Ε/1038/20.9.2023
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία E297/21.4.2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας» (Β’ 2670)
Αριθμ. Ε/1038

(ΦΕΚ Β’ 5576/20.09.2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

2. Του υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 της 24.12.2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 972/2020 της Επιτροπής (L215/07-07-2020) και το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενίσχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ιδίως το άρθρο 1 αυτού.

7. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) και ιδίως το άρθρο 6 και τα άρθρα 13-15 αυτού.

8. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

9. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

10. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

11. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

12. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 131)».

13. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

14. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).

15. Της υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

16. Της υπό στοιχεία Υ9/30.06.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Μπρατάκο» (Β’ 4249).

17. Των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

18. Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

ΙΙ. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, καθώς προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.

ΙΙΙ. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020.

Ιν. Την υπ’ αρ. 033/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

V. Την υπ’ αρ. 4347/21.4.2023 απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

VI. Την υπ’ αρ. 8796/18.09.2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

VII. Την υπό στοιχεία Ε297/21.04.2023 απόφαση «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας» (Β’ 2670),

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία Ε297/21.4.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας» (Β’ 2670), ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 «Διάρκεια Προγράμματος -Χρηματοδότηση – Καθεστώς Ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το έτος 2024.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 «Διάρκεια Προγράμματος -Χρηματοδότηση – Καθεστώς Ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάρκεια της ενίσχυσης καθορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος (12 μήνες), αρχής γενομένης από 1ης.1.2023.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 «Διάρκεια Προγράμματος -Χρηματοδότηση – Καθεστώς Ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση ισούται με το επιπλέον ποσό του κόστους στο οποίο η επιχείρηση υπόκειται κατά το έτος 2023, για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου μήνα του αμέσως προηγούμενου έτους, όπως αυτά αποδεικνύονται από τα σχετικά τιμολόγια που εκδίδονται από την Digea.».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 4 «Διάρκεια Προγράμματος -Χρηματοδότηση – Καθεστώς Ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η συνολική δαπάνη για το οικονομικό έτος 2024 για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται έως του ποσού του 1.000.000,00 € και θα καλυφθεί αναλογικά με ενίσχυση των πιστώσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.».

5. Το άρθρο 5 «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων» αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. από 18 Μαρτίου έως 1η Απριλίου 2024 για τους μήνες Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2023.».

6. Στο άρθρο 6 «Προϋποθέσεις υπαγωγής – Επιλέξιμες επιχειρήσεις» προστίθεται παρ. 8, ως εξής:

«8. Να έχουν εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών τους για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για τα ημερολογιακά έτη 2022 και 2023.».

7. Στο άρθρο 9 «Δικαιολογητικά» καταργείται η παρ. 1, και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11, αντικαθίστανται οι παρ. 3, 7 και 8 οι παρ. 2 έως και 11 αναριθμούνται σε 1 έως και 10 αντιστοίχως, προστίθεται νέα παρ. 11, και το άρθρο 9 αναδιαμορφώνεται ως εξής:

«Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 5, να συνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. τα κάτωθι:

1. Αντίγραφο εν ισχύι σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».

2. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από το ΕΣΡ, τελευταίου τριμήνου.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, περί μη αναστολής ή διακοπής της λειτουργίας της από 1ης.01.2022.

4. Αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, για την τελευταία κλειόμενη οικονομική χρήση του 2023.

5. Εκτύπωση εικόνας στοιχείων της επιχείρησης από τα στοιχεία μητρώου της εφαρμογής myAADE, τελευταίου τριμήνου.

6. Αντίγραφα των μηνιαίων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για το το έτος 2022.

7. Αντίγραφα των μηνιαίων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για το το έτος 2023.

8. Πίνακα καταχώρισης συνολικής αξίας μηνιαίων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

9. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

10. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης του άρθρου 2 στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση τράπεζας με το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου ή αντίγραφο φύλλου κίνησης του λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου).

11. Σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ (για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης), τελευταίου τριμήνου.».

8. Η παρ. 1 του άρθρου 10 «Έλεγχος Προϋποθέσεων -Απόφαση υπαγωγής» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ελέγχει ότι η δυνητική δικαιούχος είναι πάροχος περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 9 και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους, σύμφωνα και με το άρθρο 5 της παρούσας. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών προς την αιτούσα επιχείρηση προκειμένου να τις παράσχει.

Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων καταρτίζει κατάλογο με τις αιτούσες επιχειρήσεις τον οποίο αποστέλλει στην Digea. Εντός δέκα ημερών (10) από τη λήψη του ανωτέρω, η Digea υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως κατάσταση με την οποία θα βεβαιώνεται η εξόφληση ή μη από τις αιτούσες επιχειρήσεις μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων των οφειλών τους προς την Digea για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., υποβάλλει την εισήγησή της προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρούσας.».

9. Η παρ. 2 του άρθρου 10 «Έλεγχος Προϋποθέσεων -Απόφαση υπαγωγής» αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής ή μη στο πρόγραμμα εκδίδονται το αργότερο έως την 26η Απριλίου 2024. Η απόφαση ή αποφάσεις υπαγωγής δημοσιεύονται αμελλητί.».

10. Η παρ. 1 του άρθρου 11 «Τρόπος υπολογισμού ποσού ενίσχυσης» τροποποιείται ως εξής:

«1. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει ποσό ενίσχυσης που προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ισούται με το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά του κόστους για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος εκάστου μήνα του έτους 2023 σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου μήνα του έτους 2022.».

11. Η παρ. 1 του άρθρου 12 «Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο του άρθρου 2.».

12. Η παρ. 4 του άρθρου 12 «Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση ή οι αποφάσεις υπαγωγής του άρθρου 10 πρέπει, να έχουν αποσταλεί στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το αργότερο μέχρι την 29η Απριλίου 2024.».

Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία Ε297/21.4.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας» (Β’ 2670) παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρακάτω πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί βάσει του άρθρου 5 της παρούσας.

Επωνυμία Επιχείρησης:
Τίτλος καναλιού:
ΑΦΜ:
Συνολική αξία μηνιαίου τιμολογίου DIGEA Α.Ε. 2022Συνολική αξία μηνιαίου τιμολογίου DIGEA Α.Ε. 2023Διαφορά κόστους 2022-2023
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ΣΥΝΟΛΟ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ