Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. ΕΠΙΣΤΡ.Ε 1094529 ΕΞ 2021/27.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8, 14 και 86 του ν. 4843/2021 (Α΄193/20-10-2021)

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. ΕΠΙΣΤΡ.Ε 1094529 ΕΞ 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Ε΄

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3635007
E-mail: deispraxeon@aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8, 14 και 86 του ν. 4843/2021 (Α΄193/20-10-2021)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8, 14 και 86 του ν. 4843/2021 (Α΄193/20-10- 2021)

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι άρθρων:
1. Άρθρο 8 ν. 4843/2021: «Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας, καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά μέτρα πολιτικής – Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (άρθρο 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)»
2. Άρθρο 14 ν. 4843/2021: «Κυρώσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 4342/2015 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)»
3. Άρθρο 86 ν. 4843/2021: «Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Άρθρα 8 και 14 ν. 4843/2021: Διανομείς ενέργειας και εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως υπόχρεα μέρη για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας
2. Άρθρο 86 ν. 4843/2021: Διαδικασία ειδικής διαχείρισης της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4664/2020

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 8, 14 και 86 του ν. 4843/2021 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.» Α΄193/20-10-2021).

Ειδικότερα:

1. Άρθρο 8 «Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας, καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά μέτρα πολιτικής – Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (άρθρο 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)»

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαπιστώνεται η εκπλήρωση του στόχου ή μέρους αυτού από τα υπόχρεα μέρη με εξαγορά ή μεταβίβαση σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης και προσδιορίζεται το κόστος εξαγοράς για κάθε Υπόχρεο Μέρος. Το κόστος εξαγοράς βεβαιώνεται ταμειακά και εισπράττεται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, A ́ 90) και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21 του ν. 4342/2015 (Α΄143).

2. Άρθρο 14 «Κυρώσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 4342/2015 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)»

Με το άρθρο 14 αντικαθίσταται το άρθρο 14 του ν. 4342/2015 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.) αναφορικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται. Στην παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο των χρηματικών προστίμων του άρθρου αυτού και να εξειδικεύεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξή τους. Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά και εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, A ́ 90) και αποτελούν έσοδα του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21 του ν. 4342/2015 (Α΄143).

3. Άρθρο 86 «Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020»

Με το άρθρο 86 του ν. 4843/2021 τροποποιήθηκε εκ νέου (μετά την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 56 του ν. 4818/2021, Α΄ 124) το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) σχετικά με τη λήξη της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ». Συγκεκριμένα, παρατάθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης του 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία), από δώδεκα (12) μήνες, όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 με το άρθρο 56 του ν. 4818/2021, σε δεκαπέντε (15) μήνες από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης.

Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, αρχίζει από την 7η/10/2021 (σχετικές οι εγκύκλιοι Ε. 2042/2020 και Ε. 2168/2021 του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.).

 

Ο Διοικητής ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ