Δημόσια Πρόσκληση ΔΥΠΑ 4/2024
Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω

Ημερ. 11/04/2024
Αρ.πρ. 458864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2024

Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω

Ο Υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»(Α’115), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 61 του ν. 5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’136).

2. Το άρθρο 8 του ν. 1545 /1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’91).

3. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά:  Αναδιοργάνωση  Δημόσιας  Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’75).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Την υπό στοιχεία 27332/08-04-2024 (2193 Β’) κοινή υπουργική απόφαση « Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης στο δημόσιο τομέα της υγείας την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω»

6. Την υπ’ αριθμ.841/14.07.2022 (ΦΕΚ 3736) απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ ” Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) στους Υποδιοικητές της Δ.ΥΠ.Α , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

καλεί τους φορείς του Υπουργείου Υγείας που είχαν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 55 άνω α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν.1892/1990( Α’ 101)που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα», να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α, www.dypa.gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Αντικείμενο προγράμματος- Στόχος του προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.300 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο τομέα της υγείας, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω , που ολοκλήρωσαν το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους βάση του προγράμματος που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 28286/450/20-06-2017 (Β’2307) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει, μετά τις 30/09/2023 και είχαν απασχοληθεί μέσω του προγράμματος αυτού στους φορείς του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση
1 .α. Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη από την έναρξη έως και την προβλεπόμενη λήξη του προγράμματος προϋπολογίζεται έως το ποσό ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (31.200.000,00€), εκ των οποίων ποσό ύψους έως 23.400.000,00€ καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α.(ΚΑΕ 2493) και ποσό ύψους έως 7.800.000,00€ καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των δικαιούχων φορέων της γενικής κυβέρνησης.

β. Η δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ2493) θα ανέλθει για τα οικονομικά έτη 2024-2026 σε ποσό ύψους 23.400.000,00 €

2 . Οι δικαιούχοι του προγράμματος , δηλαδή ο φορείς του Υπουργείου Υγείας δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων καθότι χρηματοδοτούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, οι οποίες δεν θεωρούνται οικονομικές. Συνεπώς για τους ανωτέρω δυνητικά δικαιούχους δεν απαιτείται ο έλεγχος σώρευσης των επιχορηγούμενων ποσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Ρόλος της Δ.ΥΠ.Α
Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν.5045/2023 (Α’136), είναι δυνατή η ένταξη ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών και ανέργων ηλικίας άνω των εξήντα επτά (67)ετών και έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για εργασία στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’6) με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α..

Μεταξύ των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4921/2022 και το άρθρο 29 του ν. 1262/1982.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φορείς του Υπουργείου Υγείας που είχαν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 55 άνω α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα», υπ’αριθμ. Οικ.28286/450/20-06-2017 (Β’ 2307)κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Για του ανωτέρω φορείς δεν ελέγχεται η μείωση προσωπικού.

Δεν εντάσσονται: α) όσοι φορείς δεν είχαν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 55 άνω α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα», υπ’ αριθμ. Οικ.28286/450/20-06-2017  (Β 2307) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει., και β) όσοι φορείς δεν ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας.

2. Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι είναι, άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών καθώς και άνεργοι άνω των 67 και έως 74 ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους, σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, βάση του προγράμματος της υπ’αριθμ 28286/450/20-6-2017 ΚΥΑ (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά τις 30-09-2023.

2.1 Οι ωφελούμενοι οφείλουν:

α) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

β) να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 4027/2011 άρθρο 9) που χορηγείται από το Κέντρο ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, των κατωτέρω επιπέδων:

Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Π ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

γ) Να έχουν ολοκληρώσει μετά τις 30-09-2023 το «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 55 άνω α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα», βάση της υπ’αριθμ 28286/450/20-6-2017 ΚΥΑ (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε.

δ) Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης τους από τον δικαιούχο:

αα) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ββ) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περ. α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γγ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δδ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

εε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του Δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

στστ) Προκειμένου για ειδικότητες βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

ε) Ειδικά για τους ανέργους ηλικίας άνω των εξήντα επτά ετών (67) και έως εβδομήντα τεσσάρων ετών (74), είναι δυνατή η ένταξή τους στο πρόγραμμα, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ανέργους ηλικίας άνω των εξήντα επτά ετών (67) και έως εβδομήντα τεσσάρων ετών (74), είναι η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του ανέργου πριν από την υπόδειξη του, περί μη θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μη υποβολής αίτησης για λήψη σύνταξης λόγω γήρατος.

Εάν ο επιδοτούμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης στο e-ΕΦΚΑ ή/ και έχει συνταξιοδοτηθεί, η επιχορήγηση για τον συγκεκριμένο επιδοτούμενο διακόπτεται από την ημερομηνία αίτησης του στο e-ΕΦΚΑ, καθώς παύει να έχει τα χαρακτηριστικά της ειδικής κατηγορίας ωφελούμενου με τα οποία υποδείχθηκε  και προσλήφθηκε. Ο δικαιούχος δύναται να προβεί  σε αντικατάσταση της θέσης.

Κατά τη διαδικασία της υπόδειξης από τον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2, οι ωφελούμενοι θα συμπληρώνουν και θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα οριζόμενα στην παράγραφο δ, ε της παρούσας, αντίγραφο της οποίας θα επισυνάπτεται με το συστατικό σημείωμα, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος από το δικαιούχο.

Η ευθύνη ελέγχου των αναφερόμενων στις παραγράφους δ και ε ανήκει στους δικαιούχους.

2.2. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που:
α) θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή, β) δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

γ) θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),

δ) προσελήφθησαν δίχως την υπόδειξη με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2)

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν. Υποδεικνύονται σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως δηλώνονται κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ψηφιακά Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης καθώς και με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση.

Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
1. Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
Οι φορείς του Υπουργείου Υγείας που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα που προβλέπεται στην με αριθμ. 28286/450/20-6-2017 ΚΥΑ (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της παρούσας, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός, υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση υπαγωγής- εντολή κενής θέσης- υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.dypa.gov.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, που βρίσκεται στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο δικαιούχος.

Η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης πραγματοποιείται από τους ενδιαφερομένους, είτε μέσω του gov.gr με χρήση των κωδικών TAXIS, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό),ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης της Δ.ΥΠ.Α.

Οι δυνητικά δικαιούχοι του Κεφαλαίου 4 της παρούσας, οι οποίοι έχουν υποχρέωση τήρησης του ν. 4270/2014, οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους ωφελούμενους. Στις περιπτώσεις που δεν προσκομίζουν αρχικά τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για όλα τα έτη παρά μόνο για το πρώτο έτος, έχουν την υποχρέωση της προσκόμισης των σχετικών αποφάσεων για τα επόμενα έτη.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλουν συνημμένα και τις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Η δαπάνη αυτή, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατ’ έτος εντός του τιθέμενου δημοσιονομικού στόχου.

Στην περίπτωση που ο δυνητικά δικαιούχος επιθυμεί να επιχορηγηθεί για άτομο που θα απασχολήσει σε υποκατάστημα, τότε η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του υποκαταστήματος του δικαιούχου.

Στην ηλεκτρονική αίτηση εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, η οποία καταγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α και στην οποία οι δυνητικά δικαιούχοι προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που επιθυμούν να προσλάβουν, στα πλαίσια του προγράμματος.

Η ηλεκτρονική αίτηση του δικαιούχου επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από το δικαιούχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα(Π.Σ), της Δ.ΥΠ.Α, του ΕΡΓΑΝΗ 2 (ΠΣ Α.Α.Ε.Ε – Δ.ΥΠ.Α- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , και του e-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει /διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύσει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής ο δικαιούχος λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α η αξιολόγηση της αίτησης ,σε υπαλλήλους του Γραφείου/Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας).

Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση του δικαιούχου από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α, του ΕΡΓΑΝΗ 2 (ΠΣ Α.Α.Ε.Ε – Δ.ΥΠ.Α- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και του e-ΕΦΚΑ.

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της αίτησης υπαγωγής και την ένταξη ή μη των δικαιούχων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση του Γραφείου/Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης .

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση υπαγωγής για όλες ή για μέρος των αιτηθέντων θέσεων ή απορριπτική απόφαση).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των υπηρεσιών απασχόλησης, της Δ.ΥΠ.Α, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ:635/8-3-2016 (1708 Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 . Έγκριση -Διαδικασία Υπόδειξης ωφελουμένων
Στην εγκριτική απόφαση, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί ο δικαιούχος φορέας, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής που έχει υποβάλει ο δικαιούχος όπως π.χ. ο αιτούμενος αριθμός ατόμων (νέες θέσεις εργασίας) και θα αποστέλλεται με e-mail στο δικαιούχο.

Ως διαδικασία υπόδειξης των ωφελούμενων ορίζεται η εξής: ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), αφού ελέγχει την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά ο δικαιούχος, ενημερώνει σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας, και στη συνέχεια υποδεικνύει ανέργους σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στους δικαιούχους φορείς/επιχειρήσεις διενεργείται άμεσα από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με: α) τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α

β) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από το δικαιούχο φορέα και

γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ψηφιακά ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.

Η αναζήτηση των προς υπόδειξη ανέργων γίνεται από το Ψηφιακό Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, σύμφωνα με την ειδικότητα που περιγράφεται στην εντολή κενής θέσης και τις λοιπές προϋποθέσεις.

Ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος) του ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο δικαιούχος, αναζητά ανέργους, ηλικίας άνω των 55 ετών δυνητικά ωφελούμενους σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της παρούσας και σύμφωνα με την ειδικότητα και τα τυχόν τυπικά προσόντα που έχουν καθορισθεί για τη θέση αυτή, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.

Οι άνεργοι υποδεικνύονται στις αιτούμενες θέσεις και προσέρχονται στο δικαιούχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος και την παραλαβή του από το ΚΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποδείξεων το ΚΠΑ2 θα αποστέλλει στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) την κατάσταση των υποδειχθέντων ανέργων. Εν συνεχεία, ο δικαιούχος ενημερώνει το αρμόδιο ΚΠΑ2 αν όλοι οι υποδειχθέντες έχουν επικοινωνήσει στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται και κατόπιν τους καλεί σε υποχρεωτική συνέντευξη όπου θα επιλέξει τους ωφελούμενους που πρόκειται να προσλάβει, σύμφωνα με τον αριθμό των εγκριθεισών θέσεων.

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποδείξεων, οι δικαιούχοι θα ενημερώνουν αιτιολογημένα το ΚΠΑ2 σχετικά με την αποδοχή και απόρριψη των υποδειχθέντων.

Για τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου, ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων έχει την υποχρέωση να διατηρεί αρχείο της λίστας των προς υπόδειξη ανέργων, καθώς και αρχείο των υποδείξεων των ανέργων στον φάκελο του προγράμματος, όπως αυτά εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ο φορέας προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να καλύψει την αιτούμενη θέση με άτομο από τους υποδειχθέντες του ΚΠΑ2 που προσήλθαν σε αυτόν.

Ο δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση των γενικών αρχών του Διοικητικού Δικαίου και ιδίως της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης, κατά την επιλογή του ατόμου που προσλαμβάνει για εργασία. Για το λόγο αυτό, οφείλει ο δικαιούχος να ενημερώνει εγγράφως το ΚΠΑ2 με πλήρη και επαρκώς αιτιολογημένη αναφορά ως προς τα αντικειμενικά ή άλλα κριτήρια που εφάρμοσε σχετικά με την αποδοχή ή μη των υποδειχθέντων. Η αιτιολογημένη αναφορά του προηγούμενου εδαφίου και τα κριτήρια που αναγράφονται σε αυτή δεν δύναται να οδηγήσουν σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα από πλευράς Δ.ΥΠ.Α.

Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος Α.Α.Ε.Ε (Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας)-Δ.ΥΠ.Α- e-ΕΦΚΑ.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του δικαιούχου και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των αναγγελιών πρόσληψης του δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις με ταυτόχρονη ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α, όπου απαιτείται.

Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση δύναται να τον αντικαταστήσει κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία. Η ανωτέρω διαδικασία επιλογής ανέργων, θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης που αφορά μόνο στο επιχορηγούμενο προσωπικό.

Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την πρόσληψη, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή ii) τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.

Εάν οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Εάν ο δικαιούχος προβεί στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με συστατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Οι θέσεις που καλύπτονται εκτός της οριζόμενης προθεσμίας δεν επιχορηγούνται.

Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Ποσό και συνολική διάρκεια του προγράμματος
1. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ημερομισθίους, το ανώτερο, μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν το δικαιούχο.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου.

2. η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

3. οι ωφελούμενοι απασχολούνται, καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στους δικαιούχους που προσλήφθηκαν αρχικά και δεν δύνανται για οιονδήποτε λόγο να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης – επαληθεύσεις – υποβολή αντιρρήσεων

7.1. Καταβολή επιχορήγησης
Α. Υποβολή αίτησης

Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε διμήνου απασχόλησης, ο δικαιούχος υποβάλλει προς το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ 2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος, σε ηλεκτρονική μορφή, ην αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και έκδοση απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει με άλλο πρόσφορο μέσο (όπως κατάθεση στην Υπηρεσία ή email) είναι τα εξής:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 27332/08-04-2024 ΚΥΑ (2193 Β’) όπως ισχύει, και της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης

β) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα),

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι έχει καταβάλει τη μισθοδοσία στον ωφελούμενο και έχει αποδώσει ή ρυθμίσει τις νόμιμες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τυχόν άλλες νόμιμες κρατήσεις για το συνολικό διάστημα της επιχορήγησης.

δ) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ ή αντίγραφο λογαριασμού ΙΒΑΝ από internet banking, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία της δικαιούχου επιχείρησης – εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης των δικαιούχων θα εξειδικευτεί με εγκύκλιο της Δ/νσης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της Δ.ΥΠ.Α.

7.2. Διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων επαληθεύσεων 1. Διοικητική Επαλήθευση
Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών του ΚΠΑ2 προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης)

Επισημαίνεται ότι:

• Η επιχορήγηση καταβάλλεται στο δικαιούχο μόνο με το θετικό πόρισμα της διοικητικής επαλήθευσης και την έγκριση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2)

• Οι εγκριτικές αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης υπογράφονται άμεσα από τον προϊστάμενο και αποστέλλονται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης η οποία προβαίνει στην ενταλματοποίηση της επιλέξιμης δαπάνης και στην καταβολή της επιχορήγησης.

Εάν απορριφθεί η αξίωση για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφαση του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε διμήνου, τότε η αξίωση του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, εφόσον ο φορέας λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

2. Επιτόπια Επαλήθευση
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργείται τουλάχιστον δύο (2) επιτόπιες επαληθεύσεις , μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση, σε ελεγκτές.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται για την αποτελεσματική παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης και δεν συνδέονται με την πορεία του αιτήματος καταβολής της επιχορήγησης στους δικαιούχους .

Ειδικότερα, στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο ελέγχονται και τα αναφερόμενα στην αίτηση υπαγωγής.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στην έδρα ή στο υποκατάστημα του δικαιούχου όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του.

Ειδικότερα, κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται:

α. Η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού.

β. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος από την επιχείρηση.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση, η ΚΥΑ και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της έκθεσης. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της επιτόπιας επαλήθευσης είναι αρνητικό, είναι δυνατή η διενέργεια νέας επιτόπιας επαλήθευσης, κατά την κρίση του Προϊσταμένου. Εφόσον το οριστικό αποτέλεσμα της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης είναι αρνητικό, ο Προϊστάμενος προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης (όπως: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση / δημοσιονομική διόρθωση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο.

3. Ανάθεση διενέργειας επαληθεύσεων
Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους ελέγχους, σύμφωνα με την με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές υπαλλήλους προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δικαιούχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (ενδεικτικά: απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού).

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία.

Οι ελεγχόμενοι δικαιούχοι υποχρεούνται:

α. να τηρούν κατάσταση του συνολικού προσωπικού επιχορηγούμενου και μη, η οποία αναζητείται από τους ελεγκτές

β. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές υπαλλήλους και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος,

γ. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013, «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Δ.ΥΠ.Α. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του».

δ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται

ε. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα (αφορά μόνο τις περιπτώσεις β και γ του κεφαλαίου 4.1) που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος είτε de minimis (Καν. 1407/2013), είτε 651/2014 (L187)

στ. κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές της Δ.ΥΠ.Α. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

7.4. Υποβολή αντιρρήσεων
Μετά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) όταν διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις επί της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.

Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων.

Εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα αντιρρήσεις ή αυτές δεν γίνουν αποδεκτές, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης κτλ), η οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο.

Κατά της απόφασης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της κάθε Περιφερειακής Δ/νσης της Δ.ΥΠ.Α (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης -Δεσμεύσεις
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγούμενων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Οι δικαιούχοι του Κεφαλαίου 1 οφείλουν να διατηρήσουν μόνο το επιχορηγούμενο προσωπικό τους, με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άνεργο άτομο.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος μειώσει το επιχορηγούμενο προσωπικό και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες ,το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος:

i. έχει επιχορηγηθεί, τότε θα πρέπει να επιστραφεί στον Οργανισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο Κεφάλαιο 10 «Διακοπή επιχορήγησης»,

ii. δεν έχει επιχορηγηθεί, θα διακόπτεται το πρόγραμμα δίχως την καταβολή οποιοδήποτε ποσού.

Η αντικατάσταση θα γίνεται με άτομο ίδιας κατηγορίας με το αρχικά προσληφθέν άτομο.

Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, ο δικαιούχος δύναται με την κατάθεση εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας, εφόσον το ΚΠΑ2 μπορεί να υποδείξει άνεργο με τη νέα ειδικότητα.

Σε διαφορετική περίπτωση (έλλειψη ανέργου με τη νέα ειδικότητα) ο δικαιούχος οφείλει να προσλάβει άτομα με την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούμενου.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση, θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της σχετικής διαδικασίας (εντολή κενής θέσης κλπ) κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση επιχορηγούμενων ανέργων από τους δικαιούχους, με ανέργους σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις Εξαιρέσεις του Κεφαλαίου 4.2.

Ως μείωση προσωπικού για το επιχορηγούμενο προσωπικό θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υπάρξει αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου για το οποίο ο δικαιούχος έχει δεσμευτεί σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 10 «Διακοπή επιχορήγησης».

Η Δ.ΥΠ.Α. δικαιούται να διενεργεί τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, αντίστοιχα, από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, στις περιπτώσεις όπου υφίσταται άλλη, πέραν της συγκατάθεσης του αιτούντος, νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών.

Επιπλέον, επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.ΥΠ.Α., προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 παρ. 2 ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, ο ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο των δεδομένων οι διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 12επ.) και συγκεκριμένα: δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου και τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας.

Η Δ.ΥΠ.Α και οι δικαιούχοι πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων -ΓΚΠΔ) και τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Διαδικασία επίλυσης διαφορών
1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος και απευθύνονται στο Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2). Όλες οι ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

3. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν, εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

4. Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Διακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στη Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα: «7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. 8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια Ταμεία γίνεται ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.δ. 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91 του ΝΔ 356/1974 και των άρθρων 121 και 122 του ν.4270/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Επιμήκυνση Προγράμματος
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση του δικαιούχου, για μη μείωση προσωπικού, σε περίπτωση α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου και γ) αναστολή λειτουργίας του φορέα λόγω θερινών διακοπών. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α.

Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου του ΚΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
Πληροφόρηση
Η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2024 δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa.gov.gr). Επίσης συντάσσεται Ανακοίνωση, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α στο διαδίκτυο (www.dypa.gov.gr).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
Τελικές διατάξεις
1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

2. Ο Υποδιοικητής της Δ.ΥΠ,Α δύναται με απόφασή του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

 

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ