Ε/1110/2023
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/300/21-04-2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας» (Β’ 2665)

Αριθμ. Ε/1110

(ΦΕΚ Β’ 6023/18.10.2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 236).

2. Του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως το άρθρο 28 του νόμου αυτού.

4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ιδίως το άρθρο 1 αυτού.

6. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

7. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

8. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) και ιδίως το άρθρο 6 και τα άρθρα 13-15 αυτού.

9. Των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

10. Του υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 1352 της 24.12.2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 972/2020 της Επιτροπής (1215/07-07-2020) και το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενίσχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

12. Του άρθρου 3 του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

13. Του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

14. Του Π.Δ.98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).

15. Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

16. Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

17. Της υπό στοιχεία Υ9/29.6.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Μπρατάκο» (Β’ 4249).

18. Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

19. Της υπό στοιχεία Ε/300/21-04-2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας» (Β’ 2665).

20. Της υπό στοιχεία Ε/521/06-07-2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση-συ-μπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/118/24-02-2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Εναρξης λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)” (Β’ 1146)» (Β’ 4399).

21. Της υπό στοιχεία Ε/535/08-07-2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/300/21-04-2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας” (Β’ 2665)» (Β’ 4406).

22. Της υπό στοιχεία Ε/1096/10-10-2023 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση- συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/300/21-04-2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας” (Β’ 2665)» (Β’ 5907).

II. Το Υπόδειγμα Υ/Δ από τους δυνητικούς δικαιούχους, που περιλαμβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει την τελευταία τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού de minimis, η οποία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

III. Το Υπόδειγμα Πίνακα, που περιλαμβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II στην κοινή υπουργική απόφαση, με την αναλυτική καταγραφή των δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, που θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας της Γ.Γ.Ε.Ε. στην Επιτροπή του άρθρου 10 για τη διατύπωση γνώμης περί της συνδρομής των προϋποθέσεων 2 και 3 του άρθρου 6 της παρούσας.

IV. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στον δημόσιο διάλογο.

V. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020.

VI. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας, ως προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης.

VII. Την υπ’ αρ. 139/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

VIII. Την υπ’ αρ.10053/18-10-2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία Ε/300/21.04.2023 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας» (Β’ 2665) και συγκεκριμένα:

Α) Στο άρθρο 3 «Ορισμοί» μετά από την περ. 1 προστίθεται περ. 1Α ως εξής:

«1Α. Ειδικώς για τον σκοπό του ελέγχου σώρευσης της παρ. 1Α του άρθρου 7 ως ενιαία επιχείρηση νοούνται επίσης όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) Μια επιχείρηση ή μέτοχος ή εταίρος αυτής κατέχει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων ή του κεφαλαίου άλλης επιχείρησης, και

β) μια επιχείρηση, η οποία έχει τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο με άλλη επιχείρηση».

Β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 «Διάρκεια Προγράμματος – Χρηματοδότηση Καθεστώς Ενίσχυσης» τροποποιείται ως εξής:

«3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει της παρούσας και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής Κανονισμός de minimis)».

Γ) Μετά το άρθρο 4 «Διάρκεια Προγράμματος – Χρηματοδότηση Καθεστώς Ενίσχυσης» προστίθεται άρθρο 4Α «Εξαιρέσεις» ως εξής:

«4Α. Ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπου τύπου, των οποίων κύρια ύλη αποτελεί η ενημέρωση περί στοιχημάτων, δεν εντάσσονται στο ως άνω πρόγραμμα ενίσχυσης.»

Δ) Στο άρθρο 5 «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων» προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα I της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 19 Οκτωβρίου 2023 μέχρι και την 22 Οκτωβρίου 2023».

Ε) Στο άρθρο 7 «Έλεγχος σώρευσης» μετά από την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που λαμβάνουν από το πρόγραμμα ενίσχυσης της παρούσας, ελέγχεται, επίσης, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με την περ. 1Α του άρθρου 3 και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως.».

ΣΤ) Η παρ. 1 του άρθρου 11 «Έλεγχος Προϋποθέσεων -Απόφαση υπαγωγής» τροποποιείται ως εξής:

«1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ελέγχει ότι η δυνητική δικαιούχος είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.Τ. ως επιχείρηση έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, την περιοδικότητα της κυκλοφορίας του εντύπου σύμφωνα με τα καταχωρηθέντα στο Μ.Ε.Τ., καθώς και τα προσκομι-ζόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους, δυνάμενη να προβεί σε επαλήθευση της ορθότητας και της ακρίβειάς τους. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών προς την αιτούσα επιχείρηση προκειμένου να τις παράσχει.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 10 τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, για τη διατύπωση γνώμης.

Μετά και την ως άνω γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 10, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., υποβάλλει την εισήγησή της προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ή οι αποφάσεις υπαγωγής των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρούσας».

Ζ) Το Παράρτημα Ι ‘ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ’ αντικαθίσταται από το παράρτημα που ακολουθεί, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ