ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1046571 ΕΞ 02-06-2021
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1083026 ΕΞ 2020/10.07.2020 απόφασης «Τακτοποίηση λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας Χορήγηση Στοιχείων Αγροτεμαχίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Μοσχάτο, 2/6/2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1046571 ΕΞ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
– ΤΜΗΜΑ Γ’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
– ΤΜΗΜΑ ΣΤ’ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
– ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
– ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες : Μ. Γεμελιάρη
Τηλέφωνο : 210 480 2911
E-Mail : dypided.6@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1083026 ΕΞ 2020/10.07.2020 απόφασης «Τακτοποίηση λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας Χορήγηση Στοιχείων Αγροτεμαχίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 περίπτωση στ’ αυτού,

2. Την ΠΟΛ.1154/2018 (Β΄ 3253) και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 4 αυτής,

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

4. Το ν. 4624/2019 (Α’ 137) αναφορικά με την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

5. Το αριθμ. πρωτ. 31336/03.04.2019 (αριθμ. πρωτ. ΑΑΔΕ 1050866/05.04.2019) έγγραφο αίτημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την αναγκαιότητα διασταύρωσης των καταχωρισθέντων στοιχείων ιδιοκτησίας, που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης των παραγωγών που επιθυμούν να υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης,

6. Τις προσαρμογές της διαδικτυακής υπηρεσίας στις ανάγκες αλλαγής του έτους, όπως αυτές τεκμηριώνονται στα από 23.01.2020, 05.02.2020 και 09.02.2020 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ των εμπλεκόμενων,

7. Το ΔΗΛΕΔ ΙΓ 1060487/22.04.2019 αίτημα της ΔΗΛΕΔ προς το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για την παροχή σχετικής γνώμης,

8. Την ΑΤΥΥΠΔ 02016 ΕΜΠ/24.04.2019 θετική γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΑΑΔΕ,

9. Το αριθμ. πρωτ. 16305/11.03.2021 (ΑΑΔΕ 121062 ΕΙ 2021/12.03.2021) αίτημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την τροποποίηση της απόφασης τακτοποίησης λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας χορήγησης στοιχείων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

10. Το αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1022338 ΕΞ 2021/17.03.2021 αίτημα της υπηρεσίας μας προς το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. για την εκ νέου παροχή γνώμης,

11. Την ΑΤΥΥΠΔ 02200 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/05.05.2021 θετική γνώμη της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΑΑΔΕ ως προς το αίτημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

12. Την ανάγκη συνέχειας της διαδικασίας διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τον έλεγχο ορθότητας των καταχωρηθέντων στοιχείων ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, τα οποία εκμεταλλεύονται παραγωγοί, που επιθυμούν να υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης σύμφωνα με την Υ.Α. 104/7056/21.02.2015 (ΦΕΚ Β’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

13. Την ανάγκη προσθήκης στην υπάρχουσα διαδικτυακή υπηρεσία νέας λειτουργικότητας, προκειμένου ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να λαμβάνει αναλυτικά στοιχεία του κατά περίπτωση ελεγχόμενου αγροτεμαχίου

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1083026 ΕΞ 2020/10.07.2020 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., με την προσθήκη νέας λειτουργικότητας, στις ήδη υπάρχουσες της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Χορήγηση Στοιχείων Αγροτεμαχίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ», ως εξής:

Στοιχεία που στέλνονται στην ΑΑΔΕ:
– ΑΦΜ
– ΑΤΑΚ
– ΕΤΟΣ

Στοιχεία που επιστρέφει η ΑΑΔΕ:

→ ΛΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ με τα στοιχεία:
– ΑΤΑΚ
– ΚΑΕΚ
– ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
– ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
– ΟΙΚΟΠΕΔΟ-> ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
– ΟΙΚΟΠΕΔΟ-> ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
– ΟΙΚΟΠΕΔΟ->ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
– ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9

→ ΛΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ με τα στοιχεία:
– ΑΤΑΚ
– ΚΑΕΚ
– ΝΟΜΟΣ
– ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
– ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΘΕΣΗ
– Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
– ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΜΟΝΟΕΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
– ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΕΛΙΕΣ
– ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
– ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ/ΧΕΡΣΕΣ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
– ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
– ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ή ΛΑΤΟΜΙΚΗ
– ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ή ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
– ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
– ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
– ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1083026 ΕΞ 2020/10.07.2020 απόφαση.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Α.Α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΟΣ