τριμήνου,
ε) υπεύθυνη δήλωση του εκδότη και του διευθυντή της επιχείρησης έντυπου τύπου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α’ 187),
στ) βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης του εντύπου, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρ. 3Α του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 από την οποία να προκύπτει το όνομα και η ιδιότητά τους,
ζ) κωδικάριθμο προσφάτως εκδοθέντος και σε ισχύ ποινικού μητρώου, ποινικό μητρώο και υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που υπάγονται στην περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5005/2022, βάσει των οποίων το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο των ποινικών μητρώων μέσω διασύνδεσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
η) υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια της συνημμένης επικαιροποιημένης κατάστασης των κύριων των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου, εφόσον η επιχείρηση έντυπου τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία. Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των κύριων των μετοχών ή των μεριδίων,
θ) την τελευταία έκδοση της εφημερίδας ή του περιοδικού, ώστε να αποδεικνύεται ότι, σε κάθε αντίτυπο, αναγράφεται σε εμφανές σημείο η ταυτότητα της εφημερίδας ή του περιοδικού και ειδικότερα ο τίτλος, η συχνότητα έκδοσης, ο αριθμός φύλλου, εφόσον πρόκειται για εφημερίδα, και ο αριθμός τεύχους, εφόσον πρόκειται για περιοδικό, η τιμή μονάδας, η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα του μετόχου ή εταίρου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, του εκδότη, του νόμιμου εκπροσώπου, του διευθυντή, του διευθυντή σύνταξης, τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του μέσου και η ημερομηνία σε κάθε σελίδα. Ειδικά κατά την πρώτη εγγραφή, απαιτείται και η αμελλητί αποστολή σε φυσική μορφή του φύλλου ή του τεύχους στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε.,
ι) υπεύθυνη δήλωση ότι το έντυπο πληροί τις προϋποθέσεις της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5005/2022,
ια) υπεύθυνη δήλωση ότι το έντυπο πληροί τις προϋποθέσεις της περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5005/2022,
ιβ) επικαιροποιημένο πίνακα προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ή/και συμβάσεις νομίμως κατατεθειμένες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με σχετικά αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει ο αριθμός των απασχολούμενων δημοσιογράφων, ανάλογα με την κατηγορία του εντύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. η’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5005/2022, την περιοδικότητα κυκλοφορίας, τον πληθυσμό της περιοχής κυκλοφορίας, καθώς και τη γεωγραφική εμβέλεια κυκλοφορίας (πανελλήνιας κυκλοφορίας, περιφερειακής, τοπικής),
ιγ) βεβαίωση ασφάλισης των δημοσιογράφων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή βεβαίωση εγγραφής τους στα οικεία επαγγελματικά σωματεία,
ιδ) αριθμό και ειδικότητα λοιπών εργαζόμενων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5005/2022,
ιε) τα πλήρη στοιχεία που αφορούν στη γεωγραφική εμβέλεια κυκλοφορίας τους (πανελλήνιας, περιφερειακής, τοπικής) και στην ανελλιπή κυκλοφορία όλων των εντύπων της ενδιαφερόμενης επιχείρησης (ξεχωριστά για κάθε έντυπο) κατά το τελευταίο έτος. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, παραστατικά από πρακτορεία διανομής, συνδρομές, παραστατικά από σημεία πώλησης, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με διανομείς νομίμως υποβληθείσες στον αρμόδιο φορέα,
ιστ) δήλωση που αφορά στη θεματολογία του περιεχομένου του εντύπου και συγκεκριμένα μία (1) έως τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες, με σειρά από την κύρια θεματολογία προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες θεματολογίες του περιεχομένου του,
ιζ) δήλωση της γεωγραφικής εμβέλειας και των περιοχών κυκλοφορίας του εντύπου,
ιη) φύλλα που να αποδεικνύουν ότι μέχρι και την υποβολή της αίτησης εγγραφής του στο Μ.Ε.Τ., ο έντυπος τύπος, ανάλογα με την περιοδικότητα της κυκλοφορίας του, εκδίδεται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση υπάγεται στην εξαίρεση β της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη χρήση του εν λόγω δικαιώματος καθώς και το ακριβές σχετικό χρονικό διάστημα.

Άρθρο 3
Ανανέωση και εγγραφή της επιχείρησης έντυπου τύπου μετά από διαγραφή της στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)

Για την ανανέωση της εγγραφής της, η επιχείρηση έντυπου τύπου υποβάλλει, δια του νομίμου εκπροσώπου της, υπεύθυνη δήλωση στο Μ.Ε.Τ. ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 5005/2022.
Σε περίπτωση διαγραφής της από το Μ.Ε.Τ., η επιχείρηση έντυπου τύπου, προκειμένου να επανεγγραφεί, υποβάλλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις πιστοποιημένων επιχειρήσεων έντυπου τύπου

1. Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., εντός δέκα (10) ημερών, οποιοδήποτε ελλείπον ή άλλο στοιχείο ή/και πληροφορία τους ζητηθεί για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Μετά την πρώτη εγγραφή, οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου οφείλουν να αναρτούν αυθημερόν στην πλατφόρμα του Μ.Ε.Τ. ένα αντίτυπο κάθε φύλλου ή τεύχους.

3. Η επιχείρηση έντυπου τύπου, μετά την εγγραφή της στο Μ.Ε.Τ., αποκτά μοναδικό αριθμό και σήμα, τα οποία αναγράφονται σε κάθε αντίτυπο του φύλλου ή του τεύχους κυκλοφορίας.

4. Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου υποχρεούνται, δια του νομίμου εκπροσώπου τους, να γνωστοποιούν στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε., μέσω της εφαρμογής Μ.Ε.Τ., οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 5005/2022.

5. Η επιχείρηση έντυπου τύπου οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια καταχώρισής της στο Μ.Ε.Τ.

Άρθρο 5
Διαλειτουργικότητα

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 5005/2022, το Μ.Ε.Τ. διασυνδέεται με α) το φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., β) με το μητρώο Γ.Ε.ΜΗ, γ) με τη Διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ποινικό Μητρώο.

2. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διενεργούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020, το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6
Τεχνικά Οργανωτικά Μέτρα

1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του ν. 4624/2019.

2. Η Γ.Γ.Ε.Ε. ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), για τη διαβίβαση δεδομένων μέσω διαλειτουργούντων πληροφοριακών συστημάτων για την διασταύρωση της ακρίβειας των στοιχείων του άρθρου 2.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ